Translation of "alderman" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Alderman - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Former municipal councillor and alderman.
Oud lid gemeenteraad, oud wethouder.
First Alderman and Acting Mayor 1983.
Eerste schepen, plaatsvervangend burgemeester (1983).
Member of Herent Communal Council Alderman 19761982.
Schepen (19761982).
We don't want any more Alderman Meggartys!
We willen toch niet nog meer Wethouder Meggartys!
G Alderman responsible for financial affairs, Lebbeke Council.
G Schepen van finan ciën gemeente Lebbeke.
From 1986 he was in also alderman in Borculo.
Vanaf 1986 was hij in deze plaats tevens wethouder.
He became alderman in 1991 and mayor in 1999.
Hij was van 1999 tot 2011 burgemeester van Luxemburg Stad.
Q Member of Aiken Municipal Council alderman at Bilzen 1953 1961.
Schepen van de gemeente Bilzen (1953 1961). Lid Provincieraad Limburg (1961 1977).
Q Communal councillor (Belvaux) since 1969 and communal alderman 1970 1980.
G Gemeenteraadslid (Belvaux) sinds 1969 en wethouder (1970 1980).
On the fore finger of an alderman, Drawn with a team of little atomies
Op de wijsvinger van een wethouder, getekend met een team van kleine atomies
In 1652 he married Maria Jens Martens (daughter of a rich Tönning alderman) in Friedrichstadt.
In 1652 trouwde hij met Maria Jens Martens in Friedrichstadt.
On 14 September 1710, Boerhaave married Maria Drolenvaux, the daughter of the rich merchant, Alderman Abraham Drolenvaux.
Op 14 september 1710 trouwde hij Maria Drolenvaux, dochter van een rijk koopman.
He agitated fiercely against the Social Democrats and organized demonstrations in Amsterdam at the Amsterdam SDAP alderman Floor Wibaut.
Hij agiteerde fel tegen de sociaaldemocraten en organiseerde in Amsterdam demonstraties tegen de Amsterdamse SDAP wethouder Wibaut.
Member of the presidium of the Christen Democratisch Appel (CDA). Q Municipal councillor and alderman at Utrecht 1966 1977.
Lid presidi um C.D.A. Lid gemeenteraad en wethouder stad Utrecht (1966 1977).
In that year his first term as alderman of the port, economic development and utilities of the city of Ghent began.
In dat jaar begon immers zijn eerste ambtstermijn als schepen van de haven, van economische ontwikkeling en van nutsvoorzieningen van de stad Gent.
During that period he was alderman for social affairs from 1919 to 1931 and for finance and public works through to 1933.
In die periode was hij van 1919 tot 1931 wethouder van Sociale Zaken en tot 1933 wethouder van Financiën en Openbare Werken.
His father, Klaas Aantjes', was alderman in Bleskensgraaf and from 1 October 1950 to 14 January 1951 mayor of Hendrik Ido Ambacht.
Vader Klaas Aantjes werd later wethouder van Bleskensgraaf en was vanaf 1950 tot diens overlijden in 1951 ARP burgemeester van Hendrik Ido Ambacht.
Ernst Carel Bakker (April 16, 1946 February 8, 2014) was a Dutch politician, alderman and member of the Democrats 66 political party.
Ernst Carel Bakker (Hellendoorn, 16 april 1946 Hilversum, 8 februari 2014) was een Nederlands politicus voor D66.
Q Member of Uccie Municipal Council and a former member of East Flanders Provincial Council and of Ghent Municipal Council 1965 1979. Former alderman of Uccie.
Q Lid politiek bureau P.R.L. GLid gemeenteraad Ukkel, oud lid provincieraad Oost Vlaanderen, oud lid gemeen teraad Gent en oud schepen Ukkel.
Life Ovens was born and grew up in Tönning, Duchy of Schleswig, the son of Frisian farmer and alderman Ove Broders and Agneta Ovens (also called Broders).
Leven Ovens was de zoon van een boer en schepen Ove Broders en Agneta Ovens.
Aboutaleb himself claimed at the time he wanted to focus on his work as alderman and that it was important first that the PvdA wins the elections.
Aboutaleb werd vaak gezien als het allochtone gezicht van de PvdA, die onder het toen sterk gegroeide niet westers allochtone electoraat in Amsterdam de grootste partij was.
He was Mayor of Grantham in 1945 1946 and lost his position as alderman in 1952 after the Labour Party won its first majority on Grantham Council in 1950.
In 1952 verloor hij zijn positie als wethouder nadat de Labourpartij de meerderheid in de gemeenteraad van Grantham had verkregen.
Life Early life William Shakespeare was the son of John Shakespeare, an alderman and a successful glover originally from Snitterfield, and Mary Arden, the daughter of an affluent landowning farmer.
William was de zoon van John Shakespeare, een succesvolle handelaar en wethouder, en van Mary Arden, een dochter uit een adellijke familie.
In 1915, he was co founder and President of the Comité voor Hulp en Voeding (E Committee of help and food) of the province of Antwerp and alderman for the Port of Antwerp.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij schepen van Antwerpen (1916 1918) en medeoprichter en voorzitter van het Comité van Hulp en Voeding voor de provincie Antwerpen.
Municipal appointments Since 10 October 2006 Member of Brussels City Council1 December 2006 28 June 2007 Alderman of Brussels City Council, responsible for economy and trade, the port, the procurement office and Flemish affairs.
Gemeentelijke mandaten 1 januari 2007 31 december 2012 Brussels gemeenteraadslid 1 december 2006 28 juni 2007 schepen in de stad Brussel, bevoegd voor economie en handel, de haven, de aankoopcentrale en Vlaamse aangelegenheden.
Her father was active in local politics and the Methodist church, serving as an alderman and a local preacher, and brought up his daughter as a strict Wesleyan Methodist attending the Finkin Street Methodist Church.
Haar vader was zowel actief in de lokale politiek als in de christelijke kerk, waar hij respectievelijk als wethouder (Alderman) en als methodistisch lekenpredikant diende.. Margaret werd opgevoed tot een strenge methodiste.
Then he became alderman in Jodoigne from 1977 to 1983, secretary general of the Parti Réformateur Libéral (PRL) political party from 1980 to 1982 and chairman of the PRL from 1982 to 1990 and from 1995 to 1999.
Hij was eveneens van 1982 tot 1990 en van 1995 tot 1999 voorzitter van de Franstalige liberale partij de Parti Réformateur Libéral (PRL) die in 2002 opging in de MR.
Visiting lecturer at the University of Liege. G Mayor of Huy former alderman of Ben Ahin. Q Author of 'Livre blanc sur la sécurité nucléaire', 'Dix femmes qui ont marqué leur époque', and 'Femmes d'Europe et du Tiers Monde Quelle solidarité?'.
Q Burgemeester gemeente Hoei, oud schepen gemeente Ben Ahin. G Publiceerde Livre blanc sur la sécurité nucléaire , Dix femmes qui ont marqué leur époque en Femmes d'Europe et du Tiers Monde Quelle solidarité? .
Although there were demands from citizens' organizations and the local Alderman Burton Natarus (who had voted in favor of the legislation) to remove the kiosk, Trump agreed only to remove pricing information from the signage, after a request to remove all advertising from it.
Ook al waren er eisen van burgerorganisaties en wethouder Burton Natarus, die overigens voor de oorspronkelijke wetgeving stemde, om de kiosk te verwijderen, Trump bleek slechts bereid de vermelding van de prijzen op de billboards te verwijderen.
History Construction On 12 May 2003 then alderman of Ghent Daniël Termont announced that as from the season 2006 07 the new stadium of KAA Gent would be situated on the site of the Groothandelsmarkt ( Trade Market ), near the R4 and the Ringvaart and close to the E17 and E40 motorways.
Geschiedenis Op 12 mei 2003 kondigde toenmalige schepen Daniël Termont aan dat vanaf het seizoen 2006 07 de nieuwe thuishaven van AA Gent zich zou situeren op de site van de Groothandelsmarkt, nabij de R4 en de Ringvaart en vlak bij de snelwegen E17 en E40.

 

Related searches: Alderman - Alderman For Transport - Alderman Of Tourism -