Translation of "by joint agreement" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Agreement - translation : By joint agreement - translation : Joint - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

THE JOINT COMMITTEE SHALL ACT BY MUTUAL AGREEMENT .
Het Gemengd Comité spreekt zich uit in onderlinge overeenstemming.
The Joint Committee shall act by mutual agreement.
Het Gemengd Comité spreekt zich uit in onderlinge overeenstemming.
The Joint Committee shall act by mutual agreement.
De Gemengde Commissie spreekt zich uit in onderlinge overeenstemming.
The Joint Committee shall act by mutual agreement.
Het gemengd comité spreekt zich uit in onderlinge overeenstemming.
The joint committee's decisions are taken by mutual agreement.
Daartoe neemt het comité besluiten in de gevallen waarin deze overeenkomst voorziet de partijen voeren deze besluiten volgens hun eigen regels uit.
The Joint Committee shall reach its decisions by common agreement.
Het gemengd comité neemt besluiten bij onderlinge overeenstemming.
This period may be prolonged by one month by joint agreement between Parliament and the Council. This period may be prolonged by 2 weeks by joint agreement between Parliament and the Council.
(2) Deze termijn kan in onderlinge overeenstemming tussen het Europees Parlement en de Raad met twee weken worden verlengd.
The agendas for Joint Committee meetings shall be set by mutual agreement.
Het Gemengd Comité is verantwoordelijk voor de algemene tenuitvoerlegging van de overeenkomst.
The Joint Council shall adopt decisions and recommendations by agreement, as provided for in Article 229 of the Agreement.
De Gezamenlijke Raad stelt in onderling overleg besluiten en aanbevelingen vast, als bepaald in artikel 229 van de overeenkomst.
Annex 1 of this Agreement may be amended by a Decision of the Joint Fulfilment Committee established by Article 6 of this Agreement.
Bijlage 1 bij deze overeenkomst mag worden gewijzigd bij een besluit van het Comité gezamenlijke nakoming dat is ingesteld bij artikel 6 van deze overeenkomst.
The Joint Tripartite Committee shall carry out the tasks specified in this Agreement, by
Het gezamenlijk tripartiet comité voert de in deze overeenkomst omschreven taken als volgt uit
The Commission may be given other tasks by joint agreement between the Contracting Parties.
De commissie kan met goedvinden van de verdragsluitende partijen met nog meer taken belast worden.
Protocol 10 to the Agreement has not been amended by the EEA Joint Committee.
Protocol nr. 10 bij de overeenkomst is niet gewijzigd door het Gemengd Comité van de EER.
Review of fishing opportunities and technical measures by mutual agreement within the Joint Committee
Herziening van de vangstmogelijkheden en technische maatregelen in onderlinge overeenkomst in de gemengde commissie
Review of fishing opportunities and technical measures by mutual agreement within the Joint Committee
Experimentele visserij
Review of fishing opportunities and technical measures by mutual agreement within the Joint Committee
De gemengde commissie kan, in voorkomend geval na advies van de wetenschappelijke werkgroep, de in artikel 1 bedoelde vangstmogelijkheden herzien voor zover de resoluties en aanbevelingen van de IOTC bevestigen dat met een dergelijke herziening een duurzaam beheer van de onder dit protocol vallende visbestanden gewaarborgd is.
Review of fishing opportunities and technical measures by mutual agreement within the Joint Committee
De gemengde commissie zal de in artikel 1 bedoelde vangstmogelijkheden in onderlinge overeenstemming kunnen herzien en aanpassen mits de door de ICCAT vastgestelde aanbevelingen en resoluties bevestigen dat deze aanpassing het duurzame beheer van de onder dit protocol vallende visbestanden garandeert.
In accordance with Article 12 of this Agreement, and by mutual agreement between the Parties, joint inspections may be organised.
Krachtens artikel 12 van deze overeenkomst kunnen in onderling overleg tussen de partijen gezamenlijke inspecties worden georganiseerd.
In accordance with Article 12 of this Agreement, and by mutual agreement between the Parties, joint inspections may be organised.
De waarschuwingsprocedure wordt tot in de details uitgewerkt.
In accordance with Article 12 of this Agreement, and by mutual agreement between the Parties, joint inspections may be organised.
de directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau, en
Article 27.3 (Joint Committee), first indent, is replaced with adopting amendments to the Annexes of this Agreement by means of a decision by the Joint Committee. .
de waarde van de niet van oorsprong zijnde samenstellende delen van de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem niet meer dan 25 van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt en
Administrative agreement with the Joint Research Centre
Administratieve overeenkomst met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek
Joint Committee for management of the Agreement
Gemengd Comité voor het beheer van de overeenkomst
Joint Committee for management of the Agreement
De Unie wordt vertegenwoordigd door de Europese Commissie, die wordt bijgestaan door deskundigen van de lidstaten.
The Joint Committee shall act by mutual agreement between the Community and the Palestinian Authority.
De besluiten en aanbevelingen van het Gemengd Comité worden vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de Gemeenschap en van de Palestijnse Autoriteit.
Protocol 22 to the Agreement has not previously been amended by the EEA Joint Committee.
Protocol nr. 22 bij de overeenkomst is voorheen nog niet door het Gemengd Comité van de EER gewijzigd.
Protocol 24 to the Agreement has not previously been amended by the EEA Joint Committee,
Protocol nr. 24 bij de overeenkomst is voorheen nog niet door het Gemengd Comité van de EER gewijzigd.
Protocol 24 to the Agreement has not previously been amended by the EEA Joint Committee.
Protocol nr. 24 bij de overeenkomst is voorheen nog niet door het Gemengd Comité van de EER gewijzigd.
Protocol 32 to the Agreement has not previously been amended by the EEA Joint Committee.
Protocol 32 bij de Overeenkomst is door het Gemengd Comité van de EER nog niet eerder gewijzigd.
Extraordinary meetings of the Joint Committee may also be convened by agreement between the Parties.
De agenda van de vergaderingen van de gemengde commissie wordt door de partijen in onderling overleg vastgesteld.
Extraordinary meetings of the Joint Committee may also be convened by agreement between the Parties.
Het gemengd comité kan subcomités en gespecialiseerde werkgroepen instellen die het bij de uitvoering van zijn taken ondersteunen.
Extraordinary meetings of the Joint Committee may also be convened by agreement between the Parties.
Het Gemengd Comité bepaalt de samenstelling en de taakverdeling van dergelijke comités of werkgroepen alsook de manier waarop zij te werk gaan.
Extraordinary meetings of the Joint Committee may also be convened by agreement between the Parties.
Het Gemengd Comité komt in de regel eenmaal per jaar bijeen, afwisselend in Brussel en in Ulaanbaatar, op een door beide partijen in overleg vast te stellen datum.
Extraordinary meetings of the Joint Committee may also be convened by agreement between the Parties.
Deze subcomités brengen op elke vergadering van het Gemengd Comité gedetailleerd verslag uit over hun activiteiten.
Whereas application of the Agreement presupposes both measures by the Community and joint measures by its Member States,
Overwegende dat de toepassing van deze overeenkomst zowel optreden van de Gemeenschap als een gemeenschappelijk optreden van de Lid Staten veronderstelt,

 

Related searches: Joint Joint Distortion - Joint-design, Joint Development - Joint Technology Initiatives Joint Undertakings - Joint Global Coordinators And Joint Bookrunner - Joint Venture Agreement - Joint Agreement - Joint Development Agreement - Joint Procurement Agreement - Joint Operating Agreement - Joint Ownership Agreement -