Translation of "back turning" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Back - translation : Back turning - translation : Turning - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

No turning back!
Terug kan niet meer!
We're not turning back.
We gaan niet weer terug.
Well, we're turning back.
We gaan terug.
Try turning it off and then turning it back on.
Probeer het eens uit te zetten en daarna weer aan te doen.
There is no turning back!
Er is geen terugkeren!
There is no turning back now.
Nu is er geen terugkeren meer aan.
It's hopeless. There's no turning back.
Laat alle hoop varen, er is geen weg terug.
Our turning' back don't mean nothin'.
Onze terugtrekking betekent niets.
Have you tried turning it off and then turning it back on?
Heb je geprobeerd om het uit te zetten en daarna weer aan te doen?
03 45 PM Abhisit No turning back ...
03 45 Premier Abhisit Geen weg terug ...
Surely to Us is their turning back,
Waarlijk, tot ons zullen zij terugkeeren.
Surely to Us is their turning back,
Tot Ons is hun terugkeer.
Surely to Us is their turning back,
Voorwaar, tot Ons is hun terugkeer.
They're all against me. They're turning back.
Ze willen niet verder, ze willen terug.
So they went away from him, turning back.
En zij keerden zich af en verlieten hem.
So they went away from him, turning back.
Dus keerden zij hem de rug toe.
So they went away from him, turning back.
Toen wendden zij zich af, hem de rug toekerend.
Turning back they asked What have you lost?
Zij zeiden, terwijl zij op hen toekwamen Wat missen jullie?
Turning back they asked What have you lost?
Zij zeiden terwijl zij op hem toekwamen Wat missen jullie dan?
Turning back they asked What have you lost?
Zij keerden zich om en zeiden Wat vermist gij?
Stray too close, and there's no turning back
Dwaal er te dichtbij, en er is geen weg terug.
They're on a journey there's no turning back.
Ze zijn op een reis, een weg terug is er niet.
There is going to be no turning back.
Er zal geen weg terug zijn.
You have, so don't go turning your back.
Jij wel, dus pas maar op.
Indeed, he was one repeatedly turning back to Allah .
Welk een uitmuntend dienaar was hij want hij was iemand, die zich dikwijls tot ons wendde.
Indeed, he was one repeatedly turning back to Allah .
Voorwaar, hij is de meest berouwtonende.
Eighty chances! replied the passenger, turning his back on him.
Tachtig kansen! antwoordde de reiziger, die hem den rug toekeerde.
As one MEP put it 'There is no turning back.
Bovendien moet de Gemeen schap een antwoord vinden op de technologische uitdaging van Amerika en Japan.
Maximus responds by turning his back on Commodus and walking away.
Hierna volgt er een confrontatie tussen Maximus en Commodus.
And then it started, there was no turning back after that.
En daarna was er geen weg terug meer.
No turning back now. Nothing for it but to push on.
Er was nu geen weg meer terug.
proposes a turning in, a turning back, whereas the European Parliament has constantly reiterated its determination to move the Community forward.
Deze oplossingen liggen in de gematigde verhoging van het communautaire BTW plafond, in de schepping van andere evoluerende middelen met een breed bereik maar een zeer gering effect op de consument, zoals een belasting op het energieverbruik.
An excellent servant, indeed he was one repeatedly turning back to Allah .
Welk een uitmuntende dienaar! want hij wendde zich dikwijls tot den Heer.
An excellent servant, indeed he was one repeatedly turning back to Allah .
Voorwaar, hij is de meest berouwtonende.
Strange Life Records 2007Where Is Carlos (12 , Ltd) No Turning Back (Legow...
Strange Life Records 2007 Where Is Carlos (12 , Ltd) No Turning Back (Legow...
Back in Haiti, people were increasingly turning to the medium of SMS.
In Haïti zelf gingen mensen steeds meer het sms medium gebruiken.
Stride. I'm not going to head west and I'm not turning back.
Stride... ik ga niet richting westen en ik ga niet terug.
Indeed in that is a sign for every servant turning back to Allah .
Daarin is een teken voor iedere schuldbewuste dienaar.
Indeed in that is a sign for every servant turning back to Allah .
Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor iedere berouwvolle dienaar.
When he had completed turning around, he immediately began to wander straight back.
Toen hij rond voltooid te draaien, begon hij onmiddellijk rechte rug dwalen.
This project has already made considerable progress and there is no turning back.
Dit project is reeds ver gevorderd er is geen weg terug meer.
Now when there is no turning back you tell him of your intrigue.
Nu er geen weg terug meer is verteld u hem van uw intriges.
No, Mr Aigner, you will not succeed in turning back the clock of history.
Neen, mijnheer Aigner, U zult er niet in slagen om de klok terug te draaien.
So the Soviets, even though they're speaking the game of chicken, they are turning back. They did turn back 14 ships.
Hoewel ze over het spel van de angsthaas spreken, binden de Sovjets in.
Yet these represent a serious threat to the principle of 'non refoulement' no turning back .
Deze clausules vormen een ernstige bedreiging voor het beginsel van niet uitwijzing.

 

Related searches: Turning Back - No Turning Back - Back Turning - There Is No Turning Back - Turning Its Back - Turning Her Back - There Will Be No Turning Back - Turning My Back - Turning Back Time - There Was No Turning Back -