Translation of "albatross" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Albatross - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Tristan albatross ( Diomedea dabbenena ) is a large seabird from the albatross family.
De tristanalbatros ( Diomedea dabbenena ) is een grote zeevogel uit de familie van de albatrossen.
The Amsterdam albatross or Amsterdam Island albatross, Diomedea amsterdamensis , is a huge albatross which breeds only on Amsterdam Island in the southern Indian Ocean.
De amsterdamalbatros ( Diomedea amsterdamensis ) is een grote albatros die enkel broedt op het Plateau des Tourbières op het eiland Amsterdam in de Indische Oceaan.
Albatross have retractable landing gear, kid?
Had hij een landingsgestel?
There is also the Royal Albatross Centre.
Er is een bezoekerscentrum het Royal Albatross Center.
The Indian yellow nosed albatross ( Thalassarche carteri ) is a member of the albatross family, and is the smallest of the mollymawks.
De Indische geelsnavelalbatros ( Thalassarche carteri ) is een vogel uit de albatrossenfamilie.
I begin no surprise there with NARS Albatross.
Ik begin, wat geen verrassing is, met NARS Albatross.
Albatross A hole played three strokes under par .
Albatros een hole die in drie slagen onder par gespeeld wordt.
The waved albatross ( Phoebastria irrorata ), also known as Galapagos albatross, is the only member of the Diomedeidae family located in the tropics.
De galapagosalbatros ( Phoebastria irrorata ) (synoniem Diomedea irrorata ) is een vogel uit de orde van de stormvogels, familie albatrossen.
Looks as if we dunked for a fourmotored albatross.
Ik zie een viermotorige albatros.
The Tristan albatross is and has a wingspan of up to .
Het is een endemische vogelsoort van de eilandengroep rond Tristan da Cunha.
An estimated 100,000 albatross per year are killed in this fashion.
Op deze manier komen er jaarlijks meer dan 100.000 albatrossen om het leven.
I use of course NARS Albatross, but every shimmery highlighter will do.
Ik gebruik daarvoor hoe kan het ook anders NARS Albatross, maar elke glanzende highlighter is goed.
The great albatrosses are seabirds in the genus Diomedea in the albatross family.
Diomedea is een geslacht van zeevogels binnen de familie van de albatrossen (Diomedeidae).
A four month old Laysan Albatross chick died with this in its stomach.
Een vier maanden oud Laysan Albatrosjong stierf met dit in zijn maag.
Daniel arap Moi, so this report then became a dead albatross around President Kibaki's neck.
Daniel arap Moi. Dit rapport werd toen een blok aan het been van president Kibaki.
And for that I'm going to be using Nars Albatross, but you can use any highlighter.
Ik gebruik daarvoor Nars Albatros, maar kun je elke glanzende highlighter voor gebruiken.
Ecology The area around this landhead is a natural habitat for the Short tailed Albatross (Phoebastria albatrus) .
Ecologie De kaap en het gebied eromheen vormt een natuurlijk leefgebied van de Stellers albatros ( Phoebastria albatrus ).
Conservation The light mantled albatross population is estimated at about 58,000, from a 1998 estimate, and is declining.
Volgens een schatting uit 1998 zijn er wereldwijd 58.000 roetkopalbatrossen en vertoont de populatie een dalende trend.
Of the 22 albatross species recognized in the IUCN Red List, six are threatened, and nine are vulnerable.
Van de 21 soorten die er worden onderscheiden door de IUCN, staan er 19 als bedreigd op de rode lijst.
It is one of three species of albatross that range in the northern hemisphere, nesting on isolated tropical islands.
Het is een van de drie soorten albatrossen die voorkomen op het noordelijk halfrond.
In 1961, the 333 Squadron was moved from Sola Air Station to Andøya with their Grumman HU 16 Albatross.
In 1961 werd het 333 Squadron verplaatst van Sola Air Station naar Andøya met hun Grumman HU 16 Albatross.
This albatross has blackish gray upperwing, mantle, back, upper rump, and tail, and its head, lower rump, and underparts are white.
Het bovenste deel van de romp, vleugels en staart zijn zwart grijs van kleur en de kop, borst en onderste delen van de romp zijn witgekleurd.
Feeding The black footed albatross feeds in pelagic waters, taking the eggs of flying fish, squid and to a lesser extent crustaceans.
Voedsel De zwartvoetalbatros voedt zich in pelagische wateren met vis, de eieren van vliegende vissen en in mindere mate kreeftachtigen.
We can't see the corridors, and we can't see what it is that brings together a tuna, a leatherback and an albatross.
We zien geen routes en we kunnen niet zien wat een tonijn, een zeeschildpad en een albatros gemeen hebben.
Same thing with Laysan albatross who travel an entire ocean on a trip sometimes, up to the same zone the tunas use.
Hetzelfde met de Laysan albatros die een hele oceaan bereist. Soms een reis naar hetzelfde gebied als dat van de tonijn.
Albatross have high glide ratios, around 22 1 to 23 1, meaning that for every metre they drop, they can travel forward 22 metres.
Albatrossen hebben een hoog glijgetal, rond 22 1 tot 23 1, wat betekent dat voor elke meter hoogteverlies, ze 22 meter vooruit kunnen vliegen.
They tied a note to the leg of an albatross, which was found seven months later in Fremantle, but the crew was never recovered.
Deze brief werd zeven maanden later gevonden, maar helaas was dit te laat voor de bemanning.
Human powered airplane Gossamer Condor sort of started me in this direction in 1976 and 77, winning the Kremer prize in aviation history, followed by the Albatross.
Een door menskracht aangedreven vliegtuig, de Gossamer Condor, stuurde me in 76 en 77 in deze richting. Daarmee won ik de Kremerprijs in luchtvaartgeschiedenis, gevolgd door de Albatross.
And Brian Allen was able, in a miraculous flight, to get the Gossamer Albatross across the English Channel, and we won the 100,000 pound, 200,000 dollar prize for that.
Brian Allen was in staat om, in een wonderbaarlijke vlucht, de Gossamer Albatross over het Kanaal te vliegen. Daarmee wonnen we de prijs van 100.000 pond, 200.000 dollar.
And if it's tunas you don't care about, perhaps you might be interested that international long lines and pursing chase down tunas and bycatch animals such as leatherbacks, sharks, marlin, albatross.
Maar als het lot van de tonijn je onberoerd laat, heb je misschien wel interesse voor dat internationale lange lijnen en sleepnetten tonijn vangen en daarbij ook dieren als zeeschildpadden, haaien, zeilvissen en albatrossen vangen.
It seems to me that we have here an albatross which could well turn into a monster if we do not introduce a degree of control which is quite clearly overdue.
En dus ga ik akkoord met het Commissie voorstel, waarin staat dat de fundamentele beginselen van het systeem moeten blijven en dat de manier waarop de minimumprijs en ook de steunprijs wordt berekend herzien moet worden.
From the lounge, where I was writing up the incidents of this excursion to the polar continent, I could hear the calls of petrel and albatross cavorting in the midst of the turmoil.
In den salon, waar ik de bijzonderheden van onzen tocht opteekende, hoorde ik het geschreeuw van stormvogels en albatrossen in den orkaan.
It so happens that millions of albatross nesting on Kure and Midway atolls in the Northwest Hawaiian Islands National Monument forage here and scavenge whatever they can find for regurgitation to their chicks.
Miljoenen albatrossen die hun nest maken op Kure en Midway in het Nationaal Monument van de Northwest Hawaiian Islands, eten hier alles wat ze kunnen vinden, zodat ze het voor hun jongen kunnen opbraken.
Human powered airplane Gossamer Condor sort of started me in this direction in 1976 and 77, winning the Kremer prize in aviation history, followed by the Albatross. And we began making various odd planes and creatures.
Een door menskracht aangedreven vliegtuig, de Gossamer Condor, stuurde me in 76 en 77 in deze richting. Daarmee won ik de Kremerprijs in luchtvaartgeschiedenis, gevolgd door de Albatross. We begonnen allerlei vreemde vliegtuigen en dingen te maken.
The animal dropped, electrocuted, and its descent brought it within reach of our adroit hunter, who promptly took possession of it. It was an albatross of the finest species, a wonderful specimen of these open sea fowl.
De makker van den kapitein legde aan en schoot, toen de vogel nog op eenige meter boven de oppervlakte was het dier viel getroffen neder dicht bij den behendigen schutter, die zich van zijn buit meester maakte het was een albatros van de schoonste soort.
She tells him that her brother Lloyd has received a strange note a drawing of a man with an albatross hanging around his neck identical to one received by her father just before his brutal murder ten years before.
Ze vertelde dat haar broer Lloyd een vreemde brief heeft ontvangen met daarop een tekening van een man met een albatros om zijn nek.
All MEPs want a fair statute because it is an albatross around our neck and when they play this opportunist politics, it will be seized upon by the press, in my own country and other countries, to lambast Parliament.
Alle leden van het Europees Parlement willen een rechtvaardig statuut, want deze kwestie hangt als een molensteen om onze nek. Als sommige leden opportunistische politiek bedrijven, wordt dat zowel in mijn eigen land als elders door de pers direct aangegrepen om het Parlement de wind van voren te geven.
When we released that report, we did so three days after the new president, Kibaki, had decided to pal up with the man that he was going to clean out, Daniel arap Moi, so this report then became a dead albatross around President Kibaki's neck.
Toen we dit rapport vrijgaven, was dit drie dagen nadat de nieuwe president, Kibaki, had besloten om vriendjes te worden met de man die hij eruit zou gaan werken, Daniel arap Moi. Dit rapport werd toen een blok aan het been van president Kibaki.
Among the great wind riders carried over long distances from every shore and resting on the waves from their exhausting flights I spotted some magnificent albatross, birds belonging to the Longipennes (long winged) family, whose discordant calls sound like the braying of an ass.
Onder de grootste vogels, die zich ver van liet land wagen, en als zij te moe zijn om te vliegen op het water uitrusten, zag ik prachtige albatrossen, die een leelijk geschreeuw doen hooren, dat veel heeft van het balken van een ezel.
Intermission (or It's The Arts) (episode 13 aired 11 January 1970 recorded 4 January 1970) Restaurant Abuse Cannibalism Advertisements Albatross Come Back to My Place Me Doctor Historical Impersonations Quiz Programme Wishes Probe Around on Crime Stonehenge and Mr. Attila the Hun Psychiatry Operating theatre Series 2 1.
It's the Arts (of Intermission) Restaurant Abuse Cannibalism Advertisements Albatross Come Back to My Place Me Doctor Historical Impersonations Quiz Programme Wishes Probe around on crime Stonehenge and Mr. Attila the Hun Psychiatry Operating theatre Serie 2 (sep. 1970 dec. 1970) 1.
And yet if I had not been making ornithopters like that, a little bit cruder, in 1939 a long, long time ago there wouldn't have been a Gossamer Condor, there wouldn't have been an Albatross, a Solar Challenger, there wouldn't be an Impact car, there wouldn't be a mandate on zero emission vehicles in California.
Toch, als ik in 1939 heel lang geleden geen ornithopters als deze, maar een beetje grover, had zitten maken, dan zou er nu geen Gossamer Condor zijn, geen Albatross, geen Solar Challenger, geen Impact auto en geen mandaat voor zero uitstoot auto's in Californië.
Well, Mr President, it is an honour and a pleasure to be 'stopped' by Mr Spinelli today, to congratulate him on his efforts to hunt down the albatross of intergovernmentalism, and to express the hope that he will get a larger vote for his proposals today than the 'one in three' envisaged by the poet.
De wijze waarop sommige regeringen dat vraag stuk aanpakken getuigt van een enorm gebrek aan werkelijkheidszin.

 

Related searches: Black-browed Albatross - Buller's Albatross - Royal Albatross - Black-footed Albatross - Waved Albatross - Laysan Albatross - An Albatross - Albatross Bird - Shy Albatross - Sooty Albatross -