Translation of "body slimming" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Body - translation : Body slimming - translation : Slimming - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Admittedly, this wasn't the French flag until 1794, but we just felt like he looked good in stripes. vertical slimming
Dit was niet de Franse vlag tot 1794 maar de strepen stonden goed
As I had already set out in my speech last month this means setting priorities and slimming some rather expensive procedures.
Zoals ik al in mijn toespraak van oktober had aangekondigd, betekent dit dat prioriteiten moeten worden vastgesteld en dat bepaalde nogal kostbare procedures moeten worden gestroomlijnd.
By slimming down the public sector we envisage giving the workers higher incomes from the outset, thereby initiating a demand oriented policy.
Wij vinden het plan van de Bijzonder Tijdelijke Commissie met name hierin tekort schieten.
The EU should be put on a slimming course and the focus shifted to cross border matters which we cannot control as individual nations.
Concentreer u alleen op wat grensoverschrijdend is! Op problemen die wij zelf niet onder controle kunnen krijgen.
Accordingly, the Commission s proposal also provides for simplification of the management of the specific supply arrangements, improved cost effectiveness and some slimming down of the instrument.
Met dit voorstel wil de Commissie ook het beheer van de regelingen vereenvoudigen en deze kosteneffectiever en minder omslachtig maken.
3.23 The slimming down of European production due to budget cuts must be managed in a structured way, involving decent social dialogues aimed at maintaining jobs and redeploying redundant workers.
3.23 De afslanking van de Europese productiesector als gevolg van besparingen moet op gestructureerde wijze in goede banen worden geleid, waarbij fatsoenlijk sociaal overleg moet plaatsvinden om arbeidsplaatsen te behouden en overtallig personeel te helpen elders aan de slag te gaan.
Body System Body as a Whole
Lichaamsgestel Lichaam als geheel
Body governed by public law any body
publiekrechtelijke instelling iedere instelling
3.23 The slimming down of European production due to budget cuts must be managed in a structured way, involving decent social dialogues aimed at keeping as many capable and qualified people as possible on board.
3.23 De afslanking van de Europese productiesector als gevolg van besparingen moet op gestructureerde wijze in goede banen worden geleid waarbij fatsoenlijk sociaal overleg moet plaatsvinden om zo veel mogelijk capabel en gekwalificeerd personeel aan het werk te houden.
Clearly some people are profiting from the opportunity to indulge in another budget bidding race which is particularly mistimed when the convergence criteria for EMU are imposing a very strict slimming regime on the national budgets.
Het is duidelijk dat sommigen van de gelegenheid gebruik maken om de begroting opnieuw uit te breiden. Dit komt erg ongelegen nu de convergentiecriteria van de Economische en Monetaire Unie de lidstaten een strenge budgettaire vermageringskuur opleggen.
Body
Berichttekst
Body
Orgaan
Body
Lichaam
Body
BerichttekstHeaders included into this header
Body
Geërfde eigenschappen
body
lichaam
Body
LichaamObjectClass
body).
water uit uw lichaam heeft verloren).
Body?
Lichaam?
Body governed by public law means any body
Onder publiekrechtelijke instelling wordt verstaan, iedere instelling die
It is sown a natural body it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body.
Wat in de aarde wordt gelegd, is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn.
You cannot specify both body data and body file.
Opties ' body data' en ' body file' gaan niet samen.
A body governed by public law means any body
Publiekrechtelijk lichaam
A body governed by public law means any body
Onder publiekrechtelijke instelling wordt iedere instelling verstaan,
Effects of age, body weight, and body surface area
Invloed van leeftijd, lichaamsgewicht en lichaamsoppervlak
2. body governed by public law means any body
2. publiekrechtelijke instelling , iedere instelling die
'a body governed by public law' means any body
Onder publiekrechtelijke instelling wordt verstaan, iedere instelling die
A 'body governed by public law' means any body
Onder publiekrechtelijke instelling wordt verstaan, iedere instelling die
A body governed by public law means any body
Als publiekrechtelijke instelling wordt iedere instelling aangemerkt
A body governed by public law means any body
Onder publiekrechtelijke instelling wordt iedere instelling verstaan
Only... the warmth of your body against my body,
Jij bent hier, en dat is het enige dat van belang is. Hier, tastbaar in mijn armen, net zoals de eerste keer.
A body governed by public law means any body
ex 85.13 telecommunicatieapparatuur
It is sown a natural body it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is also a spiritual body.
Wat in de aarde wordt gelegd, is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn.
Just moving on, is it possible, taking that idea of mind, body, body building, to supplant the first body, the biological body, with the second, the body of architecture and the built environment.
We gaan verder. Is het mogelijk om die idee van geest lichaam gebouwen te nemen, om het eerste, biologische, lichaam te vervangen door het tweede, het lichaam van de architectuur en de gebouwde omgeving?
Document body
Documentinhoud
Table body
Tabelinhoud
Body Contains
Lettertype voor inhoud
Message Body
Berichtinhoud
Body contains
Inhoud bevat
Item body
Iteminhoud
Text body
Tekstblokparagraph styletextattr
Message Body
Berichttekst
body part
tekstdeel
Article Body
Artikellichaam
Message Body
Berichtveld

 

Related searches: Body Slimming - Body Slimming Gel - Slimming Body Wrap - Slimming - Slimming Effect - Slimming Down - Slimming Products - Slimming Belt - Slimming Pills - Slimming Process -