Translation of "environment standards" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Environment - translation : Environment standards - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Environment Further approximate legislation with EU standards.
Milieu Verder aanpassen van de wetgeving aan de Europese normen.
common standards restricting aircraft nuisance to the environment
gemeenschappelijke normen voor vermindering van de geluidshinder door vliegtuigen
Create a regulatory environment for technical standards, intellectual and industrial property rights in line with EU standards.
Creëren van een regelgevingsklimaat voor technische normen, intellectuele en industriële eigendomsrechten overeenkomstig de EU normen.
which comply with minimum standards regarding the environment, hygiene and animal welfare.
die voldoen aan de minimumnormen op het gebied van milieu, hygiëne en dierenwelzijn.
to preserve and improve the natural environment, hygiene conditions and animal welfare standards,
instandhouding en verbetering van het natuurlijke milieu, de hygiënische omstandigheden en de normen op het gebied van dierenwelzijn,
which comply with minimum standards regarding the environment, hygiene and animal welfare, and
die voldoen aan minimumnormen op het gebied van milieu, hygiëne en dierenwelzijn en
(ii) minimum standards regarding the environment, hygiene and animal welfare are complied with,
ii) wordt voldaan aan de minimumnormen inzake milieu, hygiëne en dierenwelzijn,
minimum standards regarding environment, hygiene and animal welfare (Chapters I, II and VII),
minimumnormen op het gebied van milieu, hygiëne en dierenwelzijn (hoofdstukken I, II en VII),
Environment Adopt laws on environment, waste management, water management, protection of natural resources and air quality in line with EU standards.
Milieu Vaststellen van wetten inzake milieu, afvalbeheer, waterbeheer, bescherming van natuurlijke hulpbronnen en luchtkwaliteit, overeenkomstig de EU normen.
It also introduces a framework of standards to protect human health and the environment.
Ook wordt er een normatief kader in gedefinieerd ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.
amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage XX (Milieu) bij de EER overeenkomst
It must be a condition of the Community' s financing of energy that proper care is taken of the environment and safety standards conform to western standards.
Als de Gemeenschap de energie financiert, moet als voorwaarde worden gesteld dat het veiligheidsniveau aan de westerse normen voldoet en dat er sprake is van een goede milieubescherming.
In the built environment, these are manuals and standards for construction, these are specifications that go to builders.
Het gaat om handleidingen en standaarden voor constructie, dit zijn de specificaties voor de ontwikkelaars.
Accompanying negotiations including issues like consumer protection, health and the environment, and a commitment to core labour standards.
Begeleidende onderhandelingen over thema's als consumentenbescherming, gezondheid en het milieu.
Let us then call for sustainable protection of the environment, social standards and the punishment of human rights violations.
We moeten er ook voor strijden dat onderwerpen zoals duurzame milieubescherming, sociale normen en schendingen van de mensenrechten op de agenda komen.
amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex XX (Environment) to the EEA Agreement 2017 1059
tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage XX (Milieu) bij de EER overeenkomst 2017 1059
A further objective is to help the adaptation of agricultural holdings to Community standards regarding environment, hygiene and animal welfare.
Een extra doelstelling is het ondersteunen van de aanpassing van landbouwbedrijven aan de normen van de Gemeenschap inzake milieu, hygiëne en dierenwelzijn.
High EU standards, with regard to the environment and health, should not embrace protectionism vis à vis the developing world.
Hoge EU standaarden voor milieu en gezondheid mogen geen protectionisme behelzen tegenover de ontwikkelingslanden.
Further improve the business environment Ensure effective implementation of main international and EU standards on company law, accounting and auditing.
Verder verbeteren van het ondernemingsklimaat Zorgen voor effectieve uitvoering van de voornaamste internationale en EU normen inzake vennootschapsrecht, boekhouding en auditing.
The Parties attach great importance to the protection and conservation of the environment and recognise the need for high standards of environmental protection in order to conserve the environment for future generations.
Zij hebben met name een gezamenlijke ambitie om innovatieve oplossingen te vinden om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en in dat verband de nodige aanpassingen door te voeren.
In the new SEPA environment , the rules and standards are defined in the SEPA schemes , which are separated from the processing infrastructures .
In de nieuwe SEPA omgeving worden de regels en standaarden vastgesteld in de SEPA schemes , die zijn gescheiden van de verwerkingsinfrastructuren .
All of them need the requisite environment and broader scope for action in order to achieve and assess high standards of education.
Voor al die instanties en personen dienen de nodige voorwaarden te worden geschapen en de armslag te worden vergroot om te kunnen zorgen voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de evaluatie daarvan.
All of them need the requisite environment and broader scope for action in order to achieve and assess high standards of education.
Voor al die instanties en personen dienen de nodige voorwaarden te worden geschapen en de armslag te worden vergroot om te kunnen zorgen voor de kwaliteit van het onderwijs en voor kwaliteitsevaluatie.
Similarly, standards of health care and housing, as well as the quality of the environment contribute substantially to the quality of life.
Bij het uitblijven van beleidsmaatregelen zullen de economische verschillen echter waar schijnlijk groter worden, waarbij een aantal regio's, waaronder enkele die tot nu toe tot de meer welvarende horen, hun positie zullen zien afbrokkelen.
In the new SEPA environment , the rules and standards are defined in the SEPA schemes , which are generally separated from the processing infrastructures .
In de SEPA omgeving worden de regels en standaarden gedefinieerd binnen de SEPA schemes , die over het algemeen gescheiden zijn van de verwerkingsinfrastructuren .
We enhance cooperation in all areas important to trade, including new issues such as labour standards and the linkages between environment and trade.
De samenwerking op alle voor de handel belangrijke gebieden zal sterker worden gestimuleerd. Deze zal ook nieuwe aspecten omvatten zoals arbeidsvoorwaarden en de invloed van de handel op het milieu.
(18) The special incentive arrangements for the protection of the environment should take into account new developments concerning internationally agreed standards and certification schemes.
(18) De bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van het milieu dienen rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de internationaal erkende normen en certificatiesystemen.
6.3.1 It is equally important that the EU s best practice on the inclusion of environment and labour standards in FTAs be continued and reinforced.
6.3.1 Evenzo belangrijk is het dat de in de EU bestaande goede praktijk van opname van milieu en arbeidsnormen in VHO's wordt voortgezet en versterkt.
6.3.1 It is equally important that the EU s best practice on the inclusion of environment and labour standards in FTAs be continued and reinforced.
6.4.1 Evenzo belangrijk is het dat de in de EU bestaande goede praktijk van opname van milieu en arbeidsnormen in VHO's wordt voortgezet en versterkt.
7.4 The frequently quoted Commission commitment that EU Health, Safety, Environment, Labour and Consumer Protection standards will not be lowered is to be welcomed.
7.4 De herhaaldelijk aangehaalde toezegging van de Commissie dat de normen voor gezondheids , consumenten , arbeids en milieubescherming niet zullen worden aangetast, moet worden toegejuicht.
(21) The special incentive arrangements for the protection of the environment should take into account new developments concerning internationally agreed standards and certification schemes.
(21) De bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van het milieu dienen rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de internationaal erkende normen en certificatiesystemen.
It must therefore be made clear that standards must be adhered to as laid down by the law on labour, pricing and the environment.
In dit verband is het belangrijk om duidelijk te maken dat men zich dient te houden aan de rechtsbepalingen op het gebied van arbeid, milieu en CAO.
developing a creative competitive economic environment in Pakistan by facilitating the use of know how and technology from the Community, including, in the fields of design, packaging, standards, such as consumer and environmental standards, new materials and products
de ontwikkeling van een creatieve, concurrerende economische omgeving in Pakistan door bevordering van het gebruik van know how en technologie uit de Gemeenschap, met inbegrip van ontwerpen, verpakking, normen (zoals consumentennormen en milieunormen), nieuwe materialen en producten
2.4 The proposal points to inadequate implementation of existing environment legislation and established standards by the Member States as a key source of the problem.
2.4 Dat de naleving van de bestaande milieuwetgeving en de afgesproken normen door de lidstaten tekortschiet, wordt als een belangrijke oorzaak van de problemen beschouwd.
4.6 The EESC recognises that EU standards on public health, consumer protection and the environment form part of the fundamental values of the European Union.
4.6 Het Comité erkent dat de Europese regelgeving inzake volksgezondheid, consumenten en milieubescherming tot de fundamentele waarden van de Europese Unie behoren.

 

Related searches: Standards Board Accounting Standards Codification - Rules Based Standards Standards - Environment Standards - Standards Environment - Emission Standards For Industrial Environment - Standards For The Built Environment - Standards To Protect The Environment - Accounting Standards - Professional Standards - Regulatory Standards -