Translation of "ambitious programme" to Dutch language:


Did you mean : ambitious program me ?

  Dictionary English-Dutch

Ambitious - translation : Ambitious programme - translation : Programme - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An ambitious programme
Een ambitieus programma
AN AMBITIOUS PROGRAMME WITH VISIBLE ACHIEVEMENTS
EEN AMBITIEUS PROGRAMMA MET ZICHTBARE RESULTATEN
The programme of the Belgian presidency is ambitious.
Het programma van het Belgisch voorzitterschap is ambitieus.
This programme of measures is ambitious and wide ranging.
Het actieprogramma is ambitieus en omvangrijk.
How does the presidency propose to implement this ambitious programme?
Hoe gaat het Zweedse voorzitterschap dit ambitieuze werkprogramma realiseren?
When this new Commission took office, it announced an ambitious programme.
Deze nieuwe Commissie heeft bij haar aantreden een ambitieus programma op tafel gelegd.
Bulgaria has made considerable progress in implementing an ambitious structural reform programme.
Bulgarije heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt met de tenuitvoerlegging van een ambitieus structureel hervormingsprogramma.
The FAO programme, described in the report, is a very ambitious one.
Voor het overige is deze steun, zoals die hier wordt gevraagd, degressief en termijngebonden.
The Commission should now produce an ambitious and far reaching reform programme.
De Commissie moet nu met een ambitieus en verregaand hervormingsprogramma komen.
So I am sure this is a very full and ambitious programme.
Wij moeten de Conventie lanceren waarmee we de toekomst van Europa gestalte moeten geven.
Firstly, we need a more ambitious transport infrastructure programme for the candidate countries.
Ten eerste we hebben een ambitieus programma voor de vervoersinfrastructuur in de kandidaat landen nodig.
3.3.4 The spirit of the Hague Programme is generally less ambitious than the multi annual programme set out in Tampere.
3.3.4 Over het algemeen is het Haags Programma minder ambitieus te noemen dan het Meerjarenprogramma dat in Tampere werd vastgesteld.
4.3.4 The spirit of the Hague Programme is generally less ambitious than the multi annual programme set out in Tampere.
4.3.4 Over het algemeen is het Haags programma minder ambitieus te noemen dan het meerjarenprogramma dat in Tampere werd vastgesteld.
2.1.1 In March 2000, the European Council presented an ambitious reform programme for Europe.
2.1.1 In maart 2000 publiceerde de Europese Raad een ambitieus hervormingsprogramma voor Europa.
Mr de Lipkowski sketched a positive and ambitious programme. I note three basic points.
Ik zou het Parlement en ook de Commissie erop wil len wijzen dat sommige van deze verslagen voort vloeien uit ontwerpresoluties van Parlementsleden.
The future work programme for this sector is, like last year's, again particularly ambitious.
Op het hoogste regeringsniveau is overeenstemming bereikt over de wenselijkheid van versoepelde besluitvorming op het stuk van de interne markt.
An ambitious programme of energy efficiency measures at Community, national, local and international level
Een ambitieus programma van energie efficiëntiemaatregelen op communautair, nationaal, plaatselijk en internationaal niveau
This programme has ambitious objectives and has to have appropriate means to achieve them.
Dit programma heeft ambitieuze doelen. Om deze doelen te bereiken zijn voldoende middelen nodig.
A programme such as Marco Polo must be more ambitious than the current draft.
Een programma zoals MARCO POLO moet ambitieuzer zijn dan het huidige ontwerp.
That is an ambitious programme, and we believe that Europe can and must follow it.
Ik stel U dan ook voor, eventueel, breiwerk mee te nemen.
A college of Commissioners, which has since been appointed, has presented an ambitious reform programme.
Inmiddels is een college van commissarissen aangetreden dat een ambitieus hervormingsprogramma heeft gepresenteerd.
Madam President, may I begin by welcoming the highly ambitious programme of the Swedish Presidency.
Mevrouw de Voorzitter, ik begroet het ambitieuze programma van het Zweedse voorzitterschap.
A more ambitious programme of active European citizenship could reduce, alleviate and transform these entrenched positions.
Een ambitieuzer programma voor een actief Europees burgerschap kan deze irritaties beperken, verzachten en ombuigen.
Mr President, the programme which the French President has just presented is both ambitious and realistic.
Mijnheer de Voorzitter, de Franse president heeft een zowel ambitieus als realistisch programma voorgesteld.
The idea of setting a target date for an ambitious programme of legislation galvanized activities and expectations.
Het idee van een streefdatum voor een ambitieus wetgevingsprogramma vormde een aansporing tot bepaalde activiteiten en heeft grote verwachtingen gewekt.
Agreement was reached in February 2012 on a new and ambitious Second Economic Adjustment Programme for Greece.
In februari 2012 is een akkoord bereikt over een nieuw en ambitieus tweede economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland.
Mr Delors has argued very cogently in favour of an ambitious and cohesive programme for European recovery.
Ik heb al gewezen op de noodzaak dat de Gemeenschap de voorwaarden schept die noodzakelijk zijn voor economisch herstel, en die omvatten de behoefte aan nieuwe en de consolidatie van bestaande investeringen.
The programme has ambitious objectives, which are essential to the development of the idea of European citizenship.
Bij het ontwikkelen van Europees burgerschap spelen de doelstellingen van het programma een wezenlijke rol.
If that is the case, Parliament will be supporting an ambitious programme for the next ten years.
Dan steunt het Parlement een ambitieus programma voor de komende tien jaar.
Mr President, Commissioner, today we are in the final stage of approving an ambitious public health programme.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, vandaag zetten wij de eindsprint in voor de aanneming van het ambitieus volksgezondheidsprogramma.
In July, the negotiators at ministerial level adopted an ambitious work programme for the next twelve months.
De deelnemers aan de onderhandelingen op ministerieel niveau hebben in juli van dit jaar een ambitieus werkprogramma voor de komende twaalf maand aangenomen.
2.4 In its present Communication, the Commission has put forward an ambitious action programme for promoting inland shipping.
2.4 De Commissie heeft met deze mededeling een ambitieus actieprogramma ter bevordering van de binnenvaart voorgesteld.
5.1 The EESC believes that the REFIT programme should be at once ambitious and simple, clear and transparent.
5.1 Het EESC vindt dat het REFIT programma zowel ambitieus als eenvoudig, helder en transparant moet zijn.
2.1 The European Council, in March this year, adopted a vigorous and ambitious programme for fighting climate change.
2.1 In maart van dit jaar heeft de Europese Raad een krachtdadig en ambitieus programma ter bestrijding van de klimaatverandering goedgekeurd.
It is an ambitious programme in both its aims and its financial involvement, but it is a vital one.
Het is een qua doelstelling en financiële middelen ambitieus programma, maar het is onontbeerlijk.
It seems that neither cultural necessity nor economic objectives carry any weight in favour of implementing this ambitious programme.
Toch schijnt de culturele noodzaak evenmin als het economische doel voldoende gewicht in de schaal te leggen om dit programma uitgevoerd te krijgen, hoewel de doelstellingen ambitieus zijn.
In parallel, the EuropeAid Cooperation Office has set up a very ambitious training programme specifically for the deconcentration exercise.
Parallel hieraan heeft de Dienst voor Samenwerking EuropeAid een zeer ambitieus opleidingsprogramma opgezet, speciaal met het oog op de deconcentratie.
Finally, in the field of education, the Commission has approved an ambitious scholarship programme under the name of ALBAN.
Tot slot heeft de Commissie op het gebied van onderwijs een ambitieus studiebeursprogramma onder de naam ALBAN goedgekeurd.
This increase will cover the ambitious objectives of the programme and the requirements of a number of additional projects.
Dankzij deze verhoging kunnen wij de ambitieuze doelstellingen van het programma verwezenlijken en tegemoet komen aan de vereisten van de toegevoegde acties.
The Galileo programme must be successful and send out a positive signal from Europe concerning an ambitious space policy.
Het programma GALILEO moet een succes worden. Het moet een positief signaal over Europa de wereld in sturen, het signaal dat Europa kiest voor een ambitieus ruimtevaartprogramma.
In 1991, Leyton House was responsible not only for chassis development but also bankrolled the ambitious Ilmor V10 engine programme.
Het volgende seizoen was Leyton House zowel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van chassis als het Ilmor V10 programma.
Mr President, Prime Minister, President of the Commission, the Portuguese Presidency has presented an ambitious programme for the Special Summit.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de eerste minister, mijnheer de voorzitter van de Commissie, het Portugese voorzitterschap heeft een ambitieus programma voor de speciale top voorgelegd.
Mr President, the Gothenburg Summit will round off the Swedish Presidency which, as was mentioned previously, had an ambitious programme.
Mijnheer de Voorzitter, de Top van Göteborg vormt zoals bekend de afsluiting van het Zweedse voorzitterschap, dat zoals vandaag al eerder is gezegd een ambitieus programma had.
Parliament is asking for EUR three hundred and eighty million, given that the programme contains extremely ambitious projects and schemes.
Het Parlement vraagt 380 miljoen euro, daar de omschreven acties en activiteiten van het programma zeer ambitieus zijn.
While the period immediately following the war required the implementation of an ambitious reconstruction programme, the current situation is bleak.
De oorlog is afgelopen en er moet een ambitieuze wederopbouw worden uitgevoerd. De huidige situatie is echter vrij somber.

 

Related searches: An Ambitious Programme Of Renovation - Has Undertaken An Ambitious Programme - Ambitious Reform Programme - Started An Ambitious Programme - Ambitious - Ambitious Goal - Ambitious Project - Most Ambitious - Ambitious Targets - Highly Ambitious -