Translation of "aide" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Aide - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Aide.
Bode.
Aide alimentaire communautaire Action no ou Aide alimentaire nationale
Aide alimentaire communautaire Action no ou Aide alimentaire nationale
Aide alimentaire communautaire Action n ... .. ou Aide alimentaire nationale
Aide alimentaire communautaire Action n ... .. ou Aide alimentaire nationale
AIDE MEMOIRE
VADEMECUM
Certificat GATT aide alimentaire
Certificat GATT aide alimentaire
Certificat GATT Aide alimentaire
Certificat GATT Aide alimentaire
There's the General's aide.
Daar is z'n assistent.
I am General Coulaincourt, the Emperor's Aide.
Ik ben Generaal Coulaincourt, de adjudant van de Keizer.
Aide in a ministerial private office 1976 1981.
Ud van ministerieel kabinet (19761981).
The commandant's aide will give you your orders.
De adjudant zal u uw orders geven.
In 1798, he became aide de camp to General Eblé, and in the following year, he was aide de camp to General Broussier.
Datzelfde jaar werd hij adjudant van generaal Eblé en het jaar nadien van generaal Broussier.
After knocking cautiously, the aide entered President Obama s office.
De assistent klopte behoedzaam op de deur en betrad het kantoor van president Obama.
No, I don't want to speak to his aide.
Ik wil niet met z'n hulp spreken.
Aide and Head of the Main Ideological Department, PA
Medewerker en hoofd van hoofddepartement ideologie, kabinet van de president
Aide and Head of the Main Ideological department, PA
Medewerker en, hoofd van hoofddepartement ideologie, kabinet van de president
So man will neither have any strength nor any aide.
Dan heeft hij geen kracht en geen helper.
So man will neither have any strength nor any aide.
En hij zal de macht om zich te verdedigen, noch eenigen beschermer hebben.
President. I will put the aide memoire to the vote.
Bij de openbare opslagactiviteiten houden de meeste Lid Staten slechts rekening met verkooptransacties tegen gereduceerde prijzen die zij als subsidies beschouwen.
In 1795, he served Jean Baptiste Bernadotte as aide de camp.
In 1795 diende hij als adjudant van Bernadotte.
Aide in the office of the Minister for Education (1972 1974).
Öpdrachthouder bij minister van Onderwijs (1972 1974).
G Aide in the office of the 'Médiateur' (Ombudsman) 1974 1976.
Q Belast met een opdracht bij ombudsman van de Republiek (1974 1976).
Aide to General Beauregard. Whipped his weight in Yankees. And a gentleman.
Adjudant van generaal Beauregard, oorlogsheld, en 'n echte heer.
He served as aide de camp to Minister of War Bernadotte in 1799.
Hij diende als aide de camp van toenmalig minister van Oorlog Bernadotte.
Municipal councillor 1965 1989 special aide to the Mayor of Paris 1983 1989.
Gemeenteraadslid (19651989) en eerste wethouder van Parijs (1983 1989).
Aide in the private office of the Minister of the Interior 1976 1977.
Belast met opdracht bij Ministerie van Binnenlandse Zaken (1976 1977).
He was an Aide de Camp General to the Queen from 1955 to 1965.
Hij was van 1955 tot 1965 aide de camp generaal bij koningin Elizabeth II.
In 1855 Moltke served as personal aide to Prince Frederick (later Emperor Frederick III).
In 1855 diende hij als persoonlijk adjudant van prins Frederik Willem (de latere keizer Frederik III).
the aide mémoire from the Commission to the Council (COM (85) 425 final Doc.
In de Begrotingscommissie vervat in mijn verslag wordt hier sterke kritiek op geuit, in de andere minder.
the aide mémoire from the Commission to the Council (COM (85) 429 final Doc.
A2 177 85) van de heer Bardong namens de Begrotingscommissie over het voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de Raad (COM(85) 429 def. doc.
I'm the Marquis de Labordere. Aide to His Imperial Majesty Maximilian, Emperor of Mexico.
Ik ben markies de Labordere, afgezant van keizer Maximiliaan.
The aide, shifting his weight nervously, turned crimson, fell silent, and looked at the floor.
De assistent schuifelde zenuwachtig met zijn voeten, hij werd rood, zweeg en keek naar de vloer.
First, he was sent to Vienna as an aide de camp to a German officer.
Hij werd eerst naar Wenen uitgezonden als adjudant van een Duitse officier.
Zinoviev remained Lenin's constant aide de camp and representative in various socialist organizations until 1917.
Zinovjev bleef Lenins aide de camp en vertegenwoordiger in verscheidene socialistische organisaties tot 1917.
I am therefore asking for those in favour of the aide memoire to vote now.
Derhalve verzoek ik degenen die voor het memorandum zijn nu te stemmen.
Like the time you carried on in St. Daniels over that charming young governor's aide.
Net als op St. Daniel. Die charmante jonge assistent van de gouverneur.
He paid no attention at all to Logan (that, anyway, is what people called the aide).
Hij schonk geen aandacht aan Logan (dat was in ieder geval hoe iedereen de assistent noemde).
Have you searched the camp? Yes, sir. I have brought the aide you assigned to him.
Ja, hier is zijn adjudant.
On 3 December 2009, an aide shot Camara during a dispute about the rampage of September 2009.
Op 3 december 2009 werd in een kazerne een aanslag gepleegd op Camara, die gewond werd overgebracht naar Marokko.
In June 2009 he came back to Real Madrid as Director General and Presidential Aide of Real Madrid.
Sinds 2009 maakte hij deel uit van het bestuur van Real Madrid.
Dalton Campbell, aide to the Minister of Culture, has a hand in most events within the Anderith nation.
Dalton Campbell, de rechterhand van de minister van Cultuur, heeft de hand in de meeste zaken in Anderith.
In 1801, he was made aide de camp to Marshal Joachim Murat, with whom he became close friends.
Hij werd opgemerkt door Joachim Murat, de schoonbroer van Napoleon, en werd in 1801 diens adjudant.
I see his aide is shaking his head to indicate that there is going to be no aid.
Ik wil echter graag proberen thans een collegiaal antwoord te geven.
That is the decision as summarized provisionally in the aide méoire on the decisions of the enlarged Bureau.
om over bepaalde onderwerpen te stemmen alleen omdat de beslissing van het Bureau in uitgebreide samenstelling sommige mensen niet aanstaat.
From 1946 to 1947 he was Adjutant General to the Forces and Aide de Camp General to the King.
Van 1946 tot 1947 was hij Adjutant General to the Forces en Aide de Camp General bij koning George VI.
One month later, Johnston was promoted to major and the position of aide de camp to General Sam Houston.
Een maand werd hij tot majoor gepromoveerd en werd persoonlijk assistent van Generaal Sam Houston.

 

Related searches: Aide - Aide Memoire - Teacher Aide - Home Health Aide - Aide-mémoire - Nurse's Aide - Presidential Aide - Aide De Camp - à L'aide De - Personal Aide -