Translation of "alienate" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Alienate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They could not alienate a single utensil.
Zij konden geen één enkel werktuig vervreemden.
Not technologies that individualise, isolate and alienate pupils.
Wij willen geen technologie waarmee van de leerling een individualist wordt gemaakt, waarmee de leerling geïsoleerd en vervreemd raakt.
Undergraduate level microeconomics should empower students, not alienate them.
Micro economie op bachelor niveau zou studenten macht moeten geven, en ze niet moeten vervreemden.
When we alienate the Turks, we encourage the Russians.
Als we de Turken van ons vervreemden, moedigen we de Russen aan.
How to Lose Friends and Alienate People may refer to How to Lose Friends and Alienate People , a 1937 best selling book by Irving Tressler How to Lose Friends Alienate People (memoir), a 2001 memoir by Toby Young How to Lose Friends Alienate People (film), the 2008 film based on said memoir See also How to Win Friends and Influence People
How to Lose Friends and Alienate People (boek), een bestseller uit 1937, geschreven door Irving Tressler How to Lose Friends and Alienate People (memoire), de memoires van Toby Young, geschreven in 2001 How to Lose Friends Alienate People (film), de verfilming van de memoires uit 2008
Promoting European political parties will only further alienate the citizen from European politics.
Het stimuleren van Europese politieke partijen zal de burger alleen maar nog verder verwijderen van de Europese politiek.
The mainland was simply too large and too important economically and strategically to alienate.
Het vasteland was simpelweg te groot, en economisch en strategisch te belangrijk om van te vervreemden.
Yes, Randolph. First you take my son away, and now you want to alienate my grandchild.
Eerst neem je me m'n zoon af, en nu wil je m'n kleinzoon van me vervreemden.
Pöttering uers, alienate the affections of increasing numbers of travellers in one of the Community's growth industries.
Hierdoor moeten wij ons wel tot aforismen beperken.
They zealously seek you in no good way. No, they desire to alienate you, that you may seek them.
De valse leraars, die zo graag bij u in de gunst willen komen, doen dat niet voor uw bestwil. Nee, zij proberen een wig tussen u en ons te drijven om u helemaal voor zichzelf te hebben.
' I do not think that it helps to overstate one's case. You simply alienate the sympathy of reasonable people.
De Europese Volkspartij heeft vooral ook geijverd voor de meewerkende vrouwen in gezinsbedrijven en plattelandsvrouwen, die dikwijls meer moeten werken dan menige vrouwelijke employé of arbeider in de stad.
The Council's proposals did not meet the expectations that were raised and could even alienate more communities from the EU project.
De voorstellen van de Raad komen niet aan de gewekte verwachtingen tegemoet. Er bestaat daarom een gerede kans dat deze voorstellen de burgers tegen de plannen van de Europese Unie in het harnas zullen jagen.
No matter if you try to divide them with barbed wire at the border or alienate with protocols, humans are above all.
Of je nu probeert ze van elkaar te scheiden door prikkeldraad op de grens, of ze van elkaar probeert te vervreemden door protocollen, de goedheid van de mens staat overal boven.
And they shall not sell of it, neither exchange, nor alienate the firstfruits of the land for it is holy unto the LORD.
Geen enkel deel van dit uitzonderlijke land mag ooit worden verkocht, verhandeld of door anderen worden gebruikt, want het is eigendom van de HERE Het is heilig.
The farmer has an essential interest in satisfying the consumer and it does him no good to alienate the taxpayer by absurd demands.
Sinds weken beïnvloedt de massale invoer van Italiaanse wijn in Frankrijk de omzet en de prijzen van de Franse wijn op negatieve wijze.
Attempts to differentiate between MEPs and MNPs will not strengthen any links between the two and extreme salary increases combined with EU taxation will alienate voters further.
Pogingen om onderscheid aan te brengen tussen leden van het Europees Parlement en leden van de nationale parlementen zullen de banden tussen de twee niet ten goede komen en extreme salarisverhogingen zullen in combinatie met EU belastingen de afstand tot de kiezer alleen maar verder doen toenemen.
2.1 The Committee is particularly concerned about recent trends that alienate European citizens from the European idea and more importantly from the European legislative and decision making process.
2.1 Het Comité maakt zich grote zorgen over recente ontwikkelingen die de Europese burger vervreemden van de Europese gedachte en belangrijker nog van het Europese wetgevings en besluitvormingsproces.
(2) Developing early warning systems for pupils at risk can help to take effective measures before problems become manifest, pupils start to alienate from school, play truant or drop out.
(2) Het opzetten van vroegewaarschuwingssystemen voor leerlingen in de gevarenzone kunnen ertoe bijdragen dat er doeltreffende maatregelen worden genomen voordat problemen zich manifesteren, leerlingen beginnen te vervreemden van school, gaan spijbelen of volledig afhaken.
It is true that continuing unemployment and the social problems which come with it, often poor standards of education and teaching and insecurity about the future disappoint and alienate youth from the rest of society.
Inderdaad laten de jongeren door de werkloosheid, met al haar sociale problemen, de soms gebrekkige onderwijs en opleidingskwaliteit en de onzekerheid over de toekomst vaak de moed zakken en trekken zij zich uiteindelijk uit het gemeenschapsleven terug.
A radical reform of the method, only a few years after the restructuring and streamlining , may not be understood and may somewhat alienate the actors that have supported and helped design the Social OMC in its present configuration.
Een ingrijpende hervorming van de methode luttele jaren na de herstructurering en 'stroomlijning' dreigt op weinig begrip te kunnen rekenen en op enige weerstand te stuiten bij de actoren die hebben geholpen de sociale OCM in de huidige opzet te creëren.
It is extremely important that the European Union is perceived by our citizens as more than an economic exercise and a free market because that, without any doubt, will alienate them further from the notion of European integration.
Het is uitermate belangrijk dat de Europese Unie door onze burgers wordt gezien als meer dan een economische oefening en een vrije markt, omdat dat hen zonder twijfel nog verder zal vervreemden van het idee van Europese integratie.
The adoption of these measures will only further alienate Members of the European Parliament from the electorate at a time when we are trying to connect with the European public through the simplification and clarification of our rules.
Door de aanneming van deze maatregelen zullen de leden van het Europees Parlement alleen maar meer van het electoraat vervreemd raken, in een tijd dat we door middel van vereenvoudiging van en uitleg over onze regels aansluiting proberen te vinden bij de Europese burger.
Should the European Council not follow this course and be seen to be trampling on the democratic procedures in small Member States, this will only serve to further alienate a European public which is genuinely in search of more information.
Als de Europese Raad deze koers niet volgt en de indruk wekt over de democratische procedures in kleine lidstaten heen te walsen, zal dat de Europese burgers, die oprecht op zoek zijn naar informatie, alleen maar verder vervreemden van Europa.
Thus there are good grounds for omitting recitals D and E. The centuries old Faroese traditions of pilot whaling are depicted here in terms which seem to preclude any future dialogue with the Faroese authorities and seem likely only to alienate the Faroe Islanders from the EC.
Wij kunnen slechts gissen hoe de reactie van deze verre plaatselijke bevolking zal zijn, nu wij hen een reeks gedragspatronen voorschrijven, nadat wij hen zelf de toegang tot de natuurlijke zeerijkdommen praktisch onmogelijk hebben gemaakt.
In fact, if the European Commission had deliberately decided on a course which would alienate the UK from joining the euro, by revealing itself to be an out of date bureaucracy which tries to bully elected governments in ways that are completely outside its brief, it could not have done better.
Als de Commissie weloverwogen tot een koers had besloten om het VK af te houden van aansluiting bij de euro, door zich te laten kennen als een ouderwetse bureaucratie die probeert gekozen regeringen te koeioneren op een manier die compleet buiten haar opdracht ligt, had zij het niet beter kunnen aanpakken.
And if there is one tactical concern my group has about brandishing safeguard measures against those steel exports that might be diverted from the US to Europe, it is that it might actually alienate countries such as Russia, India and Brazil, with whom we have to act together in the WTO and the OECD to take on this American move.
Als er binnen mijn fractie één tactische zorg bestaat over het dreigen met voorzorgsmaatregelen om de uitvoer van staal van de VS af te buigen naar Europa, is het dat we het gevaar lopen landen als Rusland, India en Brazilië van ons te vervreemden, en met deze landen moeten we binnen de WTO en de OESO samenwerken om op deze Amerikaanse stap te kunnen reageren.

 

Related searches: Alienate - Alienate From - Alienate Customers - Alienate People - Alienate Property - Alienate Voters - Alienate A Customer - Must Not Alienate - Alienate Land - Alienate, Pledge Or Encumber -