Translation of "agreed" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Agreed - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The trade unions are agreed, the consumer associations are agreed, the Parliament is agreed, the Com mission is agreed.
De vakbonden zijn het eens, de consumentenverenigingen zijn het eens, het Parlement is het eens, de Commissie is het eens.
We'd agreed. You agreed all by yourself.
Ik dacht dat onze afspraak ...
Agreed.
Geheel in orde.
Agreed?
Afgesproken?
Agreed.
Akkoord.
Agreed?
Mee eens?
Agreed.
Ja.
Agreed
goedgekeurd
Agreed?
Akkoord?
Agreed!
Akkoord!
Agreed!
Daar ben ik het helemaal mee eens!
And Mr. Milliken agreed, and Dr. Robicsek agreed.
Miliken stemde toe, en Dr. Robicsek stemde toe. En Dr.
With agreed maturity Domestic With agreed maturity Euro NonMFIs
Met vaste looptijd Binnenland Met vaste looptijd Euro NietMFI 's
With agreed maturity Domestic With agreed maturity General government
Binnenland Met vaste looptijd Binnenland Met vaste looptijd Overheid
I'm agreed.
Best.
I'm agreed.
Akkoord.
I'm agreed.
Ze speelden den geheelen middag Robin Hood, terwijl zij nu en dan een verlangenden blik op het spookhuis wierpen en spraken over de plannen en vooruitzichten voor den volgenden dag.
Agreed? Yes?
Mee eens? Ja?
ChrisWragge Agreed.
Eens.
Gudrat agreed
Gudrat reageert daarop
She agreed.
Ze stemde toe.
Farah agreed
Farah is het hiermee eens
Tom agreed.
Tom was er mee eens.
Tom agreed.
Tom stemde in.
Everyone agreed.
Iedereen was het daarmee eens.
Mary agreed.
Maria was het ermee eens.
Mary agreed.
Maria stemde toe.
He agreed.
Hij ging akkoord.
He agreed.
Hij stemde toe.
He agreed.
Hij stemde ermee in.
AGREED MINUTE
GOEDGEKEURDE NOTULEN
Agreed statements
Overeengekomen verklaringen
Agreed Community
Communautaire
Agreed entries
Overeengekomen vermeldingen
Agreed, Paul?
Voor twee weken.
Agreed quantities
Overeengekomen hoeveelheden
Agreed minutes
GOEDGEKEURD PROCES VERBAAL
agreed place
Overeengekomen plaats
And you know why they agreed? They agreed to humor him.
Weet je waarom ze ermee instemden? Om hem tevreden te stellen.
With agreed maturity 12 Other liabilities Domestic With agreed maturity Euro
Met vaste looptijd 12 Overige passiva Binnenland Binnenland
Is that agreed?
Is dat afgesproken?
Well, I'm agreed.
Uitmuntend.
Is it agreed?
Is de zaak in orde?
Agreed, I cried.
Goed! riep ik.
Farah Filasteen agreed
Farah Filasteen was het hier meer eens

 

Related searches: Agreed Or Strongly Agreed - Has Been Agreed Agreed With - Agreed - As Agreed - Agreed Upon - Mutually Agreed - Agreed With - As Agreed With - To Be Agreed - Unless Otherwise Agreed -