Translation of "devoid" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Devoid - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And this is the kind of city that's devoid of smell, devoid of mess, certainly devoid of people, because nobody would have dreamed of walking in such a landscape.
En dit is een stad zonder stank, zonder troep, en zeker zonder mensen. Want niemand heeft de droomwens om in zo'n landschap rond te lopen.
No child is devoid of talent.
Geen enkel kind is gespeend van talent.
Which had left you devoid of hope,
Die uwe schouders nederdrukte?
Which had left you devoid of hope,
die zwaar op jouw rug drukte?
Which had left you devoid of hope,
Die jouw rug belastte.
Women, my dear, are devoid of poetry.
Vrouwen zien de poëzie niet.
This area is completely devoid of it.
Maar dit gebied is volledig ontdaan van ze.
These people are desperate and devoid of hope.
Deze mensen zijn wanhopig en verstoken van hoop.
Vacuum is space that is devoid of matter.
Een vacuüm is een ruimte zonder materie en zonder druk.
This is because they are devoid of understanding.
Dat komt omdat zij mensen zijn die geen verstand hebben.
This is because they are devoid of understanding.
Dat is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt.
Capecitabine was devoid of hepatic and CNS toxicities.
Er waren geen hepatische en CZS toxiciteiten.
Europe emerges as egoistic and devoid of solidarity.
Zo ontstaat er een egoïstisch Europa waarin solidariteit ver te zoeken is.
Your contribution this morning was devoid of Eurospeak.
Uw bijdrage van deze morgen was vrij van eurokretologie.
That is because these people are devoid of sense,
Dit is, omdat zij lieden zijn, die niet begrijpen willen.
That is because these people are devoid of sense,
Dat komt omdat zij mensen zijn die geen verstand hebben.
That is because these people are devoid of sense,
Dat is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt.
God has turned their deeds devoid of all virtue.
Zij zijn degenen die niet geloven, daarom deed Allah hun daden vruchteloos worden.
This is because they are men devoid of understanding.
Dit is omdat zij lieden zonder doorzicht zijn.
This is because they are men devoid of understanding.
Dat komt omdat zij mensen zijn die geen begrip hebben.
This is because they are men devoid of understanding.
Dat is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt.
Elcatonin is devoid of embryotoxic, teratogenic and mutagenic potential.
Dit wordt beschouwd als een species specifiek effect en zonder klinische betekenis.
Elcatonin is devoid of embryotoxic, teratogenic and mutagenic potential.
Elcatonine bezit geen embryotoxisch, teratogeen en mutageen potentieel.
trade marks which are devoid of any distinctive character
merken die elk onderscheidend vermogen missen
That is because they are a people devoid of reason.
Dit is, omdat zij lieden zijn, die niet begrijpen willen.
That is because they are a people devoid of reason.
Dat komt omdat zij mensen zijn die geen verstand hebben.
That is because they are a people devoid of reason.
Dat is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt.
Thus, God has made their deeds devoid of all virtue.
Dus maakt Hij hun daden vruchteloos.
Thus, God has made their deeds devoid of all virtue.
Toen deed Allah hun werken verloren gaan.
Salmon calcitonin is devoid of embryotoxic, teratogenic and mutagenic potential.
Zalmcalcitonine bezit geen embryotoxisch, teratogeen en mutageen potentieel.
(b) trade marks which are devoid of any distinctive character
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen
This is a paper flower, Mr President, devoid of scent.
In mijn vroegere tussenkomst moest ik protesteren...
Firstly... justice itself is an abstraction... completely devoid of reality.
Gerechtigheid is een abstract begrip dat buiten de werkelijkheid staat.
The Council's attitude is devoid of European spirit and European élan.
En dan ziet men dat het klimaat van vertrouwen dat men wilde scheppen bij de eerste gelegenheid teniet wordt gedaan en dat de Raad op schitterende wijze het bewijs levert van het feit dat hij het Parlement een passieve rol wil laten blijven spelen.
Open coordination of this kind is not necessarily devoid of obligation.
Een dergelijke open coördinatie stelt de lidstaten niet noodzakelijk vrij van verplichtingen.
These islands are devoid of vegetation, except for several species of grasses.
In 1927 viste kapitein William Greig Anderson naar tonijn en ontdekte daarbij pareloesters in de lagune.
That is because they are a people who are devoid of understanding.
Dit is omdat zij lieden zonder doorzicht zijn.
That is because they are a people who are devoid of understanding.
Dat komt omdat zij mensen zijn die geen begrip hebben.
That is because they are a people who are devoid of understanding.
Dat is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt.
Aliskiren was devoid of any mutagenic potential, embryo foetal toxicity or teratogenicity.
Aliskiren had geen mutageen vermogen, embryofoetale toxiciteit of teratogeniciteit.
Cognitive investigations in clinical pharmacology studies demonstrated that rimonabant is devoid of
Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. t la
Cohesion is thus becoming a redistributive policy devoid of any strategic approach.
Het cohesiebeleid wordt op die manier een beleid voor de herverdeling van middelen, waarvoor iedere strategische aanpak gedoemd is te mislukken.
But you do? You, who are completely devoid of all normal decency.
Jawel, onze gevoelens laten je koud.
God makes unlawful interest devoid of all blessings and causes charity to increase.
God geeft den woeker geen zegen, de aalmoezen zal hij vermeerderen.
If people worship idols, their deeds will be turned devoid of all virtue.
Indien de menschen andere goden naast hem plaatsen, zullen hunne daden geheel vruchteloos zijn.

 

Related searches: Devolve - Devote - Devoted - Devotedly - Devotedness - Devotee - Devotion - Devour - Devout - Dew