Translation of "devious" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Devious - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ruthless, devious, scheming.
Wreed, onbetrouwbaar, sluw.
This is more devious.
Dit is meer sluw.
How devious and brilliant.
Hoe slim en briljant.
Yes, she was very devious.
Dat zei ik ook al. Ze kwam niet oprecht over.
It is devious and totally unfair.
Ik wil nog iets opmerken over de landen met staatshandel.
A devious type, I'd rather say.
Een sluwe vent, zou ik zelfs zeggen.
Have they settled on some devious plan?
Of hebben zij een of ander plan gemaakt?
You're pretty devious yourself, don't you think?
Jij bent zelf ook sluw.
She must have something in her devious mind.
Ze moet iets in haar sluwe verstand hebben.
And for such a devious kind of barrister, too.
En dat voor zo'n sluwe advocaat.
I delight in the devious, I obviate the obvious.
Ik geniet van de afdwaling, Ik voorkom het opvallend.
Who can explain the devious mind of an arch criminal?
Wie kan het uitleggen aan een afdwalend verstand van een schalks crimineel?
Who knows what devious tricks this evil balladeer maybe up to.
Wie weet wat voor slinkse kwade trucs die zanger heeft.
Well, at least we're still alive in spite of this devious devil.
Nou ja, in ieder geval zijn we nog steeds in leven ondanks deze sluwe duivel.
No, I'm cunning and devious. Is it too warm for you in here?
Ik houd de temperatuur hier constant op 22 graden.
It is not as if we were some devious clique involved in destroying businesses.
Het is niet zo dat wij een rare kliek zijn die de bedrijven kapot probeert te maken.
The way of the guilty is devious, but the conduct of the innocent is upright.
Een slecht mens leidt een zondig leven en een goed mens leeft tot eer van God.
The Devious Path () is a 1928 silent German drama film directed by Georg Wilhelm Pabst.
In september volgde een ministriële bijeenkomst in Pretoria.
Have they settled on some devious plan? Indeed, We too are settling on Our plans .
Hebben de ongeloovigen een stelsel opgemaakt, om onzen profeet te verschalken?
Have they settled on some devious plan? Indeed, We too are settling on Our plans .
Zij hebben zelfs een plan beraamd, daarom hebben Wij een plan beraamd.
I love all that's false, dishonest, fraudulent, devious, whatever gives caresses, gives pleasure and deadens.
Ik hou van foute dingen, van liegen, het stiekeme, alles wat genot schept.
But he should not be underestimated when he really wants to, Dexter can be very devious.
CCTV 9 is de negende zender van de Chinese staatstelevisie China Central Television.
The company must accept its own responsibilities and give up its confused and somewhat devious defensive tactics.
De onderneming moet haar eigen verantwoordelijkheden nemen en haar warrige, enigszins slinkse verdedigingstactieken laten varen.
You know, there's only one thing more devious than a Philadelphia lawyer and that's an Irish lawyer.
Er is maar een ding dat sluwer is dan een advocaat uit Philadelphia... en dat is een Ierse advocaat.
There has been a technical problem, so no one was being devious there was just a technical hitch.
Dat er alleen een technisch probleem is geweest, is niet gelogen. Er was wel degelijk sprake van louter een technisch probleem.
The rapporteur has done his job honestly, but the committee's operations have latterly been devious, spurious and disgraceful.
Mevrouw Ewing. (EN) Mijnheer de Voorzitter, als wij niet slagen met een uniform stelsel dan zal dat voor Jan en alleman een heel duidelijk bewijs zijn dat wij niet tot een akkoord kunnen komen.
The question is whether majorities have to be obtained in this devious way in such an important matter.
De vraag is of men in zo'n belangrijke kwestie wel op zo'n slinkse manier aan zijn meerderheid mag komen.
We are gathered here this evening, brothers and sisters to explore the devious paths of that demon sin.
We zijn hier bijeen deze avond, broeders en zusters om de afdwalende wegen te verkennen van die duivel zonde.
But I would point out to you that Mr Radwan's thoroughly devious tactics have also caused amendments approved by the Council and the Commission, as well as many Members, to lapse and I think that devious tactics of this type are a discredit to Parliament.
Ik wil hier echter wel opmerken dat de heer Radwan met zijn zeer slinkse zet ook de amendementen heeft laten vallen die door de Raad, de Commissie en veel van de EP leden waren goedgekeurd. Ik vind dat dit soort manoeuvres het Parlement niet tot eer strekt.
I believe it is the most devious and heinous threat that faces the world and especially the world economies.
Ik beschouw deze als de meest doortrapte en misdadige bedreiging waar de wereld en in het bijzonder de wereldeconomieën mee te kampen hebben.
Critics view it as a devious attempt to circumvent the prohibition on the ECB s direct purchases of eurozone governments bonds.
Critici zien het als een sluwe poging om het verbod te omzeilen op directe aankopen door de ECB van staatsobligaties van lidstaten van de eurozone.
The other third didn't lie, or perhaps forgot, or you're lying to me about your lying, which is very, very devious.
Dat is nog erger.
Who would dare to question the right and power of the employees to report on devious practices within their own plant?
Wie zou immers het recht en de macht in twijfel durven trekken van werknemers om mistanden in hun eigen fabriek aan de kaak te stellen?
I've tried every devious trick in my quiver of terror but thou still refuseth to disclose the location of the Batcave.
Ik heb alle omslachtige truccen geprobeerd in mijn koker van terreur maar jullie weigeren nog steeds de locatie van de Batcave te onthullen.
There are always ways and means, devious or otherwise, to get round this, and certainly children are very resourceful in this area.
Er zijn altijd wel slinkse en minder slinkse manieren om dat te omzeilen en zeker kinderen zijn daarin heel inventief.
With Allah rests guidance to the straight path, and some of the paths are devious, and had He wished He would have guided you all.
Het behoort Gode, de menschen te onderrichten nopens den rechten weg, en er zijn er, die daarvan afdwalen maar indien het hem had behaagt, zou hij u zekerlijk allen geleid hebben.
With Allah rests guidance to the straight path, and some of the paths are devious, and had He wished He would have guided you all.
Het is Gods taak de goede weg aan te geven sommige gaan namelijk de verkeerde kant op. En als Hij gewild had, dan had Hij jullie allen tezamen op het goede pad gebracht.
With Allah rests guidance to the straight path, and some of the paths are devious, and had He wished He would have guided you all.
En het is aan Allah om de rechte Weg te tonen en er zijn er die (ervan) afwijken. En als Hij het had gewild, had Hij zeker jullie allen gelei
I therefore ask you, Mr Møller, to make a very careful study of the agreement in this respect and not to try such devious interpretations here.
Ik geloof niet dat ik kan voorspellen welk standpunt de Raad zal aannemen tegenover het voorstel inzake overschrijving van kredieten van het EOGFL dus verplichte uitgaven naar nietverplichte uitgaven in één enkele operatie.
He currently stars as Remi Delatour on Lifetime's Devious Maids (2013 present)Van Acker was born in Philadelphia, but lived in Medford, New Jersey, his entire life.
Aunjanue L. Ellis (San Francisco, 21 februari 1969) is een Amerikaans actrice.
In addition to his brilliance as an entertainer, the jester Giacomo also happens to be the world's most skillful, devious, and subtle master of the art of assassination.
Niet alleen is hij een briljant entertainer Giacomo de nar is ook één van 's wereld's beste slinkse, subtiele moordenaars.
I assume that this is not a devious way of creating the same option for various other professions, for that would merely render the entire directive absurd from the start.
Vrij verkeer voor personen betekent vrijheid van vestiging en
I am delighted that positions now seem to be drawing closer together. I still have a bitter memory of the devious ambiguities over the decisive amendment on television without frontiers.
Over de harmonisatie op belastinggebied heeft zij al helemaal niets meer te zeggen en zij laat de Raad voorstellen uitbrengen die haar niet erg aanstaan.
For one thing, it puts men and women in a really antagonistic relationship with one another, because the men are these devious tricksters up there who've put up this glass ceiling.
Om te beginnen plaats het mannen en vrouwen recht tegenover elkaar in een vijandige relatie, want mannen zijn die slechte valsspelers daarboven die dat glazen plafond hebben geplaatst.
Adil Najam at Pakistaniat shares a very valid and compelling argument quite literally blaming the Muslim community to have brought attention to the devious campaign designer in helping him achieve his goal.
Adil Najam op Pakistaniat maakt ons deelgenoot van een heel steekhoudend en meeslepend betoog waarin hij de moslimgemeenschap volledig en ondubbelzinnig verantwoordelijk stelt voor het succes van de achterbakse bedenkers van de campagne door de aandacht op hen te vestigen

 

Related searches: Devise - Devised Scheme - Devoid - Devolve - Devote - Devoted - Devotedly - Devotedness - Devotee - Devotion