Translation of "devastate" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Devastate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Will you devastate them deliberately?
Zal je ze met opzet vernietigen?
This will devastate those two market towns.
Dit zal een enorme klap zijn voor deze twee marktstadjes.
This threatens to devastate the homeland of the Miskito Indians.
Ik betreur de rampzalige milieugevolgen die de ontbossing meebrengt.
Such deaths devastate families and tear the heart out of communities.
Dit soort sterfgevallen verwoesten families en rukken het hart uit gemeenschappen.
Think of strokes that can devastate your mind or render you unconscious.
Bedenk dat beroertes je geest kunnen verwoesten of je bewusteloos kunnen maken.
Its forward weapons battery can devastate a Cylon basestar with a single salvo.
De Pegasus werd vernietigd in seizoen 3 door een Cylon Basestar.
She said, When kings enter a city, they devastate it, and subjugate its dignified people.
Zij zei Wanneer koningen een stad binnentrekken brengen zij haar tot verderf en maken de machtigen onder haar mensen tot onderworpelingen.
If we do not undertake such measures, a Chinese tsunami will devastate industry in Europe.
Indien we dergelijke maatregelen niet nemen, zal een Chinese tsunami industrieel Europa verwoesten.
Behold I, even I, shall bring a sword upon you, and I will devastate your high places.
Zie, Ik breng het zwaard over u en uw hoogten zal ik vernietigen.
At the same time, flames continued to devastate the districts of Aveiro, Bragança, Guarda, Leiria, Santarém and Viseu.
Op hetzelfde moment teisterden vlammenzeeën de districten Aveiro, Bragança, Guarda, Leiria, Santarém en Viseu.
She said, When kings enter a city, they devastate it, and subjugate its dignified people. Thus they always do.
Zij zeide Waarlijk, als de koningen eene stad met geweld binnentrekken, plunderen zij die en vernederen hare machtigste inwoners en zoo zullen dezen met ons handelen.
She said, When kings enter a city, they devastate it, and subjugate its dignified people. Thus they always do.
Zei zij Voorwaar, wanneer de koningen een stad binnengingen, zaaiden zij daar verderf en maakten zij de edelen onder haar inwoners tot vernederden en zo handelen zij.
She said, Indeed when kings enter a town, they devastate it, and make the mightiest of its people the weakest.
Zij zei Wanneer koningen een stad binnentrekken brengen zij haar tot verderf en maken de machtigen onder haar mensen tot onderworpelingen.
We then spoke about fire. We are all familiar with these fires that devastate the countryside of our differ ent countries.
Het is dan ook merkwaardig, mijnheer de Voorzitter, dat de voorstellen van de Commissie aan de Raad pas ongeveer vier jaar na het begin van het gemeenschappelijk visserijbeleid bij het Parlement terechtkomen.
During the concluding stages of the war, the Russian fleet would land troops along the Swedish coast to devastate coastal settlements.
Na de dood van Karel XII van Zweden en de toenadering van George I van Groot Brittannië tot Zweden, beschermde de Royal Navy de Zweedse belangen.
Subject Fires and reafforestation in Greece Greece is a country severely and continually affected by major fires which devastate its forests.
Betreft Bosbranden en herbebossingen in Griekenland Griekenland is een land dat zwaar en herhaaldelijk wordt getroffen door enorme bosbranden die het land van zijn bossen beroven.
We in France are proposing the reintroduction of capital punishment for those who cause deaths and devastate our Mediterranean forests in this way.
Ze verzoekt de Commissie ten slotte en dat acht ik heel belangrijk een duidelijke strategie uit te stippelen die gericht is op de instandhouding en de uitbreiding van de bosgebieden en op de bevordering van de snelle aangroei van het de afgelopen jaren door bosbranden verwoeste bomenbestand.
Spain was the first great battle of the Second World War, the test bench for a war to come that would devastate Europe.
Spanje was de eerste grote veldslag van de Tweede Wereldoorlog, een proeftuin voor een toekomstige oorlog die Europa zou vernietigen.
Firstly, social these changes threaten to devastate cities and towns throughout Europe where military production or military bases have provided the local economic underpinning.
Het verheugt mij zeer dat ook in het verslag werd vermeld dat er een vereniging is die zich ten doel stelt deze stichting in het leven te roepen, die uiteindelijk de Europese rechtsacademie op haar schouders neemt.
She said, Indeed when kings enter a town, they devastate it, and make the mightiest of its people the weakest. That is how they act.
Zij zeide Waarlijk, als de koningen eene stad met geweld binnentrekken, plunderen zij die en vernederen hare machtigste inwoners en zoo zullen dezen met ons handelen.
She said, Indeed when kings enter a town, they devastate it, and make the mightiest of its people the weakest. That is how they act.
Zei zij Voorwaar, wanneer de koningen een stad binnengingen, zaaiden zij daar verderf en maakten zij de edelen onder haar inwoners tot vernederden en zo handelen zij.
Furthermore in recent years, we have all seen how consumer concern about the integrity of the food chain can devastate a once seemingly secure market.
De afgelopen jaren hebben we bovendien kunnen constateren hoe de bezorgdheid van consumenten over de veiligheid van de voedselketen een markt te gronde kan richten die ooit onverwoestbaar leek.
It seems to me that the Commission's proposal goes too far, too quickly, and that, in fact, it would devastate some national universal service providers.
Naar mijn oordeel gaat het te ver en te snel, en zou het voor enkele nationale dienstverleners funeste gevolgen hebben.
The closure or the running down of the Gdańsk shipyard could devastate the whole regional economy, destroying the lives of hundreds of thousands of people.
De sluiting of afslanking van de scheepswerf van Gdansk draagt het risico in zich de hele regionale economie in het verderf te storten, en daarmee de levens van honderdduizenden mensen kapot te maken.
HPC lies behind the weather forecasts we rely on to plan our daily activities and to deal with severe weather conditions that can devastate lives and property.
HPC ligt ook aan de basis van de weersvoorspellingen die zo belangrijk zijn voor de planning van onze dagelijkse activiteiten en in geval van extreme weersomstandigheden die mensenlevens en materieel bezit kunnen verwoesten.
CABRERA BAZÁN (S). (ES) Madam President, the disasters caused by these plagues of locusts which periodically devastate certain regions of the world are known only too well.
De grens voor het kleine bedrijf is bij voorbeeld, uitgedrukt in aantal werknemers, 50 en niet 5, en voor het middelgrote bedrijf is dit aantal 250.
accumulation of weapons of mass destruction which have the capacity to devastate the planet several times over, as though the first time would not be once too often.
Zoals ik het nu zie, moeten wij Ieren als vredestichters in Europa toewerken naar iedere vorm van wapenbeheersing en terugtrekking van troepen. Wij moeten een wereldwijd verbod op chemische wapens stimuleren.
They want money for the building of motorways through areas of natural beauty, for dams that devastate shorelines and watercourses and for large scale restructuring of the countryside.
Die willen geld voor de bouw van autosnelwegen door natuurgebieden, voor stuwdammen die oeverlanden en waterlopen verwoesten en voor grootschalige herstructurering van het platteland.
Cassidy the same wording as appears in paragraph 7 of the Wurtz Glinne compromise. I shall read it out sians, who devastate villages, hospitals, leper colonies, nurseries, churches and farmland.
Lentz Cornette toveren op de gezichtjes van kleine meisjes en jongetjes, die echt gefilmd hadden kunnen worden en bijna dezelfde films hadden opgeleverd als die over Afghanistan men had dezelfde foto's in de ziekenhuizen van Djamba kunnen nemen.
High infant mortality, decreasing life expectancy, increased incidence of cancer and treatable diseases, continue to devastate the social fabric of a country that once enjoyed a high standard of living.
De grote zuigelingensterfte, de dalende levensverwachting en de toename van kanker en behandelbare ziekten blijven de sociale structuur ontwrichten in een land dat eens een hoge levensstandaard had.
Until now no adequate controls have been applied, and therefore our countries are to a great extent con tributing towards the growth of the scourge that later returns to devastate them.
Zo zal men de jongeren de moed niet geven om te le ven in een maatschappij tegen wier onrechtvaardig heid zij in het druggebruik hun toevlucht zoeken.
We simply must provide aid, otherwise the effects of the elements which devastate these regions will be twice as severe on their development and the serious imbalances from which they suffer.
De infrastructuur die wezenlijk is voor de ontwikkeling waar men daar zo'n behoefte aan heeft, zoals we gen, spoorlijnen, drinkwatervoorziening, elektriciteitsvoorziening enz., is ernstig aangetast.
It is obvious that the melting of the ice caps implies a likely threat, which, if it were to become a reality, would in practice totally devastate Europe's culture and economy.
Het is duidelijk dat bijvoorbeeld het smelten van de poolkappen waarschijnlijk gevaren met zich meebrengt die praktisch gezien de hele Europese cultuur en economie kunnen vernietigen.
Other major features are marauding militia who recruit child soldiers and devastate entire regions, and the ruthless exploitation of natural resources in the region, above all gold, uranium and, indeed, oil.
Een voorname rol hierin spelen de plunderende milities die kindsoldaten ronselen en hele landstreken verwoesten, alsmede de ongebreidelde exploitatie van de natuurlijke bronnen in deze regio, waarbij het vooral om goud, uranium en olie gaat.
Third party fishing agreements have come under a lot of scrutiny recently, with headlines such as 'EU fishing fleets devastate Third World' and 'West African nations to ban EU fishing fleets'.
De visserijakkoorden met derde landen hebben recentelijk een hoop kritiek gekregen, met krantenkoppen als Vissersvloten EU verwoesten Derde Wereld en West Afrikaanse landen willen EU vissersvloten weren .
Yet warming is currently on course to reach 4 6 degrees by the end of the century high enough to devastate global food production and dramatically increase the frequency of extreme weather events.
Toch ligt de opwarming van de aarde momenteel op koers om aan het einde van deze eeuw 4 tot 6 graden hoger uit te vallen wat hoog genoeg is om de wereldvoedselproductie onderuit te halen en het optreden van extreme weersverschijnselen dramatisch te laten toenemen.
Furthermore, we should consider whether subsidies to our producers also contribute to improving the situation in the Third World, or whether they actually devastate it, increasing the chasm separating it from our developed world.
Bovendien zullen we ons moeten afvragen of we met de subsidies aan onze producenten ook bijdragen aan een betere situatie in de derde wereld, of dat we de derde wereld juist de afgrond induwen en zo de kloof met onze ontwikkelde wereld verder verbreden.
It took the intervention of foreign political organizations, military aggression, and terrorist attacks master minded from outside to devastate by war this country which for centuries has been a model of religious and cultural tolerance.
De heer Deniau (L). (FR) Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe de resolutie toe te lichten, die is opgesteld volgens een gezamenlijk amendement van de heer Nordmann en de heer Guermeur namens de Fractie van verenigde Europese democraten en namens mijn eigen fractie.
Now, these same fishermen are faced with drastic cuts and a total loss of any confidence in the Commission and its scientific advice, with measures being proposed which could totally devastate already fragile fishing communities.
Deze zelfde vissers krijgen nu te maken met drastische beperkingen en een totaal verlies van vertrouwen in de Commissie en haar wetenschappelijk advies, nu maatregelen worden voorgesteld die de toch al kwetsbare vissersgemeenschappen volledig zouden kunnen ruïneren.
My second point is that pesticides can prove hazardous not only for the farmers who use them, and not only for the soil which they can devastate, but also for groundwater which is frequently polluted by their misuse.
Inderdaad achten wij het ontoelaatbaar dat voor de landbouw bestemde chemische stoffen waarvan men niet zeker weet of zij wel veilig zijn of waarvan het gebruik in de Gemeenschap is beperkt of verboden uit winstbejag worden uitgevoerd naar ontwikkelings landen in de Derde Wereld.
I should like to stress here that the local firemen are unflagging in their efforts to cope with disasters of this kind. However, despite their relentless efforts, they lack the equipment needed to deal with the fires which devastate the forests.
Daarnaast zijn wij verontwaardigd en onthutst omdat deze twee rampen ons de realiteit tonen van de wereld van de arbeid, waarvan het gevaar voor de gezondheid en het leven van de arbeiders een niet ondergeschikt en niet te onderschatten onderdeel uitmaakt.
In which case, I would urge those Members not to shed crocodile tears about the plight of certain migrants and not to vote for fisheries agreements in this House and not to vote for the trade rules that devastate economies elsewhere.
Ik wil deze leden dringend verzoeken geen krokodillentranen te plengen over de benarde toestand van bepaalde migranten en niet te stemmen voor visserijovereenkomsten in dit Parlement of voor handelsregels die ander economieën vernietigen.
Never has the European Union gone so far in imposing sanctions of the most severe kind, in other words criminal sanctions, on the pirates of the seas who blight our coastlines and who very often devastate entire livelihoods as well as the flora and fauna of coastal areas.
Nog nooit heeft de Europese Unie zulke hoge strafrechtelijke sancties vastgesteld voor zeepiraten die onze kusten een trieste aanblik geven en heel vaak complete beroepssectoren te gronde richten en grote schade toebrengen aan de flora en fauna van kustgebieden.
The Council's current position is an invitation to plunder and devastate the Western Waters, flying in the face of the scientific reports that conclude that there is an urgent need to restrict, rather than extend, access to the waters, it ignores the positions and interests of fishing communities and will, if adopted, inevitably lead to an unprecedented disaster.
Het druist in tegen alle wetenschappelijk verslagen die dringen er juist op aan dat de toegang tot deze wateren zo snel mogelijk wordt beperkt en dus niet uitgebreid. Dit standpunt van de Raad houdt verder geen enkele rekening met de belangen van de vissersgemeenschappen.
So it is clear we must do better on budgets in the future it is clear we must use our limited resources now wisely it is clear we must target the non communicable diseases that cause 86 of deaths in Europe and devastate lives and families cardiovascular disease, cancer, mental illness, diabetes, respiratory and musculoskeletal conditions.
Het is duidelijk dat we onze beperkte middelen nu verstandig moeten gebruiken. Het is ook duidelijk dat we ons moeten richten op de niet overdraagbare ziekten die verantwoordelijk zijn voor 86 procent van de doden in Europa en levens en families te gronde richten hart en vaatziekten, kanker, psychische aandoeningen, diabetes, en aandoeningen van de luchtwegen en skeletmusculatuur.

 

Related searches: Devastating - Devastating Effect - Devastation - Develop - Develop A Method - Develop A Strategy - Develop A Technique - Develop A Theory - Develop Ability - Develop An Approach