Translation of "collective provisioning" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Collective - translation : Collective provisioning - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Phase 1 fast provisioning
Fase 1 snelle levering
Provisioning, fuelling and watering
MT niet geconsolideerd, behalve voor de aanvaarding van deposito's, alle soorten verstrekte leningen, de verstrekking van financiële informatie en de verwerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van intermediairs.
(150) The rules applicable to provisioning and to the common provisioning fund should provide a solid internal control framework.
De regels die van toepassing zijn op voorzieningen en op het gemeenschappelijk voorzieningsfonds moeten een solide kader voor interne controle scheppen.
01.0405 Provisioning of the EFSI Guarantee Fund
01.0405 Voorziening van het EFSI garantiefonds
01 03 08 Provisioning of the EFSD Guarantee Fund
01 03 08 Voorziening van het EFDO Garantiefonds
for the fuelling and provisioning of drilling or production platforms
voor de bevoorrading van boor of werkeilanden
In recent weeks, banks processes and accounting related policies have been reviewed and the relevant information has been collected for the selection of samples for the credit file review and the collective provisioning analyses.
In de afgelopen weken zijn processen en met de financiële verslaglegging verband houdend beleid bij de banken bekeken en is de relevante informatie verzameld voor de selectie van steekproeven voor de toetsing van kredietdossiers en de analyses van collectieve voorzieningen.
how to value material exposures and collateral and determine provisioning needs
hoe aanzienlijke blootstellingen en onderpand moeten worden gewaardeerd en hoe de noodzaak voor eventuele voorzieningen moet worden bepaald
However one problem of cloud service provisioning is that it is not instantaneous.
Telecom In de telecomwereld is provisioning het verlenen van telecomdiensten aan een klant.
Social policy, provisioning, and protection must therefore be integral to development and poverty reduction strategies.
Het sociaal beleid, de voorziening in de basisbehoeften en deze bescherming moeten daarom een integraal onderdeel vormen van de strategieën om de ontwikkeling op gang te brengen en de armoede terug te dringen.
information systems or databases for pre ordering, provisioning, ordering, maintaining and repair requests, and billing
informatiesystemen of databanken voor reservering, levering, bestelling, onderhouds en herstelverzoeken en facturering
Using SAN storage QoS is in contrast to using disk over provisioning in a SAN environment.
Dit initiatief leidde tot de ontwikkeling van het SAN en de introductie ervan in 1994.
We have noted that capital and provisioning measures have been taken since the exercise was announced.
We hebben vastgesteld dat er, sinds de exercitie werd aangekondigd, kapitaal en voorzieningenmaatregelen zijn genomen.
Collective controls
collectieve bladverstelling ( collective control )
7. the supply of goods for the fuelling and provisioning of aircraft referred to in paragraph 6
7 . de levering van goederen , bestemd voor de bevoorrading van de in punt 6 bedoelde luchtvaartuigen
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
het vrije verkeer van kapitaal inzake kredieten in verband met commerciële transacties of met het verlenen van diensten waaraan een ingezetene van een van de partijen deelneemt, en
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Een geschil wordt geacht te zijn beslecht wanneer de Samenwerkingsraad een bindend besluit heeft genomen waarbij het geschil wordt beslecht, zoals bedoeld in artikel 277, of wanneer hij heeft verklaard dat het geschil is beëindigd.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Investeringen
Reviews of collateral, provisioning and exposures have started and will be completed by the end of the summer.
De toetsingen van onderpand, voorzieningen en blootstellingen zijn van start gegaan, en zullen tegen het eind van de zomer worden afgerond.
(a) collective interest
(a) collectief belang
(b) collective beneficiary
(b) collectieve begunstigde
3.13 Collective redress
3.13 Collectief verhaal
3.1 Collective actions
3.1 Collectieve acties
5.13 Collective actions
5.13 Groepsacties
Act collective agreements.
Wet CAO's
Community collective marks
Collectieve Gemeenschapsmerken
Our heritage is much more than our collective memory it's our collective treasure.
Ons erfgoed is veel meer dan ons collectieve geheugen, het is onze collectieve schat.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie en oorlogstuig
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
Belastingen
(4) 'underlying collective investment undertaking' means a collective investment undertaking in the shares or units of which another collective investment undertaking has invested.
(4) 'onderliggende instelling voor collectieve belegging' een instelling voor collectieve belegging in de aandelen of rechten van deelneming waarvan een andere instelling voor collectieve belegging heeft belegd.
Collective expulsions are prohibited.
Recht op asiel
Collective consumption expenditure 1C .
De categorie collectieve consumptieve bestedingen 1C .
Collective expulsions are prohibited .
Collectieve uitzetting is verboden .
Collective blog Nawaat reports
Het collectieve blog Nawaat meldt
5.1 Judicial collective redress
5.1 Gerechtelijke procedure voor collectief verhaal

 

Related searches: Provisioning And De-provisioning Of Users - Collective Provisioning - Collective Risk Provisioning - Provisioning - Service Provisioning - User Provisioning - De-provisioning - Risk Provisioning - Data Provisioning - Self-provisioning -