Translation of "every delivery must be accompanied by a delivery note" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Accompanied - translation : Delivery - translation : Every - translation :
Elk

Must - translation : Note - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Delivery note
Aangifte voor douanevervoer (T2)
the goods are accompanied by a bill, delivery note or similar document showing the above mentioned selling price,
de goederen vergezeld gaan van een factuur , van een verzendbon of enig ander document waarop bovengenoemde verkoopprijs is vermeld ,
On collection at holdings, milk shall be accompanied by a document identifying the delivery.
Wanneer melk bij de bedrijven wordt opgehaald, gaat deze vergezeld van een document waarin de levering wordt geïdentificeerd.
to a distillery, where the product is accompanied by a delivery note laid down by the competent authorities of the Member State where transport begins, or
naar een distilleerderij, wanneer het betrokken product vergezeld gaat van een leveringsnota die is voorgeschreven door de bevoegde instanties van de lidstaat waar het vervoer begint, of
(b) a delivery note enabling the goods to be cleared through customs and collected by the recipient.
b) een leveringsnota welke de begunstigde in staat stelt uit te klaren en af te halen.
Each delivery must be authorised by the competent control body, which must be informed in advance so that it can determine the date of delivery.
Iedere levering moet vooraf aan de bevoegde controle instantie zijn gemeld, zodat de datum van levering kan worden vastgesteld, en door haar zijn goedgekeurd.
On collection at holdings, milk and or other milk products shall be accompanied by a document identifying the delivery.
De melk en of de andere zuivelproducten gaan, wanneer zij bij de bedrijven worden opgehaald, vergezeld van een document waarmee de levering wordt geïdentificeerd.
Mandatory delivery is indicated by m and optional delivery by o .
De letter v betekent dat indiening van de gegevens verplicht is, de letter f dat deze facultatief is.
they are accompanied by a duplicate of the receipted invoice or the delivery slip, countersigned by the beneficiary.
de bon gaat vergezeld van een door de begunstigde geviseerd duplicaat van de gekwiteerde factuur of van de leveringsbon.
Detailed instruction accompanying the delivery system must be followed.
De gedetailleerde aanwijzingen die het toedieningssysteem vergezellen moeten worden opgevolgd.
(b) a delivery note enabling the recipient to clear the goods through customs
b) een leveringsnota welke de begunstigde in staat stelt uit te uitklaren
(a) delivery by hand against receipt
a) door afgifte tegen ontvangstbewijs
(a) non delivery or delayed delivery of the goods
(a) de niet levering of vertraagde levering van de goederen
(b) it is accompanied by a duplicate of the receipted invoice or of the delivery slip, countersigned by the beneficiary.
b) indien hij vergezeld gaat van een door de begunstigde geviseerd duplikaat van de gekwiteerde factuur of van de leveringsbon.
The delivery obligation set out in paragraph 3 may instead be satisfied by delivery of wine to a vinegar manufacturer.
Aan de in lid 3 bedoelde leveringsverplichting mag worden voldaan door levering van wijn aan een azijnfabrikant.
delivery disabled by user
ontvangst uitgezet door gebruiker
Service by hand delivery
Betekening door terhandstelling
Notification by hand delivery
Kennisgeving door overhandiging
the delivery deadline or delivery timeframe.
de leveringstermijn of de leveringsperiode.
The quantities of the delivery obligations for a delivery period
De hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor een leveringsperiode worden
But decisions must now turn into delivery.
Maar de beslissingen moeten nu worden geconcretiseerd.
The delivery of the Super Etendard aircraft to Iraq by France must be utterly condemned.
De voorstellen ten aanzien van de IEPG, met name de omzetting van panel one in een Europees defensieanalysebureau kunnen zeker een rol spelen bij de totstandkoming van een betere coördinatie van de Europese defensiebehoeften.
ensure that the sulphur content of all marine fuels sold in their territory is documented by the supplier on a bunker delivery note, accompanied by a sealed sample signed by the representative of the receiving ship,
zorgen de lidstaten ervoor dat van elke scheepsbrandstof die op hun grondgebied wordt verkocht, de leverancier op de brandstofleveringsnota het zwavelgehalte vermeldt en een door de vertegenwoordiger van het ontvangende schip ondertekend verzegeld monster bijlevert,
ensure that the sulphur content of all marine fuels sold in their territory is documented by the supplier on a bunker delivery note, accompanied by a sealed sample signed by the representative of the receiving ship,
zorgen de lidstaten ervoor dat van elke scheepsbrandstof die op hun grondgebied wordt verkocht, de leverancier op de brandstofleveringsnota het zwavelgehalte vermeldt en een door de vertegenwoordiger van het ontvangende schip ondertekend verzegeld monster bijlevert,
Detailed instruction accompanying the cartridge and delivery system must be followed.
De gedetailleerde aanwijzingen die de patroon en het toedieningssysteem vergezellen moeten worden opgevolgd.
Detailed instruction accompanying the cartridge and delivery system must be followed.
18 patroon en het toedieningssysteem vergezellen moeten worden opgevolgd.
Text prepended to the top of every immediately delivery message.
Tekst die aan het begin van elk direct verstuurd bericht wordt geplaatst.
Text appended to the bottom of every immediately delivery message.
Tekst die aan het eind van elk direct verstuurd bericht wordt geplaatst.
(b) ensure that the sulphur content of all marine fuels sold in their territory is documented by the supplier on a bunker delivery note, accompanied by a sealed sample signed by the representative of the receiving ship
(b) zorgen de lidstaten ervoor dat van elke scheepsbrandstof die op hun grondgebied wordt verkocht, de leverancier op de brandstofleveringsnota het zwavelgehalte vermeldt en een door de vertegenwoordiger van het ontvangende schip ondertekend verzegeld monster bijlevert
Delivery
Levering
What a tough delivery!
Wat een vermoeiende bezorging.
(a) the delivery terms
a) de leveringsvoorwaarden
A year of delivery
Een jaar van goede resultaten
(a) date of delivery
a) leveringsdatum
Here's a special delivery.
Een expresbrief.
A year of delivery
Een succesvol jaar
A delivery gap exists.
Er is sprake van een gebrek aan tastbare resultaten.
We're making a delivery,
We leveren een bestelling af.
There must be a safe and consistent delivery of humanitarian aid to those in need.
De Verenigde Naties en de Europese Unie moeten snel een positieve rol gaan vervullen terwijl in Afghanistan nieuwe politieke structuren vorm krijgen.
The repair must be done expediently, within a reasonable time after delivery of the vehicle.
De reparatie dient snel te worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn na aanbieding van het voertuig.
Rule 63 Notification by hand delivery
Regel 63 Kennisgeving door rechtstreekse overhandiging
The proposal must be made within one month of delivery of the decision by the General Court.
Het voorstel moet binnen een maand na de uitspraak van het Gerecht gedaan worden.
On the premises of the Office, service of a document may be effected by delivery by hand to the addressee, who shall on delivery acknowledge its receipt.
De betekening van een stuk kan ten kantore van het Bureau geschieden door terhandstelling daarvan aan de persoon voor wie het is bestemd, die voor ontvangst tekent.
Note Every CE must be evaluated independently.
Noot Elk CE afzonderlijk behandelen
Dose delivery
Dosisafgifte

 

Related searches: Every Delivery Must Be Accompanied By A Delivery Note - Packing Note Delivery Note - Accompanied By A Note That - Is Accompanied By A Note - Accompanied By A Note - Accompanied By A Corresponding Note - Must Be Accompanied - The Application Form Must Be Accompanied By An Official - Must Be Accompanied By Documentation - Must Be Accompanied By Instructions In The Official -