Translation of "agreeable" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Agreeable - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Agreeable.
Akkoord.
Agreeable rattlesnakes.
Aangename ratelslangen.
If they're agreeable.
Als zij lust hebben.
Neither cool nor agreeable.
Die noch koel, noch aangenaam zal wezen.
Neither cool nor agreeable.
die niet koud is noch weldadig.
Neither cool nor agreeable.
Niet koel en niet weldadig.
I'm an agreeable guy.
Wacht. En toen? Ik viel uiteindelijk in slaap.
And treasures and agreeable mansions.
bij schatten weg en uit een voortreffelijke positie.
And treasures and agreeable mansions.
En de schatten en eervolle plaatsen.
And treasures and agreeable mansions.
Hunne schatten en heerlijke woningen verlaten.
He is an agreeable person.
Hij is een meegaand mens.
Well, that's agreeable, to start.
Dat is een goed begin.
That will be most agreeable.
Dat zal het meest aangename zijn.
I have only the agreeable
Niettemin zijn er momenten dat ik vind dat de Commissie zo vol ledig mogelijk de vragen die haar gesteld zijn beantwoord heeft en tevens de aanvullende vragen, en ik
Have you an agreeable neighbourhood here?
Heb je aardige buren hier?
Always friendly, such an agreeable fellow.
Altijd vriendelijk, zo'n leuke man...
Frank, will you make yourself agreeable?
Blijf jij even gezellig bij haar ?
Ain't agreeable to think about it.
Het is niet aangenaam daar aan te denken.
Certainly, said Elinor he seems very agreeable.
Zeker, zei Elinor hij maakt een aangenamen indruk.
Therein will be damsels agreeable and beauteous.
Er in bevinden zich goede en mooie vrouwen.
Therein will be damsels agreeable and beauteous.
Daarin zullen liefelijke en schoone maagden zijn.
So he shall have an agreeable life
Hij zal dan een leven van welbehagen leiden.
Therein will be damsels agreeable and beauteous.
Daarbij zijn er goede en mooie vrouwen.
So he shall have an agreeable life
Hij zal een genoegelijk leven leiden.
So he shall have an agreeable life
Hij zal dan een tevreden leven leiden,
I found them very pleasant and agreeable.
Ik vond ze heel aardig.
more than was at all agreeable or convenient.
Meer dan was het geheel aangenaam en handig.
Unfortunately, the Council is not quite so agreeable.
Helaas is de Raad veel minder meegaand.
A slight saddle contusion makes standing more agreeable.
Door een lichte zadelkneuzing is staan prettiger.
Your agreeable letter from Rosedale, Mississippi, arrived yesterday... .
Je brief uit Rosedale is gisteren aangekomen...
Mr. Bickersteth is an agreeable gentleman, but not bright.
De heer Bickersteth is een aangenaam man, maar niet helder.
Mr Sterckx and the rapporteur are agreeable to that.
De heer Sterckx en de rapporteur hebben overigens al ingestemd met deze wijziging.
Mr. Marsh, our enforced association has been most agreeable.
Mr. Marsh, onze afgedwongen reis is aangenaam geweest.
Lucy is monstrous pretty, and so good humoured and agreeable!
Lucy is een reusachtig knap meisje, en zoo vroolijk en lief!
Aunt Pitty'd be agreeable, and I'd like a long visit.
Dat vindt tante vast goed.
They have always been parti cularly agreeable, instructive and fruitful.
Naar mijn mening blijven evenwel deze resultaten onvoldoende.
He made my stay agreeable! (So I will never betray him).
Hij die mijn heer is heeft mij goed ondergebracht.
However, neither the Commission nor Mr Tolman are agreeable to this.
Maar dat wil noch de Commissie noch de heer Tolman.
So, we are agreeable to take out the words 'two years'.
Wij zijn dan ook bereid de woorden twee jaar te schrappen.
This would mean, if the Commission were agreeable and the House is agreeable, that we would take Question time to the Commission between 7 p.m. and 8 p.m.
Ik doe dus een beroep op de goede wil van de Commissie en het Parlement om het Vragenuur met vragen aan de Commissie te laten plaatsvinden tussen 19.00 en 20.00 uur.
Killed him, or poniarded him, sir, as is most agreeable to you.
Met den degen of met een stuk er van, om het even, mijnheer!
By doing a thing which you know will be agreeable to her.
Door iets te doen, waarmede gij weet haar aangenaam te zijn.
Yes, I know that he meant to afford you that agreeable surprise.
Ja, ik weet, dat hij u hiermede wilde verrassen.
Truly, he (your husband) is my master! He made my stay agreeable!
Voorwaar, Hij is mijn Heer, (Hij geeft mij) mijn beste plaats.
Truly, he (your husband) is my master! He made my stay agreeable!
Hij antwoordde God beware mij!

 

Related searches: Agreeable - Mutually Agreeable - Agreeable To You - Agreeable Solution - Agreeable For You - Agreeable With - Agreeable Person - Be Agreeable - Mutually Agreeable Solution - Is Agreeable -