Translation of "date line" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Date - translation : Date line - translation : Line - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We've crossed the International Date Line.
We hebben de International Date Line overschreden.
Accounting date of the line to be corrected (always of first line in correction chain)
Boekingsdatum van de te corrigeren regel (altijd datum van eerste regel van de correctiereeks)
Line 1 Article of the Treaty 2 Date 3 Subject
Regel 1 Artikel van het Verdrag 2 Datum 3 Onderwerp
After that date, it may change in line with market conditions.
Na die datum kan deze veranderen naar gelang van de marktvoorwaarden.
For correction chains, the original date is always the accounting date of the first line in the chain.
Bij een correctiereeks is de oorspronkelijke datum steeds de boekingsdatum van de eerste regel in de reeks.
engine production date shall mean the date when the engine passes the final check after it has left the production line.
productiedatum van de motor de datum waarop de motor aan het einde van de productielijn de eindcontrole passeert.
From Ealing Common to South Harrow, the District line was replaced by the Piccadilly line and, from this date, District line trains west from Ealing Common ran to Ealing Broadway only.
Het station ligt aan de tak naar Uxbridge van de Piccadilly Line, en aan de tak naar Ealing Broadway aan de District Line.
Note The vertical line indicates the date of entry into ERM II ( 28 June 2004 ) .
Toelichting De verticale lijn geeft de datum van toetreding tot het ERM II aan ( 28 juni 2004 ) .
If you press this button, the current date selection on the time line will be cleared.
Als u op deze knop klikt zal de huidige datumselectie op de tijdlijn worden gewist.
Guitarist Ota Váňa completed the line up in 1990, which is still the same to date.
Als laatste voegde zich in 1990 gitarist Ota Váňa bij de groep.
Therefore the date of validity of Decision 96 333 EC should be amended to bring it in line with the date of validity of the provisional list.
De geldigheidsduur van Beschikking 96 333 EG moet derhalve worden afgestemd op die van de voorlopige lijst.
Therefore the date of validity of Decision 96 333 EC should be amended to bring it in line with the date of validity of the provisional list.
De geldigheidsduur van Beschikking 96 333 EG moet derhalve worden gewijzigd om haar in lijn te brengen met de geldigheidsduur van de voorlopige lijst.
(a) in paragraph 1, second line, the date 1 November 1997 shall be replaced by 31 March 2000
a) wordt in lid 1 1 november 1997 vervangen door 31 maart 2000
(3) The date of validity of Decision 95 328 EC should be in line with the date of validity of the provisional list established by Decision 97 296 EC.
(3) De geldigheidsduur van Beschikking 95 328 EG moet in lijn zijn met de geldigheidsduur van de voorlopige lijst die is vastgesteld bij Beschikking 97 296 EG.
All collections and statistical definitions brought in line with the Community legislation at its date of entry into force.
Aanpassing van alle verzamelingen en statistische definities aan de communautaire wetgeving op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan.
Article 1 sets the export ban obligation, defines its scope and fixes a date, in line with the Mercury Strategy.
In artikel 1 is het verplichte uitvoerverbod opgenomen en wordt overeenkomstig de kwikstrategie de werkingssfeer en een datum vastgesteld.
Line A became line 12 and line B line 13.
Deze stijgende lijn bleef zich voortzetten.
From this date, the branch was operated jointly by both lines until District Line services were withdrawn on 9 October 1964.
Vanaf die datum tot 9 oktober 1964 werd de lijn geëxploiteerd door zowel de District Line als de Piccadilly Line.
Since that date, the rate of the levy has not been indexed in line with the financing needs of the PRS.
Sinds die datum zijn er geen maatregelen geweest om het percentage van de belasting te koppelen aan de financieringsbehoeften van de openbare destructiedienst.
l, line line
l, line regel
And then finally, I take a rule, and move the rule to a date line which then tells me the time here.
Tot slot neem ik een maatlat en verplaats die regel naar een datumlijn. Daar lees ik de tijd op af.
The International Date Line (IDL) is an imaginary line on the surface of the Earth that runs from the north to the south pole and demarcates the change of one calendar day to the next.
De internationale datumgrens is een denkbeeldige lijn van pool naar pool en die geldt als scheidslijn tussen twee opeenvolgende data in de kalender.
kwrite line line URL
kwrite line regel URL
Ten conventional rail lines radiate from the city to Shanghai (Jinghu Line), Guangzhou (Jingguang Line), Kowloon (Jingjiu Line), Harbin (Jingha Line), Baotou (Jingbao Line), Qinhuangdao (Jingqin Line), Chengde (Jingcheng Line), Tongliao, Inner Mongolia (Jingtong Line), Yuanping, Shanxi (Jingyuan Line) and Shacheng, Hebei (Fengsha Line).
Vanuit Peking beginnen acht reguliere spoorlijnen Peking Shanhai (Jinghu), Peking Guangzhou (Jingguang), Peking Kowloon (Jingjiu), Peking Harbin (Jingha), Peking Baotou (Jingbao), Peking Qinhuangdao (Jingqin), Peking Chengde (Jingcheng) en Peking Yuanping (Jingyuan).
Because the blue line is a better line. The red line is way downhill, the blue line is a good line.
De blauwe lijn is namelijk een betere lijn. De rode lijn gaat helemaal omlaag, de blauwe lijn is een goede lijn.
Compare FILES line by line.
Bestanden regel voor regel vergelijken.
kate l line line URL
kate license
Date, date.
Afspraakje, afspraakje.
The line dividing the service line in two is called the center line or center service line.
Bij de tweede foute opslag, een dubbele fout genoemd, gaat het punt naar de tegenstander.
Feed produced from maize line 1507 has been placed on the market before the date of application of the Regulation, i.e. 18 April 2004.
Vóór de datum van toepassing van de verordening, 18 april 2004, is diervoeder in de handel gebracht dat is geproduceerd met de genetisch gemodificeerde maïslijn 1507.
Monthly reporting Transmission date ( 2 ) Reference date ( 1 ) Day Date Reference date ( 1 ) Quarterly reporting Transmission date ( 2 ) Day Date
Maandelijkse rapportage Verzenddatum ( 2 ) Referentiedatum ( 1 ) Dag Datum Driemaandelijkse rapportage Verzenddatum ( 2 ) Referentiedatum ( 1 ) Dag Datum
Good line. And another good line.
Goede lijn en nog een goede lijn
1 prior line 1 prior line
1 voorafgaande behandeling 1 voorafgaande behandeling
Compare three files line by line.
Drie bestanden regel voor regel vergelijken.
Start at line LINE, column COLUMN
op deze regel (en deze kolom) beginnen
Detector Line Line XLA minus O
Detector Line Line XLA minus O
Reading a file line by line
Een bestand regel voor regel lezen
Get in line, a straight line.
Gaat in de lijn, een rechte lijn.
date nbsp date
date nbsp datum
The four lines were to be the Kwun Tong Line, Tsuen Wan Line, Island Line, and East Kowloon Line.
In de studie staan vier lijnen (Island line, Kwun Tong line, Tsuen Wan line en Kowloon line) gepland die samen 52,7 kilometer lang zijn.
Transmission date ( 3 ) Reference date ( 2 ) Day Date
Verzenddatum ( 3 ) Referentiedatum ( 2 ) Dag Datum
Transmission date ( 2 ) Reference date ( 1 ) Day Date
Verzenddatum ( 2 ) Referentiedatum ( 1 ) Dag Datum
By that date the tax rules for manufactured tobaccos released for consumption there should be brought fully into line with the rules for mainland France.
Tegen die tijd dient de accijnsregeling voor de op Corsica tot verbruik uitgeslagen tabaksfabrikaten volledig aangepast te zijn aan die welke in continentaal Frankrijk geldt.
(3) Under Decision 95 408 EC that list is valid until 31 December 2003, therefore the date of validity of certification should be amended to bring it in line with the date of validity of the provisional lists.
(3) Krachtens Beschikking 95 408 EG is die lijst van toepassing tot en met 31 december 2003. Bijgevolg moet de geldigheidsduur van de certificeringsbeschikking worden afgestemd op die van de voorlopige lijsten.
The red line is way downhill, the blue line is a good line.
De rode lijn gaat helemaal omlaag, de blauwe lijn is een goede lijn.

 

Related searches: Line To Line Line To Ground - From Date To Date - Start Date End Date - Start Date And End Date - Start Date And Due Date - Trade Date And Settlement Date - Due Date Posting Date - Acquisition Date Precedes The Closing Date - To Have A Date Date - Closing Date Date On Which -