Translation of "chemical addition" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Addition - translation : Chemical - translation : Chemical addition - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In addition, information on purity and chemical specification is assessed.
Voorts worden de gegevens over de zuiverheid en de chemische specificatie beoordeeld.
Hydrolysis ( ) usually means the cleavage of chemical bonds by the addition of water.
Hydrolyse is de splitsing van een chemische verbinding onder opname van water.
The addition of a reducing agent, usually ferrous sulphate, reduces chromium VI to a harmless chemical form.
Door toevoeging van een reduceermiddel, gewoonlijk ijzersulfaat, wordt chroom VI tot een ongevaarlijke chemische stof gereduceerd.
In organic chemistry, an electrophilic addition reaction is an addition reaction where, in a chemical compound, a π bond is broken and two new σ bonds are formed.
Een additiereactie is een chemische reactie waarbij uit twee moleculen één nieuw molecuul wordt gevormd er wordt een π binding vervangen door twee σ bindingen.
(Chemical compound waste Chemical preparation wastes Other chemical wastes)
(Afval van chemische verbindingen Afval van chemische preparaten Ander chemisch afval)
In addition, it has been proven that pollution, electro magnetic waves or other chemical factors increase the risk of some cancers.
Zo is ook bewezen dat vervuiling, elektromagnetische golven en andere chemische factoren de kans op het ontstaan van bepaalde soorten kanker verhogen. Denk maar eens aan asbest.
elements, naturally occurring chemical materials and chemical products obtained by chemical change or synthesis.
elementen, natuurlijke chemische stoffen en chemische producten verkregen door omzetting of synthese
elements, naturally occurring chemical materials and chemical products obtained by chemical change or synthesis.
elementen, natuurlijke chemische stoffen en chemische producten verkregen door omzetting of synthese.
Chemical
Chemisch
Chemical
Kruiden
Chemical
Biotechn.
Chemical
Synthetische stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
Chemical
acryl of modacrylvezels
Chemical
Speciale weefsels voor de vervaardiging van artikelen van rubber
life as a chemical process, as a chemical phenomenon.
leven als een chemisch proces, als een chemisch fenomeen.
In chemistry, Chemical energy is the potential of a chemical substance to undergo a transformation through a chemical reaction or, to transform other chemical substances.
De chemische energie is de totale energie inhoud van een stof.
Chemical calculator
Scheikunde calculator
Chemical transmission.
Chemical transmission.
Chemical Data
Chemische Gegevens
Chemical Energies
Chemische Energieën
Chemical Data
Chemische gegevensComment
chemical, e.g.
chemische oorsprong, zoals
Chemical engineer.
Chemisch ingenieur.
Chemical plant.
Chemisch bedrijf.
Chemical elements
met een dikte van meer dan 9 mm
Semi chemical
BIJLAGE VIII BIJ PROTOCOL 1
Chemical elements
Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen
Semi chemical
BIJLAGE VI BIJ PROTOCOL 1
Semi chemical
Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik
Chemical pharmaceuticals
homeopathische geneesmiddelen (voor zover zij als geneesmiddelen worden behandeld en daarop de voorschriften inzake goede fabricagemethoden in Japan van toepassing zijn)
Chemical treatment
Chemische behandeling
chemical warfare
the American Society for Testing and Materials ATC
Chemical energy of a chemical substance can be transformed to other forms of energy by a chemical reaction.
Is aan het eind van de reactie meer energie vrijgekomen dan verbruikt, dan is er dus chemische energie beschikbaar gekomen.
A chemical compound is a pure chemical substance consisting of two or more different chemical elements that can be separated into simpler substances by chemical reactions.
Een samengestelde stof of chemische verbinding is een chemische stof die bestaat uit twee of meer chemische elementen.
Benzene is an organic chemical compound with the chemical formula C6H6.
Benzeen is een organische verbinding met als brutoformule C6H6.
Storing and searching for data on chemical entities (see chemical databases).
Opslag en zoeken naar gegevens over chemische feiten (zie chemische database).
Chemical agents Chemical agents (general) Carcinogens Neurotoxic substances organic solvents Dust
Chemische risico's Chemische risico's (algemeen) Kankerverwekkende stoffen Neurotoxlsche stoffen organische oplosmiddelen Stof
Chemical agents Chemical agents (general) Carcinogens Neurotoxic substances organic solvents Dust
Chemische stoffen Chemische risico's (algemeen) Kankerverwekkende stoffen Neurotoxische stoffen organische oplosmiddelen Stof
Note 2 Chemical reaction and change of Chemical Abstract Service number
twijnen of texturiseren, samen met breien, mits de waarde van de gebruikte niet getwijnde of niet getexturiseerde garens niet hoger is dan 47,5 van de transactiewaarde of de prijs af fabriek van het product.
9.1.2 Constantly developing new and improved products and processes in addition to providing for customers present needs, the chemical industry is generating and serving completely new markets.
9.1.2 Voortdurende ontwikkeling van nieuwe en verbeterde producten en processen de chemische industrie voorziet niet alleen in de huidige behoeften van de consumenten, maar creëert en bevoorraadt ook compleet nieuwe markten.
Chemical Engineering Science.
Chemical Engineering Science.
2D chemical structure
2D chemische structuur
AGAINST CHEMICAL AGENTS
CHEMISCHE AGENTIA
Agro chemical products.
Chemische producten voor de landbouw.
Principal chemical intolerances
Belangrijkste chemische onverenigbaarheden

 

Related searches: Chemical Addition - Chemical And Petro-chemical - In Addition - In Addition To That - Value Addition - Latest Addition - In Addition To The Above - With The Addition Of - In Addition With - And In Addition -