Translation of "altruistic" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Altruistic - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Stalker insists he has no motive beyond the altruistic aim of aiding the desperate.
Stalker gebruikt bijna rituele methoden die hem de lange weg door de Zone doen vinden.
Which led one scientist to declare that altruistic punishment may be the glue that holds societies together.
Dit liet een wetenschapper verklaren dat altruïstische bestraffing wel eens de lijm kan zijn die samenlevingen samenhoudt.
Which led one scientist to declare that altruistic punishment may be the glue that holds societies together.
Dit liet een wetenschapper verklaren dat altruïstische bestraffing... wel eens de lijm kan zijn die samenlevingen samenhoudt.
How nice it would be if for once lesearch efforts could be undertaken for more altruistic motives.
Ik zou blij zijn als ook het inzicht in een probleem eens de drijfveer voor verdere onderzoekingen was.
Or their altruistic or their charitable giving behavior might be influenced by their coworkers, or by their neighbors.
Of hun onbaatzuchtigheid of het geven van donaties kan worden beïnvloed door collega's of buren.
To be altruistic, do something kind for somebody else and when you do that, don't expect something in return.
Om altruïstisch te zijn, iets aardigs voor iemand anders te doen, en als je dat doet, verwacht dan niet iets terug.
A recent study suggests that having employees complete occasional altruistic tasks throughout the day increases their sense of overall productivity.
Een recente studie toonde aan dat als medewerkers af en toe een altruïstische taak vervullen, dit hun gevoel van productiviteit verhoogt.
They cause people to be altruistic and to subordinate their own interests to those of their family, company or country.
Hoe wil men dan de ware wortels van racisme en fascisme uitroeien in een maatschappij die zich in een crisis situatie bevindt die de meest negatieve reacties teweeg brengt?
This principle aims first to respect the confidentiality of the donor and the recipient, and second, to encourage altruistic donations.
Dit beginsel beoogt in de eerste plaats ervoor te zorgen dat de gegevens van donor en ontvanger vertrouwelijk worden behandeld, en in de tweede plaats donatie uit altruïstische motieven te stimuleren.
1.3 Organ donation in the European Union should be based on the principles of voluntary and altruistic donation, solidarity and being unpaid.
1.3 Orgaandonatie in de EU moet gebaseerd zijn op vrijwillige en onbetaalde donatie, altruïsme van de donor en solidariteit tussen donor en ontvanger.
And the gift economy , in which goods and services are shared on an altruistic basis helps build stronger communities, but often remains invisible to administrations.
De gifteconomie ten slotte, waarin goederen en diensten op altruïstische wijze worden gedeeld, kan tot sterkere gemeenschappen leiden, maar blijft vaak onder de radar.
And the gift economy , in which goods and services are shared on an altruistic basis, helps build stronger communities, but often remains invisible to administrations.
De gifteconomie ten slotte, waarin goederen en diensten op altruïstische wijze worden gedeeld, kan tot sterkere gemeenschappen leiden, maar blijft vaak onder de radar.
As previously explained, donation and transplant procedures rely on solidarity. They rely on people playing their part in the donation system in an altruistic and disinterested way.
Dat donatie en transplantatie mogelijk zijn, is, zoals gezegd, te danken aan menselijke solidariteit, aan allen die zich belangeloos inzetten voor het donorschap.
Well, my undergraduates and the people I work with haven't discovered this, so we actually have people do something altruistic and do something fun, and to contrast it.
Nou, mijn studenten en de mensen met wie ik werk hebben dit nog niet ontdekt, dus we laten ze iets altruïstisch doen, en we laten ze iets leuks doen, en we laten ze het vergelijken.
3.4 The EESC wishes to state its agreement with the principle that donations should be voluntary, altruistic and unpaid, as set out in the proposal for a directive.
3.4 Het Comité betuigt zijn instemming met het beginsel dat orgaandonatie onbetaald en op basis van vrijwilligheid en altruïsme dient te gebeuren.
How can one distinguish a donation that is voluntary and altruistic from one that is forced or coerced from, for example, a submissive spouse, an in law, a servant, a slave, an employee?
Hoe kan men een vrijwillige, altruïstische donatie onderscheiden van een gedwongen donatie door, bijvoorbeeld, een onderworpen echtgenoot, schoonfamilie, een dienaar, een slaaf, een werknemer?
Even if we were to ignore the altruistic aspect of development assistance which, of course, we should not the single global civilisation in which we all now live highlights the myopia of such an approach.
Zelfs als we het altruïstische aspect van ontwikkelingshulp zouden negeren wat we uiteraard niet moeten doen dan wordt de kortzichtigheid van een dergelijke benadering alsnog benadrukt door de gemeenschappelijke mondiale samenleving waar wij tegenwoordig allemaal deel vanuit maken.
Action 3.1 Incorporate in the Set of National Priority Actions the promotion of altruistic donation programmes for living donors, with safeguards built in concerning the protection of living donors and the prevention of organ trafficking.
Actie 3.1 Bevordering van programma s voor altruïstische donaties van levende donoren in de reeks nationale prioritaire acties opnemen, met garanties voor de bescherming van levende donoren en de preventie van orgaanhandel
While some are critical of the disparity between what these altruistic companies spend on advertising and the amount of money that they actually raise, such cause marketing could prove to be an effective mechanism for generating additional development finance.
Hoewel sommigen kritiek hebben op het verschil tussen wat deze 'altruïstische' bedrijven aan reclame besteden en het geldbedrag dat ze met deze campagne feitelijk binnenhalen, kan een dergelijke cause marketing een effectief mechanisme zijn om extra ontwikkelingsgeld te genereren.
The underlying implication which is, in reality, often expressed is that this is where the distinction between the European model and the US model lies, the former being an altruistic, inclusive model and the latter being an egotistical and cynical model.
Wat niet openlijk gezegd is maar in feite komt dat wel zo ongeveer uit de verf is dat hiermee een verschil wordt gemarkeerd tussen het Europees model en het Amerikaanse. Het eerste is altruïstisch en solidair, het tweede is egoïstisch en cynisch.
Then I started to think about the people in the Himalayas whose cataracts would be helped, and I realized that I went from this kind of narcissistic self focus to altruistic joy, to feeling good for the people that were being helped.
Toen begon ik te denken aan de mensen in de Himalaya bij wie staar kon worden verholpen, en besefte dat ik van deze narcistische zelfgerichtheid naar altruïstisch plezier ging, naar mezelf goed voelen voor de mensen die werden geholpen.
Then I started to think about the people in the Himalayas whose cataracts would be helped, and I realized that I went from this kind of narcissistic self focus to altruistic joy, to feeling good for the people that were being helped. I think that's a motivator.
Toen begon ik te denken aan de mensen in de Himalaya wier oogziekten konden worden genezen, en ik besefte dat ik van van deze narcistische zelfgerichtheid naar altruistisch plezier bewoog, naar mezelf goed voelen voor de mensen die werden geholpen. Volgens mij is dat een motivator.
We must encourage greater participation and involvement on the part of actors who neither support ideological or programmatic campaigns nor promote their own agendas, but rather are truly generous, disinterested and altruistic in their aims, and whose actions consequently bear the most real and tangible fruit on the ground.
Van groot belang is dat we meer steun geven aan de acties van organisaties die hun optreden niet ondergeschikt maken aan overwegingen van programmatische of ideologische aard en er niet op uit zijn de eigen belangen te behartigen. We moeten de voorkeur geven aan oprecht altruïstische organisaties die zonder eigenbelang een doel nastreven en kunnen wijzen op concrete en tastbare resultaten.
Our friendly links with the USA notwithstanding, we should have no qualms about which of the measures taken by the USA over recent years do not meet with our approval and in what respects we believe that, as a fair and altruistic partner, the USA should be working on a different policy.
Maar wij mogen toch ook de kleine lan den van Zuid Oost Azië Kambodja en Laos die zuchten onder het juk van de tyrannie en het wanbeheer van Vietnam niet vergeten.

 

Related searches: Altruistic - Altruistic Motives - Altruistic Behavior - Altruistic Service - Entirely Altruistic - Altruistic Value - Altruistic Acts - Altruistic Terms - Altruistic Manner - Altruistic Love -