Translation of "for data provisioning" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Phase 1 fast provisioning
Fase 1 snelle levering
Provisioning, fuelling and watering
MT niet geconsolideerd, behalve voor de aanvaarding van deposito's, alle soorten verstrekte leningen, de verstrekking van financiële informatie en de verwerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van intermediairs.
for the fuelling and provisioning of drilling or production platforms
voor de bevoorrading van boor of werkeilanden
(150) The rules applicable to provisioning and to the common provisioning fund should provide a solid internal control framework.
De regels die van toepassing zijn op voorzieningen en op het gemeenschappelijk voorzieningsfonds moeten een solide kader voor interne controle scheppen.
01.0405 Provisioning of the EFSI Guarantee Fund
01.0405 Voorziening van het EFSI garantiefonds
01 03 08 Provisioning of the EFSD Guarantee Fund
01 03 08 Voorziening van het EFDO Garantiefonds
information systems or databases for pre ordering, provisioning, ordering, maintaining and repair requests, and billing
informatiesystemen of databanken voor reservering, levering, bestelling, onderhouds en herstelverzoeken en facturering
how to value material exposures and collateral and determine provisioning needs
hoe aanzienlijke blootstellingen en onderpand moeten worden gewaardeerd en hoe de noodzaak voor eventuele voorzieningen moet worden bepaald
7. the supply of goods for the fuelling and provisioning of aircraft referred to in paragraph 6
7 . de levering van goederen , bestemd voor de bevoorrading van de in punt 6 bedoelde luchtvaartuigen
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
het vrije verkeer van kapitaal inzake kredieten in verband met commerciële transacties of met het verlenen van diensten waaraan een ingezetene van een van de partijen deelneemt, en
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Een geschil wordt geacht te zijn beslecht wanneer de Samenwerkingsraad een bindend besluit heeft genomen waarbij het geschil wordt beslecht, zoals bedoeld in artikel 277, of wanneer hij heeft verklaard dat het geschil is beëindigd.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Investeringen
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie en oorlogstuig
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
Belastingen
However one problem of cloud service provisioning is that it is not instantaneous.
Telecom In de telecomwereld is provisioning het verlenen van telecomdiensten aan een klant.
(b) The definition of the necessary requirements for the collection by relevant public authorities of road and traffic data (including e.g. traffic circulation plans, traffic regulations and recommended routes, notably for heavy goods vehicles) and for their provisioning to ITS service providers, in particular
(b) De definitie van de eisen inzake het door de bevoegde overheid verzamelen van weg en verkeersgegevens (met inbegrip van verkeerscirculatieplannen, verkeersregels en aanbevolen routes, met name voor vrachtwagens) en voor het verstrekken van die gegevens aan ITS dienstaanbieders, met name
Social policy, provisioning, and protection must therefore be integral to development and poverty reduction strategies.
Het sociaal beleid, de voorziening in de basisbehoeften en deze bescherming moeten daarom een integraal onderdeel vormen van de strategieën om de ontwikkeling op gang te brengen en de armoede terug te dringen.
Using SAN storage QoS is in contrast to using disk over provisioning in a SAN environment.
Dit initiatief leidde tot de ontwikkeling van het SAN en de introductie ervan in 1994.
We have noted that capital and provisioning measures have been taken since the exercise was announced.
We hebben vastgesteld dat er, sinds de exercitie werd aangekondigd, kapitaal en voorzieningenmaatregelen zijn genomen.
Increased supply found a ready demand as investors turned to marketbased investments as a means of bolstering risk adjusted returns on savings and for provisioning for retirement .
Dit grotere aanbod vond gretig aftrek omdat beleggers meer en meer een beroep deden op investeringen tegen marktvoorwaarden als middel om de naar risico gewogen opbrengst van hun spaargelden te verhogen en pensioenvoorzieningen te financieren .
3.3 Other issues First , specific attention has been devoted to recent developments which have taken place in industry wide practice for the provisioning for bad and doubtful loans .
3.3 Andere aangelegenheden Ten eerste werd bijzondere aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen in bedrijfstakomvattende praktijken met betrekking tot voorzieningen voor dubieuze en twijfelachtige leningen .
Reviews of collateral, provisioning and exposures have started and will be completed by the end of the summer.
De toetsingen van onderpand, voorzieningen en blootstellingen zijn van start gegaan, en zullen tegen het eind van de zomer worden afgerond.
(2) Support for data infrastructures data portals for Europe
(2) Steun voor gegevensinfrastructuur dataportalen voor Europa
(4) the Guarantee Fund attained its target amount on 31 December 1997 and therefore the provisioning rate should be reviewed
(4) Overwegende dat het Garantiefonds zijn streefbedrag op 31 december 1997 heeft bereikt en dat het voorzieningspercentage bijgevolg opnieuw moet worden bezien
Sources National data and ECB calculations for labour force data Eurostat for employment and unemployment data .
In 2001 waren er gemiddeld ongeveer 11,4 miljoen werklozen in het eurogebied , een aantal dat voor het laatst werd opgetekend in 1992 .
Sources National data and ECB calculations for labour force data Eurostat for employment and unemployment data .
Bron Eurostat . Toelichting Gestandaardiseerde werkloosheidscijfers zijn pas beschikbaar vanaf juli 1990 .
4. the supply of goods for the fuelling and provisioning of vessels (a) used for navigation on the high seas and carrying passengers for reward or used for the purpose of commercial, industrial or fishing activities
4 . de levering van goederen , bestemd voor de bevoorrading van de navolgende schepen a ) schepen voor de vaart op volle zee waarmee passagiersvervoer tegen betaling plaatsvindt of die worden gebruikt voor de uitoefening van enigerlei industriële , handels of visserijactiviteit
A common source for data is a data mart or data warehouse.
Een beslissingsboom is voor datamining geen nieuw begrip.
The governments of the Community Member States come here wearing their Community hats, but they are too stingy to give a penny piece for the smallholders, the unemployed, or for provisioning aid.
De regeringsleiders van de Lid Staten van de EEG komen hier binnen met hun communautaire hoed op en zij beknibbelen op iedere drachme die bestemd is voor de kleine boeren, de werklozen en de voedselhulp.
Data ICT Dienst (Service for Data and IT)
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministerie van Arbeid en Sociale Solidariteit)
connect for data
verbinden voor datastroom
FOR DATA IMPORTER
voor de GEGEVENSIMPORTEUR
FOR DATA EXPORTER
voor de GEGEVENSEXPORTEUR
End year data except for 1997 end March data .
Ultimo gegevens , behalve 1997 ultimo maart .
Completeness checks for cash infrastructure data and BRF data
Volledigheidscontroles voor gegevens betreffende de cashinfrastructuur en het KRB Aantal en naam van gegevenspost Uitsplitsing naar denominatie Gegevensposttype

 

Related searches: Provisioning And De-provisioning Of Users - Data Provisioning - Provisioning Data - For Data Provisioning - Provisioning Of Data - Provisioning - Service Provisioning - User Provisioning - De-provisioning - Collective Provisioning -