Translation of "allegorical" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Allegorical - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

How to tell a political story but an allegorical story.
hoe vertel ik een politiek verhaal als een allegorisch verhaal
It is in fact an allegorical journey of the heart.
Een jonge man wordt afgewezen en gaat daarop op reis.
During these years Schut also painted small works with allegorical and mythological themes.
Gedurende deze jaren schilderde Schut ook kleinschalige werken die allegorische en mythologische thema's uitbeeldden.
Others, such as Thomas Mann, see Kafka's work as allegorical a quest, metaphysical in nature, for God.
Thomas Mann en Max Brod zagen Kafka's oeuvre als een metafysische zoektocht naar God.
The Phoenix and the Turtle is an allegorical poem about the death of ideal love by William Shakespeare.
The Phoenix and the Turtle is een allegorisch gedicht van William Shakespeare.
This collection is represented in allegorical terms in the Picture Gallery of Cornelis van der Geest (1628 Rubenshuis, Antwerp).
Diens uitgebreide verzameling werd vastgelegd in het schilderij Schilderijengalerij van Cornelis van der Geest (1628, Rubenshuis te Antwerpen).
Tolkien objected strongly to C. S. Lewis's use of religious references in his stories, which were often overtly allegorical.
Tolkien had grote moeite met het gebruik van religieuze verwijzingen in de verhalen van C.S.
These refer back to Aeneas, Rome's founder, and Augustus' ancestor. We see other allegorical figures representing Rome and peace.
Het was een republiek.
Charles Amédée Philippe van Loo (25 August 1719 15 November 1795) was a French painter of allegorical scenes and portraits.
Karel Amadeus Filips van Loo, Frans Charles Amédée Philippe van Loo (25 augustus 1719 15 november 1795) was een Franse schilder van allegorische taferelen en portretten.
Many of the first season's episodes were allegorical, using supernatural situations as metaphors for the problems any young couple would face.
Ook werden in het eerste seizoen vaak bovennatuurlijke gebeurtenissen gebruikt als allegorie voor problemen in het echte leven die een jong koppel tegen kan komen.
He has sent down this Book which contains some verses that are categorical and basic to the Book, and others allegorical.
Hij is het die tot jou het boek heeft neergezonden een deel ervan bestaat uit eenduidige tekenen zij zijn de grondslag van het boek en een ander deel uit meerduidige.
He has sent down this Book which contains some verses that are categorical and basic to the Book, and others allegorical.
Hij is Degene Die het boek aan jou heeft neergezonden, met daarin eenduidige Verzen, zij zijn de grondslag van het Boek, andere zijn voor meer uitleg vatbaar.
He has sent down this Book which contains some verses that are categorical and basic to the Book, and others allegorical.
Hij is het, die u de schrift zond, waarin verschillende verzen klaar en duidelijk zijn, die de grondzuilen van het boek zijn anderen zijn beeldsprakig.
Dirk van der Aa (1731 February 23, 1809) was a Dutch rococo painter who is best known for his allegorical work.
Dirk van der Aa (Den Haag, 1731 aldaar, 23 februari 1809) was een Nederlandse schilder van vooral allegorieën.
But those in whose hearts is doubt pursue, forsooth, that which is allegorical seeking (to cause) dissension by seeking to explain it.
Zij nu, welker harten twijfelen, willen het beeldsprakige volgen, uit liefde tot scheiding en uit lust tot vertolking daarvan.
But those in whose hearts is doubt pursue, forsooth, that which is allegorical seeking (to cause) dissension by seeking to explain it.
Maar degenen die in hun harten een neiging (tot valsheid) hebben, misbruiken de (Verzen) met meerdere betekenissen om Fitnah te zaaien en de ware betekenis ervan te zoeken.
But those in whose hearts is doubt pursue, forsooth, that which is allegorical seeking (to cause) dissension by seeking to explain it.
Zij nu die in hun hart een neiging naar het verkeerde hebben volgen bij hun streven naar verzoeking en bij hun streven naar eigenzinnige verklaring dat deel ervan dat meerduidig is. Maar de verklaring ervan kent niemand behalve God.
In 1747 he published his collection of Odes on Several Descriptive and Allegorical Subjects on which his subsequent reputation was to rest.
Zijn hoofdwerk, Odes on Several Descriptive and Allegorical Subjects , verscheen in 1747.
They contain (what is most remarkable for that time) a Crucifixion, the Virgin, St. George, the portrait of Gisela, and various allegorical figures.
Ze bevatten (wat zeer opmerkelijk is voor die tijd) een kruisiging, de Heilige Maagd Maria, Sint George, het portret van Gisela en diverse allegorische figuren.
Those with deviation in their hearts pursue the allegorical, so as to create dissension by seeking to explain it but no one knows its meaning except God.
Zij nu, welker harten twijfelen, willen het beeldsprakige volgen, uit liefde tot scheiding en uit lust tot vertolking daarvan. Maar God alleen kent hunne ware beteekenis.
Those with deviation in their hearts pursue the allegorical, so as to create dissension by seeking to explain it but no one knows its meaning except God.
Zij nu die in hun hart een neiging naar het verkeerde hebben volgen bij hun streven naar verzoeking en bij hun streven naar eigenzinnige verklaring dat deel ervan dat meerduidig is. Maar de verklaring ervan kent niemand behalve God.
Those with deviation in their hearts pursue the allegorical, so as to create dissension by seeking to explain it but no one knows its meaning except God.
Maar degenen die in hun harten een neiging (tot valsheid) hebben, misbruiken de (Verzen) met meerdere betekenissen om Fitnah te zaaien en de ware betekenis ervan te zoeken.
He it is Who hath revealed unto thee (Muhammad) the Scripture wherein are clear revelations they are the substance of the Book and others (which are) allegorical.
Hij is het, die u de schrift zond, waarin verschillende verzen klaar en duidelijk zijn, die de grondzuilen van het boek zijn anderen zijn beeldsprakig.
He it is Who hath revealed unto thee (Muhammad) the Scripture wherein are clear revelations they are the substance of the Book and others (which are) allegorical.
Hij is Degene Die het boek aan jou heeft neergezonden, met daarin eenduidige Verzen, zij zijn de grondslag van het Boek, andere zijn voor meer uitleg vatbaar.
He it is Who hath revealed unto thee (Muhammad) the Scripture wherein are clear revelations they are the substance of the Book and others (which are) allegorical.
Hij is het die tot jou het boek heeft neergezonden een deel ervan bestaat uit eenduidige tekenen zij zijn de grondslag van het boek en een ander deel uit meerduidige.
This ritual inaugurates the labours of the fields (ploughing, sowing) and is carried out with the participation of numerous allegorical personages, among which is the Emperor and his entourage.
Dit ritueel huldigt de veldarbeid (ploegen, zaaien) en is uitgevoerd met de deelname van tal van allegorische personages, waaronder de keizer en zijn entourage.
At an allegorical level, the union of Rama and Sita represents the relationship between God and the devotee, with Rama as the beloved divine king and Sita as his devotee.
Rama is in dit verhaal een prins, later koning, van Ayodhya, de echtgenoot van Sita en overwinnaar van Ravana, de koning der demonen.
He it is Who has sent down to thee the Book In it are verses basic or fundamental (of established meaning) they are the foundation of the Book others are allegorical.
Hij is het, die u de schrift zond, waarin verschillende verzen klaar en duidelijk zijn, die de grondzuilen van het boek zijn anderen zijn beeldsprakig.
But those in whose hearts is perversity follow the part thereof that is allegorical, seeking discord, and searching for its hidden meanings, but no one knows its hidden meanings except Allah.
Zij nu, welker harten twijfelen, willen het beeldsprakige volgen, uit liefde tot scheiding en uit lust tot vertolking daarvan. Maar God alleen kent hunne ware beteekenis.
He it is Who has sent down to thee the Book In it are verses basic or fundamental (of established meaning) they are the foundation of the Book others are allegorical.
Hij is het die tot jou het boek heeft neergezonden een deel ervan bestaat uit eenduidige tekenen zij zijn de grondslag van het boek en een ander deel uit meerduidige.
But those in whose hearts is perversity follow the part thereof that is allegorical, seeking discord, and searching for its hidden meanings, but no one knows its hidden meanings except Allah.
Zij nu die in hun hart een neiging naar het verkeerde hebben volgen bij hun streven naar verzoeking en bij hun streven naar eigenzinnige verklaring dat deel ervan dat meerduidig is. Maar de verklaring ervan kent niemand behalve God.
He it is Who has sent down to thee the Book In it are verses basic or fundamental (of established meaning) they are the foundation of the Book others are allegorical.
Hij is Degene Die het boek aan jou heeft neergezonden, met daarin eenduidige Verzen, zij zijn de grondslag van het Boek, andere zijn voor meer uitleg vatbaar.
But those in whose hearts is perversity follow the part thereof that is allegorical, seeking discord, and searching for its hidden meanings, but no one knows its hidden meanings except Allah.
Maar degenen die in hun harten een neiging (tot valsheid) hebben, misbruiken de (Verzen) met meerdere betekenissen om Fitnah te zaaien en de ware betekenis ervan te zoeken. En de uitleg ervan is bij niemand ervan bekend dan bij Allah.
French also designed the two allegorical figures Brooklyn and Manhattan currently flanking the museum's entrance, created in 1916 for the Brooklyn approach to the Manhattan Bridge, relocated to the museum in 1963.
Daniel Chester French, de beeldhouwer van onder andere het Lincoln Memorial, maakte in 1916 twee allegorisch figuren Brooklyn en Manhattan , die momenteel in het museum staan.
It is He who has sent down the Book to you. Some of its verses are clear and precise in meaning, they are the basis of the Book, while others are allegorical.
Hij is het, die u de schrift zond, waarin verschillende verzen klaar en duidelijk zijn, die de grondzuilen van het boek zijn anderen zijn beeldsprakig.
It is He who has sent down the Book to you. Some of its verses are clear and precise in meaning, they are the basis of the Book, while others are allegorical.
Hij is het die tot jou het boek heeft neergezonden een deel ervan bestaat uit eenduidige tekenen zij zijn de grondslag van het boek en een ander deel uit meerduidige.
It is He who has sent down the Book to you. Some of its verses are clear and precise in meaning, they are the basis of the Book, while others are allegorical.
Hij is Degene Die het boek aan jou heeft neergezonden, met daarin eenduidige Verzen, zij zijn de grondslag van het Boek, andere zijn voor meer uitleg vatbaar.
The challenge I have is how to do that. How to tell a political story but an allegorical story. How to move you with your emotions, but also make your mind work.
Mijn uitdaging bestaat erin dat te doen hoe vertel ik een politiek verhaal als een allegorisch verhaal hoe ontroer ik jullie door jullie emoties, maar zet ik tegelijk jullie geesten aan het werk.
There are lots of conflicting interpretations. And these allegorical or mythological scenes appear on the front and back of the altar, and then on the sides of the altar we see a procession.
En een senaat was eigenlijk een groep van leidinggevende, oudere burgers van Rome.
Since the questioner is a Muslim, Bahá'u'lláh uses verses from the Bible to show how a Christian could interpret his own sacred texts in allegorical terms to come to believe in the next dispensation.
Aangezien de vraagsteller een moslim was, maakt Bahá'u'lláh gebruik van verzen uit de Bijbel om te laten zien hoe een christen zijn eigen heilige teksten in allegorische termen zou kunnen interpreteren om de volgende religie te accepteren.
The first known documented tarot cards were created between 1430 and 1450 in Milan, Ferrara and Bologna in northern Italy when additional trump cards with allegorical illustrations were added to the common four suit pack.
De eerste bekende tarotkaarten zijn gemaakt tussen 1430 en 1450 in Milaan, Ferrara en Bologna in het noorden van Italië, toen extra troeven met allegorische voorstellingen werden toegevoegd aan het gebruikelijke kaartspel met 4 kleuren.
Judaism, Islam and all the others are literal history, and accept them for what they really are, which are purely allegorical expressions, derived from many faiths, we see that all religions share a common thread.
letterlijke geschiedenis is, en we ze aanvaarden voor wat ze werkelijk zijn, zijnde pure allegorische uitdrukkingen die ontleend zijn aan vele geloven, dan zien we dat alle religies dezelfde rode draad hebben.
I believe that since we have gone that far and we are continuing along that path, which is the route of creating a collective procedure for regulating this type of legal standard in the European Union, we should bear in mind that it should not become the allegorical figure of the guillotine.
Nu wij deze stap hebben ondernomen en in de Europese Unie een collectieve procedure voor de regeling van dit soort geschillen tot stand willen brengen, moeten wij voorkomen dat die procedure een figuurlijke guillotine wordt.

 

Related searches: Allegorical - Allegorical Image - Allegorical Painting - Allegorical Figure - Allegorical Characters - Allegorical Symbol - Is Allegorical - Allegorical Element - Allegorical World - Allegorical Meaning -