Translation of "affect the outcome" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Affect - translation : Affect the outcome - translation : Outcome - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It means that the outcome of one event doesn't affect the outcome of the other event.
Het betekent dat de uitkomst van de ene gebeurtenis van de andere gebeurtenis niet beïnvloedt.
On this basis, the grouping or otherwise of the allegedly different sub qualities did not affect the outcome.
Op deze wijze was de groepering of anderszins van de verschillende subkwaliteiten niet van invloed op het resultaat.
How could the silver and gold that might dribble through to the rebels affect the outcome of this war one way or another?
Belachelijk.
But, what sort of president would slow down or increase the pace of the votes depending on how this could affect the outcome?
Wat is echter een voorzitter waard die de stemming vertraagd of versneld om het resultaat hiervan te beïnvloeden?
In particular, this Directive shall not affect the power which courts may have in a Member State to decline to hear legal proceedings and to decide whether or not such proceedings affect the outcome of a bid.
Met name laat deze richtlijn de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van een lidstaat onverlet om een vordering niet ontvankelijk te verklaren en om zich uit te spreken over de vraag of een dergelijke vordering gevolgen heeft voor het resultaat van het bod.
Audit bodies should be free from any commercial, financial, hierarchical, political or other pressures that might affect their judgment or the outcome of the audit process.
Auditinstanties dienen niet aan commerciële, financiële, hiërarchische, politieke of andere druk bloot te staan, die hun oordeel of de uitslag van het auditproces zouden kunnen beïnvloeden.
Early LH rises, prior to the start of Orgalutran at day 6 of stimulation, did occur especially in high responders, but did not affect the clinical outcome.
Vroege LH stijgingen, vóór de start van de Orgalutran behandeling, traden met name op in de vrouwen met een sterke ovariumrespons maar dit had geen effect op het klinisch resultaat.
Indeed, the grant of individual treatment to some of these producers may affect or even distort, the outcome of the calculation of the country wide anti dumping duty.
De toekenning van een individuele behandeling aan sommige van deze producenten zou namelijk de berekening van het voor het gehele land geldende anti dumpingrecht kunnen beïnvloeden of vervalsen.
Which means that the outcome of one of the events, of guessing on the first problem, isn't going to affect the probability of guessing correctly on the second problem.
Dit betekent dat de uitkomst van een van de gebeurtenissen, van het raden van het eerste anwoord, geen gevolgen heeft op de kans op het juist raden van het tweede antwoord.
The outcome, immediate.
Het resultaat liet niet op zich wachten.
Outcome
BI of HR
Outcome
Resultaat
considers at the same time that (parallel) reimportation of publications in the national language should be included and, pending the outcome of the enquiry, should not be allowed to affect existing arrangements
is daarbij tevens van mening dat (parallelles) re import voor wat betreft publicaties in de landstaal in de voorstellen dient te worden begrepen en hangende het onderzoek vigerende regelingen niet mag aantasten
What was the outcome?
Wat waren hiervan de resultaten?
Outcome Events
Uitkomst
Outcome measure
Eindpunt
Outcome measure
FVF2587g (ANCHOR)
Interview outcome
Interview outcome
5.8 Outcome
5.8 Resultaten
We've got to make this economic so that all people and all nations make the right outcome, the profitable outcome, and therefore the likely outcome.
We moeten dit economisch maken zodat voor alle mensen en landen het juiste resultaat winstgevend is... ...en daarmee het waarschijnlijke resultaat.
1 Primary and Secondary Outcome of double blind Trial Primary Outcome
1 Primaire en Secundaire Uitkomsten van dubbelblind onderzoek Primaire Uitkomst
1 Primary and Secondary Outcome of double blind Trial Primary Outcome
1 Primaire en Secundaire Uitkomsten van dubbelblind onderzoek
Outcome of the optimisation phase
Uitkomsten van de optimaliseringsfase
The outcome will be messy.
Het resultaat zal rommelig zijn.
I'm delighted about the outcome.
Gelukkig is het goed gegaan.
Affect
Betreft
Affect
Werking
confirmation primary outcome)
progressie1(bevestiging na 12
The outcome is for the cautious.
En het goede uiteinde komt de godvrezenden toe.
The outcome is for the cautious'
En de (goede) einde behoort aan de Moettaqôen.
The numbers won't determine the outcome.
De cijfers zullen de afloop niet bepalen.
These may affect the action of Combivir, or Combivir may affect their action.
Deze geneesmiddelen kunnen de werking van Combivir beïnvloeden of Combivir kan de werking van deze geneesmiddelen beïnvloeden.
These may affect the action of Epivir, or Epivir may affect their action.
Deze geneesmiddelen kunnen de werking van Epivir beïnvloeden of Epivir kan de werking van deze geneesmiddelen beïnvloeden.
The outcome was certainly in doubt.
Het resultaat was zeker nog niet beslist.
outcome of the Community inspection visits
het resultaat van de communautaire inspectiebezoeken
(3) Outcome of the restoration process.
(3) Resultaat van het herstelproces.
The institutional outcome is another matter.
Op institutioneel vlak liggen de zaken echter anders.
(a) the outcome of their complaint
a) het gevolg dat aan zijn klacht is gegeven
It is the worst possible outcome.
U hebt uw beslissing genomen.
That does not alter the outcome.
Dat wijzigt de uitslag niet.
The outcome is a respectable one.
Het resultaat mag gezien worden.
What could the outcome be, Commissioner?
Wat zal daarvan het resultaat zijn, mijnheer de commissaris?
This fight will decide the outcome!
Dit gevecht zal alles beslissen !
in the proceeding or its outcome
Leden of voormalige leden mogen nooit informatie openbaar maken over de beraadslagingen van een panel, de standpunten van een lid, of een ander niet openbaar aspect van de procedure.
They therefore tasted the evil outcome of their deeds, and the outcome of their deeds was a loss.
Zij proefden toen het walgelijke van hun gedrag en hun einde was een verloren zaak.

 

Related searches: Affect The Outcome - Affect A Outcome - Can Affect The Outcome - Adversely Affect The Outcome - Outcome Does Not Affect - Outcome - Outcome Measures - Patient Outcome - Clinical Outcome - Primary Outcome -