Translation of "ambuscade" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ambuscade - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This was evidently an ambuscade.
Hij was ongetwijfeld in een hinderlaag gevallen.
Verily the Hell is an ambuscade
Voorwaar, de Hel is als een hinderlaag.
Verily the Hell is an ambuscade
Waarlijk, de hel zal eene plaats van verbranding zijn
Verily the Hell is an ambuscade
En de hel is een hinderlaag,
Verily thy Lord is in an ambuscade,
Voorwaar, jouw Heer is zeker waakzaam.
Verily thy Lord is in an ambuscade,
Want, waarlijk, uw Heer is op een wachttoren, als hij de daden der menschen beschouwt.
Verily thy Lord is in an ambuscade,
Jouw Heer ligt in de hinderlaag.
It was an ambuscade! shouted d Artagnan. Don t waste a charge!
Dat is een hinderlaag, zeide d Artagnan, geven wij geen vuur, maar voorwaarts!
Certainly not! They will then fancy it is an ambuscade, they will deliberate and by the time they have found out the pleasantry, we shall be out of the range of their balls.
Neen, en daarom zullen zij een hinderlaag vermoeden en met elkander raadplegen zij zullen een parlementair zenden, en wanneer zij de grap zullen hebben bemerkt, zijn wij buiten bereik.
The ball was not a musket ball it was an arquebus ball. The accuracy of the aim had first given him the idea that a special weapon had been employed. This could not, then, be a military ambuscade, as the ball was not of the regular caliber.
De kogel was niet van een musket, het was die van een bus de juistheid van het schot had hem reeds doen vermoeden, dat het door een bijzonder geweer gelost was geworden bijgevolg kon het geen krijgsaanval geweest zijn, daar de kogel niet van het gewone kaliber was.
He got home pretty late that night, and when he climbed cautiously in at the window, he uncovered an ambuscade, in the person of his aunt and when she saw the state his clothes were in her resolution to turn his Saturday holiday into captivity at hard labor became adamantine in its firmness.
Hij kwam vrij laat te huis, en toen hij voorzichtig het raam insprong, viel hij in eene hinderlaag, in de persoon van zijne tante, bij wie, toen zij den staat zag, waarin zijne kleederen verkeerden, het besluit om zijn vrijen Zaterdag in een gevangenschap met dwangarbeid te veranderen, onherroepelijk vaststond.
I resolved to wait, to see if they did not separate and therefore, to make sure of them, I drew my ambuscade nearer, and ordered Friday and the captain to creep upon their hands and feet, as close to the ground as they could, that they might not be discovered, and get as near them as they could possibly before they offered to fire.
Ik besloot af te wachten of zij zich niet zouden verdeelen, en om derhalve te beter de overmagt op hen te hebben, liet ik mijne hinderlaag naderbij rukken, en gelastte Vrijdag en den kapitein op handen en voeten, en zoo digt langs den grond als zij konden, naar hen toe te kruipen en hen zoo digt mogelijk te naderen, alvorens zij vuur gaven.

 

Related searches: Ambuscade -