Translation of "affiliation" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Affiliation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Affiliation
Werkzaam bij
Biological consanguinity or natural affiliation affiliation established by blood.
Biologische afstamming (of natuurlijke afstamming) afstamming op grond van bloedbanden.
Party affiliation?
Politieke partij?
Affiliation number ( )
Inschrijvingsnummer ( )
(Social Security Affiliation Card)
(Socialezekerheidslidkaart)
She also changed her religious affiliation.
Alexandra besloot ook haar geloof te veranderen.
Number of MPs declaring membership or affiliation
Aantal parlementsleden dat heeft verklaard ingeschreven dan wel geestverwant te zijn
Mostly affiliation orders and things like that
Het gaat meestal om voogdijschap.
(a) whether affiliation with the scheme is compulsory26
(a) of de regeling berust op een systeem van verplichte aansluiting26
We supported accession instead of affiliation in 1961.
De Voorzitter. Het woord is aan de heer Charalambopoulos.
This affiliation, give my family a great royal throne.
Diese Zugehörigkeit, geben meine Familie einen großen königlichen Thron.
You see love is selective, based on class and affiliation.
Want weet je ... liefde is selectief en wordt gedicteerd door klasse en gezindheid.
Cash benefits are paid by the Member State of affiliation.
Uitkeringen worden betaald door de lidstaat van aansluiting.
The remaining positions are filled by candidates nominally without party affiliation.
De overige posities worden ingevuld door de kandidaten zonder een partij.
The general interpretation is, in fact, that ethnic affiliation embraces nationality.
Ik zal tegen dit amendement stemmen, omdat het indruist tegen de opvatting die ik juist acht.
Affiliation of the local unit to a group of enterprises (optional)
Behoort de lokale eenheid tot een ondernemingsgroep?
On February 7, 2008 WWE announced it had ended its affiliation with OVW.
Op 7 februari 2008 werd aangekondigd dat de WWE een conflict had met OVW en beëindigde hun samenwerking.
Prag sent to Lebanon for a humanitarian purpose and irrespective of political affiliation.
Price niteit inzake onze begroting hebben verleend met de beperking dat de zetelkwestie niet wordt aangeroerd...
His political position on the basis of his religious affiliation, in other words.
Het betrof dus een politieke stellingname van de heer Sichrovsky voortkomende uit zijn religieuze overtuiging.
They all supported the Palestinian artist regardless of his home territory or political affiliation.
Ze hebben de Palestijnse artiest allemaal gesteund ongeacht waar hij vandaan komt of wat zijn politieke gezindheid is.
ECB Opinion on the terms and conditions of affiliation of Cypriot cooperative credit institutions
ECB Advies inzake de voorwaarden voor de aansluiting van Cypriotische coöoperatieve kredietinstellingen
The following list shows all past Presidents together with their political affiliation and nationality
Een overzicht van alle Voorzitters tot dusverre met vermelding van hun fractie en nationaliteit ziet er als volgt uit
be collected by the Member State of affiliation to which the request was addressed,
te worden verzameld door de lidstaat van aansluiting waaraan het verzoek was gericht
What happens in the Mediterranean depends on their affiliation to one or other side.
Het lot van de Middellandse Zee wordt bepaald door de vraag aan welke kant het Iberisch schiereiland staat.
)In 1978, the Institute began working with The Johns Hopkins University under an affiliation agreement.
Samen met de Peabody bibliotheek is het een instituut van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, Maryland.
They exchanged letters for a time and Wedgwood explained his affiliation to the Theosophical Society.
Wedgwood wijdde zijn leven aan het werk in en voor de Theosophical Society.
During the deportations, around 10,000 Jews were arrested based on their affiliation to the AJB.
Aantal slachtoffers Zo'n 25.000 Joden in België kwamen om in de Holocaust.
Member State of affiliation means the Member State where the patient is an insured person
lidstaat van aansluiting de lidstaat waar de patiënt verzekerd is
In the event, 31 people journalists and police officers with presumed affiliation to Gulen were arrested.
Tijdens deze invallen werden 31 journalisten en politieagenten, die een vermeende band met Gülen hebben, gearresteerd.
(73) The affiliation of the pension scheme for the electricity and gas industries to the general schemes does not constitute an advantage insofar as such affiliation is an option open to any special pension scheme that wishes to do so and the financial arrangements, valuation methods and timetable for the affiliation are financially neutral for the transferee schemes and the State.
(73) De afstemming van het pensioenstelsel voor de elektriciteits en gassector op de publiekrechtelijke stelsels vormt geen voordeel zolang een dergelijke afstemming mogelijk is voor elk speciaal pensioenstelsel dat dit wil en de financiering, beoordeling en planning financieel neutraal zijn voor ontvangende stelsels en voor de staat.
The affiliation of the pension scheme for the electricity and gas industries to the general schemes does not constitute an advantage insofar as such affiliation is an option open to any special pension scheme that wishes to do so and the financial arrangements, valuation methods and timetable for the affiliation are financially neutral for the transferee schemes and the State.
De afstemming van het pensioenstelsel voor de elektriciteits en gassector op de publiekrechtelijke stelsels vormt geen voordeel zolang een dergelijke afstemming mogelijk is voor elk speciaal pensioenstelsel dat dit wil en de financiering, beoordeling en planning financieel neutraal zijn voor ontvangende stelsels en voor de staat.
The religious make up was 55.67 Roman Catholics, 28.93 Lutherans and 11.27 people with no religious affiliation.
55,67 van de inwoners was rooms katholiek, 28,93 Luthers en 11,27 heeft geen specifieke religie.
Thirdly, there is the fundamental question itself, because he was talking about the means of Cyprus' affiliation.
Het woord is aan de heer Fergusson voor een motie van orde.
All inhabitants were registered with local temples, whose priests were required to vouch for their members' religious affiliation.
Alle inwoners werden bij de lokale tempels geregistreerd, waarvan de priesters moesten instaan voor de religieuze overtuiging van hun leden.
Affiliation is compulsory for all workers earning less than a given limit (and therefore theoretically all farm workers).
Deze ouderdomsverzekeringen zijn verplicht voor werknemers die minder dan een bepaald maximum bedrag verdienen (in de praktijk zijn dat nagenoeg alle agrarische werknemers).
The Commission finds that such affiliation will not involve any State aid provided that this undertaking is fulfilled.
De Commissie is van mening dat de afstemming in kwestie geen staatssteun behelst zolang deze toezegging wordt nageleefd.
The reference given in the first column is indicating the category and family affiliation of the listed person.
De verwijzing in de eerste kolom is naar categorie en verwantschap van de vermelde persoon.
In 2003, the New Museum formed an affiliation with Rhizome, a leading online platform for global new media art.
In 2003 ging het museum een samenwerkingsverband aan met Rhizome, een leidend platform voor online new media kunst.
On the morning of October 28 the Greek population took to the streets, irrespective of political affiliation, shouting 'ochi'.
In de loop van de ochtend trokken Grieken van alle politieke gezindten in heel het land óchi roepend door de straten.
Accordingly, equal treatment applies in respect of freedom of association and affiliation and membership of an organisation representing workers.
Zo geldt de verplichting tot gelijke behandeling ten aanzien van de vrijheid van vereniging en van aansluiting bij en lidmaatschap van een werknemersorganisatie.
Certain Member States11 believe that national political parties are best placed to inform their electorate on their party s affiliation.
Sommige lidstaten11 zijn van mening dat de nationale politieke partijen het meest geschikt zijn om hun kiezers in te lichten over de banden van hun partijen.
As regards the second recommendation (ii), national political parties took various measures to publicise their affiliation to European political parties.
Met betrekking tot de tweede aanbeveling (ii), hebben nationale politieke partijen diverse maatregelen genomen om bekend te maken bij welke Europese politieke partij zij zijn aangesloten.
What is primarily crucial for the seeker is, as pointed out early by Guénon, the regular affiliation to an exoterism, i.e.
De Traditionalistische school is een filosofische stroming opgericht door de Fransman René Guénon (1886 1951).
The club now has a similar affiliation with local rivals Manchester City, where former Bromma youth John Guidetti marks his trade.
Ook John Guidetti, speler van Manchester City, is afkomstig uit de jeugdopleiding van de club.
Some of the people I've met are escaping political repression due to their affiliation the the Kurdistan Workers Party, or PKK.
Sommige van de mensen die ik heb ontmoet zijn gevlucht voor politieke repressie vanwege banden met de Koerdistaanse Arbeiders Partij, of PKK.

 

Related searches: Affiliation - Political Affiliation - Institutional Affiliation - Religious Affiliation - Affiliation With - Group Affiliation - Company Affiliation - Affiliation Agreement - Academic Affiliation - Party Affiliation -