Translation of "automated service provisioning" to Dutch language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

However one problem of cloud service provisioning is that it is not instantaneous.
Telecom In de telecomwereld is provisioning het verlenen van telecomdiensten aan een klant.
caching carried out through an automated process, when the service provider
Elke partij stelt alles in het werk wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om te voldoen aan de artikelen 1 tot en met 22 van het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht, gedaan te Singapore op 27 maart 2006, en om toe te treden tot het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, gedaan te Madrid op 27 juni 1989.
Phase 1 fast provisioning
Fase 1 snelle levering
Provisioning, fuelling and watering
MT niet geconsolideerd, behalve voor de aanvaarding van deposito's, alle soorten verstrekte leningen, de verstrekking van financiële informatie en de verwerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van intermediairs.
'Automated Border Control system' means a system which allows for an automated border passage, and which is composed of a self service system and an e gate.
systeem voor automatische grenscontrole een systeem dat automatische grensoverschrijding mogelijk maakt en bestaat uit een zelfbedieningssysteem en een e gate. .
The service is based on an automated issuing of virtual credit cards by Wirecard Bank AG.
De dienst is gebaseerd op het automatisch uitgeven van virtuele creditcards door Wirecard Bank AG.
(150) The rules applicable to provisioning and to the common provisioning fund should provide a solid internal control framework.
De regels die van toepassing zijn op voorzieningen en op het gemeenschappelijk voorzieningsfonds moeten een solide kader voor interne controle scheppen.
01.0405 Provisioning of the EFSI Guarantee Fund
01.0405 Voorziening van het EFSI garantiefonds
additional definitions of the EES, self service system, e gate and Automated Border Control (ABC) system (Article 2)
bijkomende definities van EES , zelfbedieningssysteem , e gate en systeem voor automatische grenscontrole (artikel 2)
Automated processing
de Bevoegde Autoriteit die de inlichtingen heeft verstrekt, heeft vooraf haar toestemming gegeven en
Automated processing
de gegevens zijn relevant en evenredig aan de doeleinden waarvoor zij worden doorgegeven
Automated processing
Doorgifte aan autoriteiten van derde landen
Automated Decisions
Artikel 16
01 03 08 Provisioning of the EFSD Guarantee Fund
01 03 08 Voorziening van het EFDO Garantiefonds
Single minus automated
Single minus automated
Run automated tests
Geautomatiseerde tests uitvoeren
Automated individual decisions
Geautomatiseerde individuele besluiten
Registry automated checks
Geautomatiseerde controles binnen het register
for the fuelling and provisioning of drilling or production platforms
voor de bevoorrading van boor of werkeilanden
Article 15 Automated Decisions
Artikel 15 Geautomatiseerde besluiten
'Self service system' means an automated system which performs all or some of the border checks that are applicable to a person
zelfbedieningssysteem een automatisch systeem voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de op een persoon toepasselijke grenscontroles
how to value material exposures and collateral and determine provisioning needs
hoe aanzienlijke blootstellingen en onderpand moeten worden gewaardeerd en hoe de noodzaak voor eventuele voorzieningen moet worden bepaald
This factory is fully automated.
Deze fabriek is volledig geautomatiseerd.
Allow configuration of automated tasks
Configuratie van geautomatiseerde taken toestaanName
It's an automated robotic technology.
Het is geautomatiseerde robottechnologie.
Access to the automated system
Toegang tot het geautomatiseerde systeem
Total number of automated teller machines
Totaal aantal geldautomaten
Measures to promote automated payment systems .
Maatregelen ter bevordering van de automatisering van de betalingssystemen .
An Automated, Open Source Testing Framework
Een geautomatiseerd, opensource testframework
A modern factory is totally automated.
Een moderne fabriek is volledig geautomatiseerd.
This factory is almost fully automated.
Deze fabriek is bijna volledig geautomatiseerd.
This factory is almost completely automated.
Deze fabriek is bijna volledig geautomatiseerd.
And I don't mean automated machines.
Ik heb het niet over geautomatiseerde machines.
Adaptation of automated teller machines (ATMs)
Aanpassing van de geldautomaten
STEP 2 will provide an automated clearing service , which sorts the aggregated payment files of each sending participant into separate files for the individual addressed participants .
STEP 2 zal voorzien in een geautomatiseerde clearing dienst , die de geaggregeerde betalingsbestanden van elke afzender sorteert tot aparte bestanden voor de individuele geadresseerden .

 

Related searches: Automated Service Provisioning - Provisioning And De-provisioning Of Users - Automated Provisioning - Service Provisioning - Self-service Provisioning - Online Service Provisioning - After Service Provisioning - It Service Provisioning - Social Service Provisioning - Multi-service Provisioning -