Translation of "cloak up" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Cloak - translation : Cloak up - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He, casting away his cloak, sprang up, and came to Jesus.
De man gooide zijn jas neer, sprong op en liep naar Jezus toe.
My mackintosh and cloak?
Mijn jas en mijn plaid.
The Cloak of Invisibility.
De Onzichtbaarheidsmantel.
O you enveloped in your cloak!
O gij die met een mantel bedekt zijt!
O you enveloped in your cloak!
O jij ommantelde!
O you enveloped in your cloak!
O jij ommantelde.
O thou enveloped in thy cloak,
O gij die met een mantel bedekt zijt!
O thou enveloped in thy cloak,
O jij ommantelde!
O thou enveloped in thy cloak,
O jij ommantelde.
You'd better have a warm cloak.
Je kan beter een warme jas aan doen.
I wore an enormous cloak, said Aramis.
Ik was in een ongewoon grooten mantel gehuld, zeide Aramis.
64 THE MAN IN THE RED CLOAK
HOOFDSTUK XXXIII. De man met den rooden mantel.
Get me a cloak, quickly! Yes, madame.
Haal een mantel voor me, snel.
Draw your cloak around you. It's damp.
Doe je jas dicht, het is mistig.
He said, Put your hand inside your cloak again. He put his hand inside his cloak again, and when he took it out of his cloak, behold, it had turned again as his other flesh.
Steek hem nu weer tussen uw kleren , zei God. Toen Mozes dat deed en de hand daarna weer terugtrok, was de melaatsheid verdwenen!
In a turn of the hand she muffled him up in a flowered robe, a large hood, and a cloak.
Ketty begreep maar al te wel.
So, this device here is an invisibility cloak.
Dit apparaat hier is een onzichtbaarheidsmantel.
O YOU ENWRAPPED in the cloak (of Prophethood),
O gij omwikkelde profeet!
O YOU ENWRAPPED in the cloak (of Prophethood),
O jij in kleren gehulde!
O YOU ENWRAPPED in the cloak (of Prophethood),
O jij omhulde.
And have appointed the night as a cloak,
Hebben wij van den nacht, geen kleed gemaakt om u te bedekken.
And have appointed the night as a cloak,
Wij hebben de nacht gemaakt als een omhulling.
And have appointed the night as a cloak,
En Wij hebben de nacht als een bedekking gemaakt.
I'll take your hat to the cloak room.
Ik breng uw hoed naar de garderobe.
Get Mr Trehearne the blue cloak, not the one with the astrakhan collar, get him a hat, and get me my cloak and hat.
Geef Mr. Trehearne de blauwe cape, niet die met de Perzische kraag, Geef hem een hoed en breng me mijn cape en hoed.
I recognized him when the wind blew upon his cloak.
Ik herkende hem, toen de wind zijn mantel opensloeg.
My dear Joan, that cloak becomes you, you look radiant!
Beste Jeanne, die mantel past bij je, je ziet er fantastisch uit!
The officer followed her. A large cloak was spread at the stern the officer requested her to sit down upon this cloak, and placed himself beside her.
De officier volgde haar een groote mantel was aan den achtersteven uitgespreid, de officier deed haar er op plaats nemen en zette zich naast haar.
Presently, presently, cried the latter, when you haven t your cloak on.
Later, later! riep deze, wanneer gij uw mantel zult hebben afgelegd.
How is there still time? asked the man in the cloak.
Hoe! is het nog tijd? hernam de man met den mantel.
ROMEO I have night's cloak to hide me from their sight
ROMEO Ik heb 's nachts de mantel om mij verbergen hun ogen
Here comes another with a sou' wester and a bombazine cloak.
Hier komt een andere met een sou' Wester en een bombazijnen mantel.
A cloak reputedly worn by Islam's prophet Muhammad is kept inside the Shrine of the Cloak in Kandahar, a city founded by Alexander and the first capital of Afghanistan.
Een mantel die naar men zegt gedragen werd door de profeet Mohammed wordt bewaard in het Heiligdom van de mantel in Kandahar, een stad gesticht door Alexander de Grote en de eerste hoofdstad van Afghanistan.
And the man in the red cloak came forward in his turn.
En de man met den rooden mantel naderde op zijn beurt.
Today, under a cloak of expediency, this House has demonstrated its hypocrisy.
Nu bedient dit hypocriete Europees Parlement zich van kunstgrepen om een andere weg te kunnen inslaan.

 

Related searches: Cloak - Cloak And Dagger - Invisibility Cloak - Invisible Cloak - Cloak Up - Cloak-and-dagger Operation - Red Cloak - Outer Cloak - Magic Cloak - Cloak Rack -