Translation of "automated provisioning" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Phase 1 fast provisioning
Fase 1 snelle levering
Provisioning, fuelling and watering
MT niet geconsolideerd, behalve voor de aanvaarding van deposito's, alle soorten verstrekte leningen, de verstrekking van financiële informatie en de verwerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van intermediairs.
(150) The rules applicable to provisioning and to the common provisioning fund should provide a solid internal control framework.
De regels die van toepassing zijn op voorzieningen en op het gemeenschappelijk voorzieningsfonds moeten een solide kader voor interne controle scheppen.
However, this sector now being challenged increasingly by automated kiosks automated restaurants and even automated stores.
Deze sector wordt nu echter steeds meer onder druk gezet door de opkomst van geautomatiseerde kiosken en restaurants en zelfs geautomatiseerde winkels.
01.0405 Provisioning of the EFSI Guarantee Fund
01.0405 Voorziening van het EFSI garantiefonds
Automated calculator
Automatische calculator
Automated matching
Automatische afstemming
Automated processing
Geautomatiseerde verwerking
Automated processing
de Bevoegde Autoriteit die de inlichtingen heeft verstrekt, heeft vooraf haar toestemming gegeven en
Automated processing
de gegevens zijn relevant en evenredig aan de doeleinden waarvoor zij worden doorgegeven
Automated processing
Doorgifte aan autoriteiten van derde landen
Automated Decisions
Artikel 16
c) Stop Over Provisioning and Improve Capacity Planning
c) minder overcapaciteit en een betere capaciteitsplanning
c) Stop Over Provisioning and Improve Capacity Planning
c) minder overcapaciteit en een betere capaciteitsplanning
c) Stop over provisioning and improving capacity planning
c) minder overcapaciteit en een betere capaciteitsplanning
Run automated tests
Geautomatiseerde tests uitvoeren
Single minus automated
Single minus automated
Automated individual decisions
Geautomatiseerde individuele besluiten
Registry automated checks
Geautomatiseerde controles binnen het register
01 03 08 Provisioning of the EFSD Guarantee Fund
01 03 08 Voorziening van het EFDO Garantiefonds
Cancellation of the 2001 provisioning for Baltic Sea Russia6
Annulering van de toewijzing van 2001 Baltische Zee Rusland6
Service Provisioning Markup Language (SPML) is an XML based framework, being developed by OASIS, for exchanging user, resource and service provisioning information between cooperating organizations.
Service Provisioning Markup Language (SPML) is een door OASIS ontwikkelde op XML gebaseerde berichtenstandaard voor het tussen organisaties en organisatieonderdelen uitwisselen van gebruiker , systeem en serviceprovisioninginformatie.
Annual provisioning of the guarantee fund in payments (EUR million)
Jaarlijkse voorziening van het garantiefonds met betalingskredieten (in miljoen EUR)
for the fuelling and provisioning of drilling or production platforms
voor de bevoorrading van boor of werkeilanden
Automated access to data
Automatische toegang tot gegevens
Automated Border Control Systems
Automatische grenscontrolesystemen
Automated case management system
Geautomatiseerd case management systeem
Article 15 Automated Decisions
Artikel 15 Geautomatiseerde besluiten
how to value material exposures and collateral and determine provisioning needs
hoe aanzienlijke blootstellingen en onderpand moeten worden gewaardeerd en hoe de noodzaak voor eventuele voorzieningen moet worden bepaald
Otherwise, the level of risk provisioning was to be regarded as adequate. However, the failure of a single large loan might lead to the risk provisioning being exceeded.
Wel zou het wegvallen van de rente en aflossing van één enkel groot krediet kunnen leiden tot een overschrijding van de voorzieningen voor risico's.
This factory is fully automated.
Deze fabriek is volledig geautomatiseerd.
Allow configuration of automated tasks
Configuratie van geautomatiseerde taken toestaanName
It's an automated robotic technology.
Het is geautomatiseerde robottechnologie.
Access to the automated system
Toegang tot het geautomatiseerde systeem
Automated access to data (3.2.4.)
Automatische toegang tot gegevens (3.2.4)
Online automated installation of firewalls.
Online geautomatiseerde installatie van firewalls.
Otherwise, the level of risk provisioning was to be regarded as adequate.
Voor het overige kunnen de voorzieningen voor risico's als passend worden beschouwd.
A modern factory is totally automated.
Een moderne fabriek is volledig geautomatiseerd.
This factory is almost fully automated.
Deze fabriek is bijna volledig geautomatiseerd.
This factory is almost completely automated.
Deze fabriek is bijna volledig geautomatiseerd.
Measures to promote automated payment systems .
Maatregelen ter bevordering van de automatisering van de betalingssystemen .
An Automated, Open Source Testing Framework
Een geautomatiseerd, opensource testframework
Adaptation of automated teller machines (ATMs)
Aanpassing van de geldautomaten
And I don't mean automated machines.
Ik heb het niet over geautomatiseerde machines.
automated acceptance of money for deposits
geautomatiseerde inontvangstneming van deposito's

 

Related searches: Provisioning And De-provisioning Of Users - Automated Provisioning - Automated Service Provisioning - Provisioning - Service Provisioning - User Provisioning - De-provisioning - Collective Provisioning - Risk Provisioning - Data Provisioning -