Translation of "ailment" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ailment - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Kidney ailment, they said.
Een nierziekte, zeiden ze.
Tell them, It is an ailment.
Zeg hun Dit is een onreinheid.
Tell them, It is an ailment.
Zeg Dat is een ongemak.
What changes here is our reaction to our ailment, such as perceiving less pain and not the ailment itself.
Wat hier verandert, is onze reactie op onze kwaal, zoals minder pijn ervaren, en niet de kwaal zelf.
No ailment was found, and he investigated again.
Hij voelde overal of er ook een plekje zeer deed, maar alles was gezond.
It appears to be a fungally related ailment.
Chinese kool oogst.
It's a heart ailment that strikes all age groups.
Het is een kwaal waar alle leeftijden onder lijden.
An ailment usually depends on a variety of independent causes.
De speciale problemen die deze techniek opwerpt worden in dit hoofdstuk nog eens op een rijtje gezet.
Segura died from a kidney ailment in Madrid, at age 76.
Segura overleed aan de gevolgen van een nieraandoening.
(iii) Screening for a genetic predisposition to a late onset ailment.
Veeleer moet de omgang met dode embryo's even waardig zijn als de omgang met elk ander dood menselijk leven.
This ailment was so severe that it was thought to be leprosy.
Deze kwaal was zo ernstig dat men dacht met lepra te maken hebben.
I know about the other things that can lead to an ailment,
Ik weet wel andere dingen die je ziek kunnen maken
Stas retired in 1869 because of problems with his voice caused by a throat ailment.
Stas ging in 1869 met pensioen vanwege problemen met zijn stem ten gevolge van een keelaandoening.
You know, Stella, in economics, a kidney ailment has no relationship to the stock market.
In de economie heeft een nierziekte niets te maken met de beurs.
Now, you know, mental disease is no different... from any other ailment you might have contracted.
Geestesziekten zijn niet anders dan andere kwalen.
He died in 1925 at age 46 of a heart ailment at Mount Sinai Hospital, New York.
Op 10 maart 1925 overleed Prinstein aan een hartkwaal in het ziekenhuis Mount Sinai Hospita in New York.
Tell them, It is an ailment. Avoid having carnal relations with them until their period is over.
Zeg Dat is een onreinheid, vermijdt daarom (sexueel contact met) de vrouwen gedurende de ongesteldheid. En nadert hen niet totdat zij rein zijn.
In the midst of all this, my mother fell ill with a stomach ailment for two or three days.
Mijn moeder kreeg twee of drie dagen een spijsverteringsziekte.
It is famous for being the place where the top officials of the French Republic generally get treated for ailment.
Het staat bekend als de plaats waar topambtenaren van de Franse Republiek over het algemeen worden behandeld voor hun ziekte.
For horses, the following dosages can be applied according to the nature and seriousness of the ailment Gastro intestinal infections
Voor paarden kunnen de volgende doseringen worden toegepast, afhankelijk van de aard en ernst van de aandoening gastro intestinale infecties
Morgan had been suffering from a stomach ailment, and decided to do an acoustic performance of their set rather than cancel the show.
Morgan, die last had van zijn maag, besloot een akoestische show te geven, in plaats van het hele concert af te gelasten.
But if any of you is ill, or has an ailment of the head, he should compensate by fasting or almsgiving or sacrifice.
Wie echter ziek is, of aan eene hoofdziekte lijdt, moet boete doen door vasten, aalmoezen geven, of een ander offer.
But if any of you is ill, or has an ailment of the head, he should compensate by fasting or almsgiving or sacrifice.
(Voor) wie van jullie ziek is of iets aan zijn hoofd heeft, dat hem last bezorgt (en waardoor scheren noodzakelijk is) is er Fidyah (een vervangende plicht) het vasten of het voeden (van armen) of het slachten van een offerdier.
And whoever among you is sick or hath an ailment of the head must pay a ransom of fasting or almsgiving or offering.
Wie echter ziek is, of aan eene hoofdziekte lijdt, moet boete doen door vasten, aalmoezen geven, of een ander offer.
And whoever among you is sick or hath an ailment of the head must pay a ransom of fasting or almsgiving or offering.
(Voor) wie van jullie ziek is of iets aan zijn hoofd heeft, dat hem last bezorgt (en waardoor scheren noodzakelijk is) is er Fidyah (een vervangende plicht) het vasten of het voeden (van armen) of het slachten van een offerdier.
And whoever among you is ill or has an ailment of the head making shaving necessary must offer a ransom of fasting three days or charity or sacrifice.
(Voor) wie van jullie ziek is of iets aan zijn hoofd heeft, dat hem last bezorgt (en waardoor scheren noodzakelijk is) is er Fidyah (een vervangende plicht) het vasten of het voeden (van armen) of het slachten van een offerdier.
And whoever among you is ill or has an ailment of the head making shaving necessary must offer a ransom of fasting three days or charity or sacrifice.
Wie echter ziek is, of aan eene hoofdziekte lijdt, moet boete doen door vasten, aalmoezen geven, of een ander offer.
But if you are sick or have ailment of the scalp (preventing the shaving of hair), then offer expiation by fasting or else giving alms or a sacrificial offering.
(Voor) wie van jullie ziek is of iets aan zijn hoofd heeft, dat hem last bezorgt (en waardoor scheren noodzakelijk is) is er Fidyah (een vervangende plicht) het vasten of het voeden (van armen) of het slachten van een offerdier.
But if you are sick or have ailment of the scalp (preventing the shaving of hair), then offer expiation by fasting or else giving alms or a sacrificial offering.
Wie echter ziek is, of aan eene hoofdziekte lijdt, moet boete doen door vasten, aalmoezen geven, of een ander offer.
Besides, the physician might declare the ailment feigned and Milady, after having lost the first trick, was not willing to lose the second. Go and fetch a physician? said she.
Bovendien kon de geneesheer verklaren, dat de ziekte geveinsd was en milady, na het eerste spel verloren te hebben, wilde het tweede niet verliezen.
A relatively minor ailment such as diarrhoea causes about 8 million deaths a year and is the commonest single cause of death in children under five in the Third World.
Diarree is bij voorbeeld de belangrijkste sterfteoorzaak bij kinderen onder de vijf jaar bijna 8 miljoen doden per jaar.
Among the mistakes they cited was an award winning story about a student who died of a cocaine overdose who was subsequently found to have actually died of a heart ailment.
Onder deze fouten citeren ze een prijswinnend verhaal over een student die is gestorven aan een overdosis cocaïne.
As you can imagine, knowing this first principle of energy work, it is incredibly important for you to be deliberate about your focus. You can't walk into the room with somebody who is having an ailment and focus on the ailment and be a match to the solution for that person. You have to hold as a picture in your mind the improved state or the process of improvement.
Als de dominante energie hoger is dan wordt de andere, lagere energie in die ruimte ook hoger.
Mr Di Bartolomei (L), in writing. (IT) I feel that our British colleagues and the other signatories of the motions against the budget are proposing a cure that is worse than the ailment.
De heer Di Bartolomei (L), schriftelijk. (IT) Ik geloof dat de Engelse collega's en de andere ondertekenaars van de moties tegen de begroting een middel voorstellen dat erger is dan de kwaal.
But he talked of flannel waistcoats, said Marianne and with me a flannel waistcoat is invariably connected with aches, cramps, rheumatisms, and every species of ailment that can afflict the old and the feeble.
Maar hij had het over flanellen vesten, zei Marianne en voor mij is een flanellen vest onvermijdelijk verbonden aan pijnen, zinkingen, rheumatiek en alle soorten van kwalen, waar mee oude en zwakke menschen behept zijn.
But if any of you is ill or suffers from an ailment of the head (scalp), he must pay a ransom either by fasting or by the giving of charity, or by offering a sacrifice.
Wie echter ziek is, of aan eene hoofdziekte lijdt, moet boete doen door vasten, aalmoezen geven, of een ander offer.
But if any of you is ill or suffers from an ailment of the head (scalp), he must pay a ransom either by fasting or by the giving of charity, or by offering a sacrifice.
(Voor) wie van jullie ziek is of iets aan zijn hoofd heeft, dat hem last bezorgt (en waardoor scheren noodzakelijk is) is er Fidyah (een vervangende plicht) het vasten of het voeden (van armen) of het slachten van een offerdier.
If one of you is ill or is suffering because of some ailment in your head, you must redeem the shaving of the head by fasting, or paying money, or offering a sheep as a sacrifice.
Wie echter ziek is, of aan eene hoofdziekte lijdt, moet boete doen door vasten, aalmoezen geven, of een ander offer.
If one of you is ill or is suffering because of some ailment in your head, you must redeem the shaving of the head by fasting, or paying money, or offering a sheep as a sacrifice.
(Voor) wie van jullie ziek is of iets aan zijn hoofd heeft, dat hem last bezorgt (en waardoor scheren noodzakelijk is) is er Fidyah (een vervangende plicht) het vasten of het voeden (van armen) of het slachten van een offerdier.
Countries with fragile health systems may be able to tackle a given ailment with the help of NGOs and foreign governments, but they are likely to be dangerously unprepared when confronted with unexpected outbreaks of new diseases.
Landen met fragiele zorgstelsels zijn misschien in staat om een bepaalde ziekte met hulp van NGO s en buitenlandse investeringen te bestrijden, maar ze zijn waarschijnlijk gevaarlijk onvoorbereid als ze geconfronteerd worden met onverwachte uitbraken van onbekende ziekten.
Cause Malaise is a non specific symptom and can present in the slightest ailment, such as an emotion (causing fainting, a vasovagal response) or hunger (light hypoglycemia), to the most serious conditions (cancer, stroke, heart attack, internal bleeding, etc.).
Kleine dingen als een heftige emotie (die een vasovagale syncope veroorzaakt) of honger (een lichte vorm van hypoglykemie), maar ook ernstige aandoeningen (kanker, een beroerte of een interne bloeding) kunnen malaise veroorzaken.
And whosoever of you is ill or has an ailment in his scalp (necessitating shaving), he must pay a Fidyah (ransom) of either observing Saum (fasts) (three days) or giving Sadaqah (charity feeding six poor persons) or offering sacrifice (one sheep).
(Voor) wie van jullie ziek is of iets aan zijn hoofd heeft, dat hem last bezorgt (en waardoor scheren noodzakelijk is) is er Fidyah (een vervangende plicht) het vasten of het voeden (van armen) of het slachten van een offerdier.
And whosoever of you is ill or has an ailment in his scalp (necessitating shaving), he must pay a Fidyah (ransom) of either observing Saum (fasts) (three days) or giving Sadaqah (charity feeding six poor persons) or offering sacrifice (one sheep).
Wie echter ziek is, of aan eene hoofdziekte lijdt, moet boete doen door vasten, aalmoezen geven, of een ander offer.
And do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its place of slaughter. And whoever among you is ill or has an ailment of the head making shaving necessary must offer a ransom of fasting three days or charity or sacrifice.
Als jullie verhinderd zijn, brengt dan zoveel offergave als gemakkelijk is en scheert jullie hoofden pas als de offergave zijn bestemming om geslacht te worden heeft bereikt, maar als iemand van jullie ziek is of een letsel aan zijn hoofd heeft, dan is er een compensatie die bestaat uit vasten of een aalmoes of een offerdier.
And do not shave your heads until the offerings have reached their destination. But if any of you is ill or suffers from an ailment of the head (scalp), he must pay a ransom either by fasting or by the giving of charity, or by offering a sacrifice.
Als jullie verhinderd zijn, brengt dan zoveel offergave als gemakkelijk is en scheert jullie hoofden pas als de offergave zijn bestemming om geslacht te worden heeft bereikt, maar als iemand van jullie ziek is of een letsel aan zijn hoofd heeft, dan is er een compensatie die bestaat uit vasten of een aalmoes of een offerdier.

 

Related searches: Ailment - Physical Ailment - Heart Ailment - Stomach Ailment - Chronic Ailment - Skin Ailment - Mental Ailment - Lung Ailment - Alleviate Ailment - Suffering From Ailment -