Translation of "experimental sample" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Experimental - translation : Experimental sample - translation : Sample - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

03 ) Sample Sample
03 ) Steekproef Steekproef
experimental
experimenteel
Experimental
Experimenteel
e, experimental
e, experimental
Experimental Params
Experimentele parameters
experimental physics,
experimentele natuurkunde,
EXPERIMENTAL DIAGNOSIS
4.1 Landen die niet zijn besmet door de AVP echter wel door de KVP
Experimental Fisheries
De partijen werken samen, onder meer in het kader van artikel 5, voor het uitvoeren van duurzame experimentele visserijen op soorten en bestanden die niet in artikel 3, lid 1, zijn vermeld deze samenwerking verloopt volgens de procedure in hoofdstuk VI van de bijlage en heeft geen gevolgen voor de in artikel 4, lid 2, onder a), vermelde financiële tegenprestatie van de Unie.
EXPERIMENTAL FISHERIES
De bevoegde autoriteit van de EU legt Groenland uiterlijk 15 dagen vóór de bijeenkomst van de gemengde commissie (een) technisch(e) dossier(s) voor met de volgende gegevens
Code Sample New business New business New business Sample Sample ( 41 MFIs )
Code Steekproef Nieuwe contracten Nieuwe contracten Nieuwe contracten Steekproef Steekproef ( 41 MFI 's )
experimental fuel fabrication
experimentele splijtstofvervaardiging
Nested Grouping (experimental)
Geneste groeperen (experimenteel)
(h) experimental fishing
(h) de experimentele visserij
05 Sample New business New business Sample
05 Steekproef Nieuwe contracten Nieuwe contracten Steekproef
Code Sample New business New business Sample
Code Steekproef Nieuwe contracten Nieuwe contracten Steekproef
04 Sample ( 480 banks ) Sample P90852B Title
04 Steekproef ( 480 banken ) Steekproef P90852B
Code Sample New business New business New business Sample Sample All banks New business
Instrument Code Steekproef Nieuwe contracten Nieuwe contracten Nieuwe contracten
Sample
Steekproef
Sample
Monster
Sample
Voorbeeld
SAMPLE
Het inspectieverslag moet worden ondertekend door de medewerker van de Mauritaanse kustwacht die het opstelt, en door de kapitein van het betrokken vaartuig van de Europese Unie.
A sample may well comprise several sample units.
Een monster kan immers uit verscheidene deelmonsters bestaan.
This function is EXPERIMENTAL.
Deze functie is EXPERIMENTEEL.
This extension is EXPERIMENTAL.
Deze module is EXPERIMENTEEL.
Go to Experimental activities
Ga naar de experimentele oefeningen
Run the experimental activities
Ga naar de experimentele activiteiten
Allow generic undo EXPERIMENTAL
ongedaanmaken toestaan (EXPERIMENTEEL)
01 Sample New business New business New business Sample Sample ( 41 MFIs ) All banks Outstanding amounts
01 Steekproef Nieuwe contracten Nieuwe contracten Nieuwe contracten Steekproef Steekproef ( 41 MFI 's ) Alle banken Uitstaande bedragen
Code Sample ( 41 MFIs ) New business New business Sample
Code Steekproef ( 41 MFI 's ) Nieuwe contracten Nieuwe contracten Steekproef
This is a sample message in a sample dialog
Dit is een voorbeeldbericht in een voorbeelddialoogvenster
Analytical sample homogenised laboratory sample, consisting either of the whole laboratory sample or a representative portion thereof.
Monster voor analyse homogenaat van het laboratoriummonster, bestaande uit het hele laboratoriummonster of een representatief deel daarvan. g)
Sample Plugin
Voorbeeld plugin
Sample action
Voorbeeld actie
Sample rate
Sample Rate
Sample clock
Voorbeeldklok

 

Related searches: Experimental Sample - From Sample To Sample - Surveying A Sample Sample - Experimental Design - Experimental Setup - Experimental Data - Experimental Drug - Experimental Procedure - Experimental Work - Experimental Results -