Translation of "altruism" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Altruism - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Biologists call that reciprocal altruism. OK.
Biologen noemen dat wederkerig altruïsme.
It's on altruism and chimpanzees, where the question is
Het gaat over altruïsme en chimpansees.
This is not altruism, it is enlightened sel interest.
Ik zou er bij de Raad en bij de Commissie willen op aandringen deze ontwikkeling in het volle licht van de publiciteit te brengen.
And that's why it's the most powerful form of altruism.
En dat is waarom het de meest krachtige vorm is van altruïsme.
Development policy is not just altruism, it is self interest.
Ontwikkelingspolitiek is niet alleen onzelfzuchtig, maar ook in het eigenbelang.
And we find chimps are capable of true compassion and altruism.
We hebben ontdekt dat chimpansees in staat zijn tot werkelijke barmhartigheid en altruïsme.
But this wasn't really altruism just interest in doing something cool.
Maar er zat geen altruïsme achter. Dit was om gewoon een keer iets gaafs te doen.
They're enriching others, not out of altruism but as a way of enriching themselves.
Ze verrijken anderen, niet vanwege altruïsme, maar als een manier om zichzelf te verrijken.
This was widely cited as an example of Neanderthal altruism, similar to Shanidar 1.
Dit werd door velen aangehaald als een voorbeeld van altruïsme van de Neanderthaler.
It's a form, if you like, of ecological altruism perhaps something along those lines.
Het is, als je wil, een vorm van ecologisch altruïsme iets in deze richting. Misschien wel.
The mother is the model of all altruism for human beings, in spiritual traditions.
De moeder is het model van alle altruïsme voor de mens, in spirituele tradities.
At the same time notions such as 'altruism' and 'solidarity' cannot be captured in legislation.
Daarnaast zijn begrippen als 'altruïsme? en 'solidariteit? niet in wetgeving te vangen.
Our generosity, our altruism, our compassion, are all hardwired to the reward mechanism in our brain.
Onze vrijgevigheid, ons altruïsme, ons mededogen, zijn allemaall verbonden met het beloningsmechanisme in onze hersenen.
In chimpanzee society, we find many, many examples of compassion, precursors to love and true altruism.
De chimpanseegemeenschap kent veel mededogen, de opstap naar liefde en echt altruïsme.
We looked at smoking and drinking behavior, and voting behavior, and divorce which can spread and altruism.
Zo keken we naar rook en drinkgedrag, en stemgedrag, en echtscheiding, die zich kan voortzetten, en altruïsme.
But this wasn't really out of altruism. This was just out of interest in doing something cool.
Maar er zat geen altruïsme achter. Dit was om gewoon een keer iets gaafs te doen.
It's a form, if you like, of ecological altruism perhaps something along those lines. Maybe it's that.
Het is, als je wil, een vorm van ecologisch altruïsme iets in deze richting. Misschien wel.
Hamilton and others developed game theory approaches to explain altruism from an evolutionary perspective through kin selection.
Hamilton and others developed game theory approaches to explain altruism from an evolutionary perspective through kin selection.
His distinctive ideas were first presented in the short monograph The Possibility of Altruism, published in 1970.
Zijn ideeën hieromtrent werden voor het eerst uiteengezet in zijn korte monografie The Possibility of Altruism (1970).
We looked at smoking and drinking behavior, and voting behavior, and divorce which can spread and altruism.
Zo keken we naar rook en drinkgedrag stemgedrag en echtscheiding, die zich kan verspreiden en altruïsme.
A world in which you have few reciprocal partners is a world with a lot less altruism.
Een wereld waarin je weinig wederzijdse partners hebt is een wereld met veel minder altruïsme.
It's on altruism and chimpanzees where the question is, do chimpanzees care about the welfare of somebody else?
Het gaat over altruïsme en chimpansees. De vraag was of chimpansees geven om het welzijn van een ander.
Fortunately, more and more people are understanding this idea, and the result is a growing movement effective altruism.
Gelukkig zijn er steeds meer mensen die dit idee begrijpen en het resultaat is een groeiende beweging effectief altruïsme.
ISBN 0 8070 2177 6 1977, The Limits of Altruism an Ecologist's view of Survival Indiana University Press.
ISBN 0 913232 03 3 1977, The Limits of Altruism an Ecologist's view of Survival Indiana University Press.
It's the opposite on the left side more tendency to altruism, to happiness, to express, and curiosity and so forth.
De linkse zijde laat het tegenovergestelde zien een grotere neiging tot altruïsme, tot geluk, tot communiceren, tot nieuwsgierigheid, etc.
Similarly, social networks are required for the spread of good and valuable things, like love and kindness and happiness and altruism and ideas.
Op dezelfde manier zijn sociale netwerken noodzakelijk voor de verspreiding van goede en waardevolle zaken als liefde en vriendelijkheid en geluk en altruïsme en ideeën.
It is their dignity which requires it and I think that is important it is also a calculated need since a dialogue based on mutual interest has far more chance of being lasting and efficient than a dialogue based only on altruism and charity, the more so since such altruism and charity are of a particularly ambiguous nature.
Door haar aarzelende houding heeft zij laten blijken met een interne crisis te kampen te hebben, op een ogenblik en een plaats waarop zij ongetwijfeld niet het recht had dit te doen. Of wij onderling moeilijkheden hebben, of deze van economische of sociale aard of zo
The Selfish Gene is a book on sociobiology by Richard Dawkins, first published in 1976, with the purpose to examine the biology of selfishness and altruism .
The Selfish Gene (ISBN 0192860925) is een boek uit 1976 van de Britse bioloog Richard Dawkins.
I therefore also want to remind our Member States of the 0.7 target, to give some credibility to our calls for altruism in the pharmaceutical industry.
Ik wil onze lidstaten dan ook herinneren aan ons doel van 0,7 procent, zodat onze eisen aan de farmaceutische industrie met betrekking tot onbaatzuchtigheid geloofwaardig zullen zijn.
And I think that's why many of the most significant people in effective altruism have been people who have had backgrounds in philosophy or economics or math.
Daarom denk ik dat veel van de belangrijkste mensen in effectief altruïsme, mensen waren met een achtergrond in filosofie, economie of wiskunde.
Now none of these companies are doing this out of altruism they're doing it because they're learning that a certain kind of sharing is in their self interest.
Nu doet geen van deze bedrijven dit uit altruïsme. Ze doen dit omdat ze leren dat en bepaalde manier van delen in hun zelfinteresse is.
And Holly Morgan told me that she used to battle depression until she got involved with effective altruism, and now is one of the happiest people she knows.
Holly Morgan vertelde me dat ze vroeger streed tegen depressie, totdat ze zich bezighield met effectief altruïsme en nu is ze één van de gelukkigste mensen die ze kent.
Now none of these companies are doing this out of altruism they're doing it because they're learning that a certain kind of sharing is in their self interest.
Nu doet geen van deze bedrijven dit uit altruïsme. Ze doen dit omdat ze leren dat... en bepaalde manier van delen in hun zelfinteresse is.
A form of reciprocity where some individuals seem to spend more resources on cooperating and punishing than would be most beneficial as predicted by several established theories of altruism.
Er zijn diverse theorieën en vormen van altruïsme bij de mens aangetoond of verondersteld bloedverwantschap is een duidelijk motief (denk aan moederliefde), evenals wederkerigheid.
My outspoken comments in favour of the Mediterranean regions and the Mediterranean programmes are not prompted by altruism or by a vague sense of justice, well motivated though these might be.
Wanneer ik mij nu in dit Parlement voor de mediterrane regio's inzet en de mediterrane programma's steun, is dat geen altruïstische daad, noch ligt hieraan enige abstracte rechtvaardigheidszin ten grondslag.
The phrase would lead us to believe that it is an act of altruism or great generosity but, when all is said and done, it may be merely an act of justice.
Die uitdrukking suggereert dat het om een daad van altruïsme of grootmoedigheid gaat, maar welbeschouwd is het misschien niet meer dan een daad van rechtvaardigheid.
So, I would say that what seems sometimes to be altruism, in relation to Africa, or in relation to developing countries, is more than that. It is enlightened self interest for us to work with other countries.
Dus, wat soms lijkt op altruïsme in de richting van Afrika of van ontwikkelingslanden, is meer het is uit verlicht eigenbelang dat we met andere landen samenwerken.
Again, I know this is not as inspiring a notion of compassion as you may have heard in the past, but from a biologist's point of view, this reciprocal altruism kind of compassion is ultimately self serving too.
Ik weet het, dit is een minder inspirerende notie van compassie dan die waarover je vroeger wel eens wat hebt gehoord. Maar vanuit het standpunt van een bioloog is dit soort compassie van wederkerig altruïsme uiteindelijk ook eigenbelang.
As outlined in Directive 2004 23 EC, human tissue and cell based products should be founded on the philosophy of voluntary and unpaid donation, anonymity of both donor and recipient, altruism of the donor and solidarity between donor and recipient.
Zoals vermeld is in Richtlijn 2004 23 EG moeten producten op basis van menselijke weefsels of cellen principieel berusten op de filosofie van vrijwillige, onbetaalde donatie, anonimiteit van donor en ontvanger, het altruïsme van de donor en de solidariteit tussen donor en ontvanger.
They're enriching others, not out of altruism but as a way of enriching themselves. eBay solved the prisoner's dilemma and created a market where none would have existed by creating a feedback mechanism that turns a prisoner's dilemma game into an assurance game.
Ze verrijken anderen, niet vanwege altruïsme, maar als een manier om zichzelf te verrijken. Ebay heeft het dilemma van de gevangene opgelost en een markt gecreëerd... die niet zou hebben bestaan door het creëeren van een terugkoppelmechanisme... dat het dilemma van de gevangene omzet in een verzekeringsspel.
Now, there's one other result of this dynamic called reciprocal altruism, which I think is kind of good news, which is that the way that this is played out in the human species, it has given people an intuitive appreciation of the golden rule.
Er is echter nog een ander gevolg van deze dynamiek, wederkerig altruïsme genaamd. En ik denk dat het goed nieuws is. Zoals dit werkzaam is binnen de menselijke soort leidt het tot een intuïtieve inschatting van de gouden regel.
Now, there's one other result of this dynamic called reciprocal altruism, which I think is kind of good news, which is that the way that this is played out in the human species, it has given people an intuitive appreciation of the golden rule.
Er is echter nog een ander gevolg van deze dynamiek, wederkerig altruïsme genaamd. En ik denk dat het goed nieuws is. Zoals dit werkzaam is binnen de menselijke soort
Friendship, altruism, compassion, service all the perennial truths that we talked about that are part of all religion and all cultures once you stop trying to see the differences, these are the things in our own self interest, because they free us from our suffering and from disease.
Vriendschap, altruïsme, compassie, dienstbaarheid allemaal aloude waarheden waar we het over hebben gehad die deel zijn van alle religies en culturen, als je verder kijkt dan de verschillen, dan zijn dit de dingen die in je eigen voordeel zijn omdat ze ons bevrijden van ons lijden en onze ziektes.
Friendship, altruism, compassion, service all the perennial truths that we talked about that are part of all religion and all cultures once you stop trying to see the differences, these are the things in our own self interest, because they free us from our suffering and from disease.
Vriendschap, altruïsme, compassie, dienstbaarheid allemaal aloude waarheden waar we het over hebben gehad die deel zijn van alle religies en culturen, als je verder kijkt dan de verschillen, dan zijn dit de dingen die in je eigen voordeel zijn omdat ze ons bevrijden van ons lijden en onze ziektes.
As a matter of principle, organ transplantation programmes should be based on the principle of voluntary and unpaid donation, altruism of the donor and solidarity between donor and recipient while ensuring anonymity of the deceased donor, the living donor (when relevant) and the recipient(s) and the protection of personal data.
Programma s voor orgaantransplantatie moeten principieel gebaseerd worden op vrijwillige, onbetaalde donatie, het altruïsme van de donor en de solidariteit tussen donor en ontvanger, met garantie van de anonimiteit van de overleden of in voorkomend geval nog levende donor en van de ontvanger(s), alsmede de bescherming van persoonsgegevens.

 

Related searches: Altruism - Reciprocal Altruism - Parental Altruism - Altruism And Commitment - Family Altruism - Show Altruism - Social-altruism - Pure Altruism - Act Out Of Altruism - An Act Of Altruism -