Translation of "bolting torque" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Bolting torque - translation : Torque - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Actual torque ( torque max. torque 100)
Werkelijk koppel ( koppel max. koppel 100)
Bolting cloth, whether or not made up
builgaas, ook indien geconfectioneerd
Bolting cloth, whether or not made up
lussenstof
Bolting cloth, whether or not made up
geƫmailleerd
Bolting cloth, whether or not made up
veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas)
Bolting cloth, whether or not made up
slips en onderbroeken, van brei of haakwerk, van textielstoffen, voor heren of voor jongens (m.u.v. die van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels)
torque
koppelUnits
Torque
Koppel
Wide open throttle, and torque feedback 95 torque reference
Wijd geopende gasklep, en koppelterugkoppeling 95 koppelreferentie
Full load demand and torque feedback 95 torque reference
Vollast en koppelfeedback 95 van het referentiekoppel
Actual torque
Werkelijk koppel
actual torque
werkelijk koppel
torque variance
koppelvariantiePropertyName
torque 82
koppel 82
Norm. Torque
Norm. koppel
Torque limiter
Koppelbegrenzer
Conditions for tariff classification of bolting cloth as piece goods
Voorwaarde voor de tariefindeling van builgaas als niet geconfectioneerd artikel
Percent torque related to the maximum torque for the test speed
Percentage van het koppel ten opzichte van het maximumkoppel bij het geteste toerental
Percent torque related to the maximum torque for the test engine
Percentage van het koppel ten opzichte van het maximumkoppel bij het toerental tijdens de proef
Torque Amplification Count
Torque Amplification Count
Boss Torque Test
Torsietest op het cilinderuiteinde
Torque limiting joint
Verbinding met koppel begrenzing
Closed throttle, speed feedback idle speed 50 min 1, and torque feedback Manufacturer defined measured idle torque 2 of max torque
Gesloten gasklep, toerentalterugkoppeling stationair toerental 50min 1, en koppelterugkoppeling door de fabrikant gedefinieerd of gemeten koppel bij stationair draaien 2 van maximumkoppel
No load, speed feedback idle speed 50 min 1 and torque feedback manufacturer defined measured idle torque 2 of max. torque
Geen belasting, toerentalfeedback stationair toerental 50 min 1 en koppelfeedback door de fabrikant bepaald gemeten stationair koppel 2 van het maximumkoppel
Denormalisation of engine torque
Denormalisatie van motorkoppel
Speed, torque and power
Toerental, koppel en vermogen
Torque and or power
Koppel en of vermogen
Requirements for torque limiters
Voorschriften voor koppelbegrenzers
Demonstration of torque limiter
Demonstratie van de koppelbegrenzer
torque limiter means a device that temporarily limits the maximum torque of the engine
koppelbegrenzer een voorziening die het maximumkoppel van de motor tijdelijk begrenst
Closed throttle, speed feedback idle speed 50 min 1, and torque feedback 105 torque reference
Gesloten gasklep, toerentalterugkoppeling stationair toerental 50min 1, en koppelterugkoppeling 105 koppelreferentie
No load, speed feedback idle speed 50 min 1 and torque feedback 105 torque reference
Geen belasting, toerentalfeedback stationair toerental 50 min 1 en koppelfeedback 105 van het referentiekoppel
Peak torque speed r min2.1.10.
Toerental bij het maximumkoppel tr min2.1.10.
Peak torque speed r min4.1.10.
Toerental bij het maximumkoppel tr min4.1.10.
Peak torque speed r min3.2.1.10.
Toerental bij het maximumkoppel tr min3.2.1.10.
Peak torque speed r min3.4.1.10.
Toerental bij het maximumkoppel tr min3.4.1.10.
They were bolting into houses and slamming the doors behind them, with the news.
Ze werden bouten in de huizen en slaande de deuren achter hen, met het nieuws.
engine torque of the enveloping modes
motorkoppel in de nabijgelegen toestanden
Torque that acts upon the body
Koppel die op het lichaam aangrijptPropertyName
That should give you enough torque.
Dat zou genoeg torsie moeten geven.
Demanded torque of the transient cycle
Gevraagd koppel van de transiƫnte cyclus
Description of the torque limiter activation
Beschrijving van de activering van de koppelbegrenzer
is smaller than 5 of the peak torque, does not exceed 30 (where Tsp is the demanded torque,
dat kleiner is dan 5 van het maximumkoppel, niet groter wordt dan 30(waarbij Tsp het gevraagde koppel is,
And, like a fool, instead of bolting and putting myself under police protection, I went.
En, als een dwaas, in plaats van bouten en zetten me onder politiebescherming, ik ging.
actual torque (82 700 100) 574 Nm
werkelijk koppel (82 700 100) 574 Nm

 

Related searches: Bolting Torque - Bolting Up Torque - Bolting - Bolting Material - Structural Bolting - Bolting Down - Bolting System - Bolting Device - Bolting Cloth - Rock Bolting -