Translation of "alarming" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Manias can be alarming.
Manies kunnen alarmerend zijn.
The situation is alarming.
De situatie is verontrustend.
The situation is alarming.
Dat is een gevaarlijke situatie!
So, here's an alarming thought.
Hier is een alarmerende gedachte.
The situation is therefore alarming.
De situatie is dus alarmerend.
The situation is very alarming.
Deze situatie is zeer zorgwekkend.
The situation is indeed alarming.
De situatie is echt alarmerend.
Experience so far is alarming, however.
Maar helaas komt er in de praktijk niet veel van terecht!
In a more alarming tweet, she adds
Een andere tweet klinkt zorgwekkender
This was a depressing and alarming example.
Een deprimerend teken aan de wand.
It is alarming to note that European
Onder deze de voorstellen van de Commissie aan de Raad (COM(84) 688 def. (doc.
c) the alarming long term unemployment figures
c) de alarmerende langdurige werkloosheid
Madam President, this situation is clearly alarming.
De kwestie van eventuele extra maatregelen, sancties incluis, blijft een open punt op onze agenda.
He mentioned Kashmir I find this alarming.
Hij noemde onder andere Kasjmir en dat vind ik alarmerend.
We have heard some alarming reports recently.
De berichten van de afgelopen dagen zijn alarmerend.
Iran's Anesthetics Shortage Reaches Alarming Levels Global Voices
Iran tekort aan verdovingsmiddelen bereikt alarmerend niveau
Then there are the alarming human rights violations.
Dan zijn er nog de alarmerende mensenrechtenschendingen.
But these ostensibly alarming figures can be misleading.
Maar deze ogenschijnlijk alarmerende getallen kunnen misleidend zijn.
The last news from Poland was very alarming.
Het laatste nieuws uit Polen was erg alarmerend.
Biodiversity loss is continuing at an alarming rate.
Het verlies van biodiversiteit gaat in een alarmerend tempo verder.
It is an early and truly alarming sign.
Dit is een eerste werkelijk verontrustend signaal.
There are alarming reports of human rights violations.
Er zijn alarmerende berichten over schendingen van de mensenrechten.
The situation on these islands is still alarming.
De situatie op deze eilanden blijft alarmerend.
In certain countries, the situation is alarming, however.
In bepaalde landen is de situatie echter alarmerend.
Unfortunately, Nigeria is an alarming case in point.
Nigeria is helaas een beangstigend voorbeeld.
Her blood pressure was an alarming 230 over 170.
Haar bloeddruk was alarmerend hoog 230 op 170.
Our children are becoming depressed at an alarming rate.
Onze kinderen worden depressief in een verontrustend tempo.
Generalizations they may be, but they are alarming enough.
Ik zeg dus globaal maar ze zijn verontrustend genoeg.
In these countries, too, the situation is very alarming.
Ook in deze landen is de situatie zeer alarmerend.
The health situation is alarming, especially for the children.
De gezondheidtoestand is vooral zeer zorgelijk onder de kinderen.
The general human rights situation in Burma is alarming.
De situatie op het gebied van de mensenrechten in Birma is ook in andere opzichten alarmerend.
The environmental situation in the South Caucasus is alarming.
De situatie op milieugebied in de Zuid Kaukasus is alarmerend.
The little statistical data that is available is alarming.
De weinige beschikbare cijfers zijn alarmerend.
The content of the motion is no less alarming.
De kern van het voorstel is niet minder angstwekkend.
The situation there can only be described as alarming.
De situatie daar kan alleen maar worden omschreven als alarmerend.
Reports of personal injuries are all the more alarming.
De berichten over lichamelijk letsel maken dit nieuws nog alarmerender.
And what's so alarming about the tower, Miss Connell?
En wat is er zo alarmerend aan de toren, Miss Connell?
This is why I'm on this stage, but it's alarming.
Daarom sta ik op dit podium, maar het is alarmerend.
(1) Counterfeit travel documents have increased to an alarming extent.
(1) Het aantal volledig valse reisdocumenten is in zorgwekkende mate toegenomen.
3.2 EU level figures regarding victims of crime are alarming.
3.2 De EU cijfers betreffende de slachtoffers van misdrijven zijn alarmerend.
Structural Funds payments have piled up to an alarming extent.
... waarom er zo erg weinig collega's in de zaal zitten.
The trade in sex is increasing at an alarming rate.
Er zijn vrouwen en kinderen bij betrokken.
Alarming figures are presented regarding population trends Europe is shrinking.
Er worden alarmerende cijfers over de bevolkingsontwikkeling gepresenteerd Europa is aan het krimpen.
We cannot ignore the alarming gulf between rich and poor.
We kunnen niet de ogen sluiten voor de zorgwekkende kloof tussen arm en rijk.
The documentary offered an informative and alarming portrait of urban ecology.
De documentaire gaf een informatief en alarmerend beeld weer van stedelijke ecologie.

 

Related searches: Alarming - At An Alarming Rate - Alarming Rate - Most Alarming - Alarming Degree - Alarming For - Alarming Levels - Alarming Numbers - This Is Alarming - Alarming Trend -