Translation of "aloof" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Aloof - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Europe cannot stand aloof.
Dat heeft men ons van beide zijden bevestigd.
Why do you stand aloof?
Wat sta je daar?
Is he this aloof about his duties?
Is het in dienst ook zo'n stille? Integendeel.
And who keep aloof from what is vain,
Die alle ijdele gesprekken vermijden.
And who keep aloof from what is vain,
die geklets mijden,
And who keep aloof from what is vain,
En degenen die nutteloos gepraat vemijden.
As always, your entrance is proud and aloof.
Zoals altijd kom je trots en afstandelijk binnen.
And bid me stand aloof, and so I did
En bid me afzijdig houden, en dus deed ik
They say it proves that I'm aloof and grandiose.
Ze zeggen dat het bewijst dat ik afstandelijk en hautain ben.
Makes me seem aloof, and I'm anything but that.
Maakt doet me afstandelijk lijken, en ik ben alles behalve dat.
While China s influence in Latin America has soared, the US has remained aloof.
Hoewel de invloed van China in Latijns Amerika is toegenomen, hebben de VS de overhand behouden.
The protagonist, who is bald, poor, and aloof, does not pursue wealth or power.
De hoofdpersoon, die kaal en arm is en zich afzijdig houdt, jaagt geen rijkdom of macht na.
My lovers and my friends stand aloof from my plague. My kinsmen stand far away.
Mijn hart bonkt en ik voel mij krachteloos zelfs mijn ogen begeven het.
They abhor me, they stand aloof from me, and don't hesitate to spit in my face.
Zij hebben een hekel aan mij en willen niet bij mij in de buurt komen. Zij durven mij zelfs in het gezicht te spugen.
My lovers and my friends stand aloof from my sore and my kinsmen stand afar off.
Mijn hart bonkt en ik voel mij krachteloos zelfs mijn ogen begeven het.
Lindsay confronts him about pushing her away and is hurt when he is withdrawn and aloof.
Lindsay confronteert hem en is gekwetst wanneer hij teruggetrokken en afstandelijk reageerde.
It is an honor for a man to keep aloof from strife but every fool will be quarreling.
Het is een eer voor een man als hij ruzies vermijdt alleen een dwaas mengt zich in geschillen.
Give me the light upon thy life I charge thee, Whate'er thou hear'st or seest, stand all aloof
Geef mij het licht, op uw leven Ik bezweer u, gij Whate'er hear'st of ziet, staan alle afzijdig
And particularly in the case of Bernadette Soubirous... we will rigidly adhere to our policy of remaining aloof.
En vooral in 't geval van Bernadette Soubirous houden we ons 't liefst afzijdig.
If they keep aloof and do not fight, and offer peace, God has left you no reason to fight them.
Als zij zich van jullie afzijdig houden, niet tegen jullie strijden en jullie vrede aanbieden dan verschaft God jullie geen weg om tegen hen op te treden.
If they keep aloof and do not fight, and offer peace, God has left you no reason to fight them.
Daarom, als zij zich van jullie afzijdig houden en niet tegen jullie strijden en jullie vrede aanbieden, dan heeft Allah voor jullie geen weg tegen hen geopend (om hen te doden).
If they keep aloof and do not fight, and offer peace, God has left you no reason to fight them.
Maar indien zij aftrekken van u en niet tegen u strijden, en u den vrede aanbieden, verbiedt God u, hen aan te tasten of te dooden.
PARlS Give me thy torch, boy hence, and stand aloof Yet put it out, for I would not be seen.
PARIJS Geef me je fakkel, jongen dus, en zich afzijdig houden Toch zet het uit, want ik zou niet te zien.
If you had been with the others I would have greeted you too. You remain aloof by your own choice.
Als je bij de anderen was geweest, had ik jou ook begroet.
If they come to you (seeking your judgment to settle their differences), you may settle their disputes or keep aloof from them.
Als zij tot jou komen, oordeel dan tussen hen of wend je van hen af.
Those who keep aloof from the great sins and the indecencies but the passing idea surely your Lord is liberal in forgiving.
Wat hen betreft, die groote misdaden en hatelijke zonden vermijden en alleen lichtere feilen begaan, waarlijk, hun Heer zal hun ruime genade verleenen.
Those who keep aloof from the great sins and the indecencies but the passing idea surely your Lord is liberal in forgiving.
die de grote zonden en gruwelijkheden vermijden, afgezien dan van kleine overtredingen jouw Heer is alomvattend in Zijn vergeving.
Those who keep aloof from the great sins and the indecencies but the passing idea surely your Lord is liberal in forgiving.
(Zij zijn) degenen die de grote zonden en zedeloosheden mijden, behalve (onvermijdbare) lichte fouten. Voorwaar, jouw Heer is alomvattend in de vergeving.
And it sailed along with them amid waves rising like mountains. Noah called out to his son, who stood aloof, O my son!
En het schip voer met hen weg door golven als bergen en Noeh riep naar zijn zoon die apart stond Mijn zoon!
And it sailed with them amid waves like mountains, and Noah cried unto his son and he was standing aloof O my son!
En het schip voer met hen weg door golven als bergen en Noeh riep naar zijn zoon die apart stond Mijn zoon!
Alone in his neverfinished, already decaying pleasure palace aloof, seldom visited, never photographed an emperor of newsprint continued to direct his failing empire.
Alleen in z'n nog immer niet voltooide paleis van plezier afstandelijk, nooit gefotografeerd bleef de keizer van het nieuws z'n instortende imperium besturen.
This can be a good thing if your desire is to blend into the background, and remain aloof from what's going on around you.
Dat kan een goeie zaak zijn als je wil opgaan in de achtergrond, en je afzijdig wil houden van wat er rondom jou gebeurt.
So, if they hold aloof from you and wage not war against you and offer you peace, Allah alloweth you no way against them.
Maar indien zij aftrekken van u en niet tegen u strijden, en u den vrede aanbieden, verbiedt God u, hen aan te tasten of te dooden.
So, if they hold aloof from you and wage not war against you and offer you peace, Allah alloweth you no way against them.
Daarom, als zij zich van jullie afzijdig houden en niet tegen jullie strijden en jullie vrede aanbieden, dan heeft Allah voor jullie geen weg tegen hen geopend (om hen te doden).
So, if they hold aloof from you and wage not war against you and offer you peace, Allah alloweth you no way against them.
Als zij zich van jullie afzijdig houden, niet tegen jullie strijden en jullie vrede aanbieden dan verschaft God jullie geen weg om tegen hen op te treden.
If they keep not aloof from you nor offer you peace nor hold their hands, then take them and kill them wherever ye find them.
Indien zij jullie niet met rust laten en (geen) vrede aanbieden en (niet) afhouden grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook aantreffen.
If they keep not aloof from you nor offer you peace nor hold their hands, then take them and kill them wherever ye find them.
Als zij zich dan niet van jullie afzijdig houden, jullie geen vrede aanbieden, noch hun handen in bedwang houden, doodt hen dan waar jullie hen aantreffen.
It is also worth asking, however, and in fact it has been asked, whether the Council may have adopted a somewhat aloof or passive attitude.
Ik zal het in al mijn bescheidenheid niet vergeten. Maar, en deze vraag is al opgeworpen, heeft de Raad zich niet afwezig en passief opgesteld?
The total death toll has mounted to a monstrous 1100 and a huge populace stays aloof from all aid and rescue, stuck in water locked areas.
Het dodental is opgelopen tot een schrikbarende 1100 en veel mensen zijn nog steeds verstoken van hulp en redding omdat ze door het water niet kunnen worden bereikt.
Sue Birtwistle particularly wanted Colin Firth, a relatively unknown British actor in his mid 30s at the time, to play the wealthy and aloof Mr. Darcy.
Producente Birtwistle wilde voor de rol van Mr. Darcy per se de op dat moment vijfendertigjarige Colin Firth hebben, een op dat moment nog relatief onbekend Brits acteur.
Is it not perhaps those same anti Europeans that are now bringing to our ears the echoes of a debate from which we cannot hold aloof ?
Mijn antwoord hierop is doof de lichten en verplaats de vuurtoren naar een ander kanaal !
3.4.4 Fourthly, decision making at national level regarding Europe is too often separated from executive directorates or agencies, and far too aloof from regional and local entities.
3.4.4 Ten vierde gaat de besluitvorming over 'Europa' te vaak buiten uitvoerende directoraten of instanties om en hebben ook lokale en regionale overheden er veel te weinig invloed op.
However, the Council of the Community has remained silent and aloof from the reports of Mr Hänsch, Mr Antoniozzi, Mr Blumenfeld and Lady Elles which concern it.
In verband met de verslagenMänsch, Antoniozzi, Blumenfeld en Lady Elles betreffende de Raad van de Gemeenschap heeft de Raad echter niet gereageerd.
Ladies and gentlemen, this report's political message is that Europe's Parliament is drawing much closer to its regions, thus abandoning its former attitude, which was somewhat aloof.
Geachte dames en heren, de politieke boodschap van dit verslag luidt wij komen als Europees Parlement de regio's een geweldige stap tegemoet en geven onze wat gereserveerde houding van vroeger op.
PARIS At the end of the nineteenth century, the British Empire pursued a policy of what it called splendid isolation, reflecting its leaders determination to stand aloof from international engagements.
PARIJS Aan het eind van de negentiende eeuw voerde het Britse Imperium een beleid van 'splendid isolation'. Hierin werd de vastberadenheid van de Britse leiders uitgedrukt om zich verre te houden van internationale verplichtingen.

 

Related searches: Aloof - Aloof From - Remain Aloof - Keep Aloof From - Aloof Relationship - Aloof Of - Aloof From The World - Stand Aloof From - Being Aloof - An Aloof -