Translation of "hedging strategy" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Hedging - translation : Hedging strategy - translation : Strategy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An entity s documentation of its hedging strategy includes its procedures for assessing effectiveness.
In de documentatie van de afdekkingsstrategie van een entiteit zullen ook de procedures voor beoordeling van de effectiviteit worden opgenomen.
the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised (for this purpose, the replacement or rollover of a hedging instrument into another hedging instrument is not an expiration or termination if such replacement or rollover is part of the entity s documented hedging strategy)
het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend (voor de toepassing van dit lid wordt vervanging of telkens vernieuwen ( rollover ) van een afdekkingsinstrument in een ander afdekkingsinstrument niet beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of vernieuwing deel uitmaakt van de gedocumenteerde afdekkingsstrategie van de entiteit) of
The hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised (for this purpose, the replacement or rollover of a hedging instrument into another hedging instrument is not an expiration or termination if such replacement or rollover is part of the entity s documented hedging strategy).
Het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend (voor de toepassing van dit lid wordt vervanging of telkens vernieuwen ( rollover ) van een afdekkingsinstrument in een ander afdekkingsinstrument niet beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of vernieuwing deel uitmaakt van de gedocumenteerde afdekkingsstrategie van de entiteit).
Hedging
Afdekking
Hedging Instruments
Afdekkingsinstrumenten
Designation of hedging instruments
Aanwijzing van afdekkingsinstrumenten
Designation of Hedging Instruments
Aanwijzing van afdekkingsinstrumenten
Hedging (paragraphs 71 102)
Afdekking (alinea 71 tot en met 102)
A dynamic hedging strategy that assesses both the intrinsic value and time value of an option contract can qualify for hedge accounting.
Een dynamische afdekkingsstrategie waarbij zowel de intrinsieke waarde als de tijdswaarde van een optiecontract worden beoordeeld, kan voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting.
Hedging Instruments (paragraphs 72 77)
Afdekkingsinstrumenten (alinea 72 tot en met 77)
Thus, a hedging relationship is designated by an entity for a hedging instrument in its entirety.
Bijgevolg wordt door een entiteit een afdekkingsinstrument als geheel aangewezen voor een afdekkingsrelatie.
A proportion of the entire hedging instrument, such as 50 per cent of the notional amount, may be designated as the hedging instrument in a hedging relationship.
Bij een afdekkingsrelatie kan een gedeelte van het gehele afdekkingsinstrument, zoals 50 van het referentiebedrag, worden aangewezen als het afdekkingsinstrument.
so we're hedging our bets here.
we spreiden dus onze risico's.
Hedging relationships are of three types
Er zijn drie soorten afdekkingsrelaties
This hedging operation was of an exceptional nature .
Deze dekkingstransactie was van uitzonderlijke aard .
Accordingly, it can qualify as a hedging instrument.
Een gekochte optie kan dan ook in aanmerking komen als afdekkingsinstrument.
However, the hedging relationship may result in ineffectiveness that is recognised in profit or loss during the term of the hedging relationship.
De afdekkingsrelatie kan echter leiden tot ineffectiviteit die gedurende de looptijd van de afdekkingsrelatie in de winst en verliesrekening wordt verwerkt.
At the inception of the hedge there is formal designation and documentation of the hedging relationship and the entity s risk management objective and strategy for undertaking the hedge.
Bij het afsluiten van de afdekkingstransactie wordt de afdekkingsrelatie formeel aangewezen en gedocumenteerd, evenals de doelstelling van de entiteit ten aanzien van risicobeheer en haar strategie bij het aangaan van de afdekkingstransactie.
However, a hedging relationship may not be designated for only a portion of the time period during which a hedging instrument remains outstanding.
Een afdekkingsrelatie mag echter niet worden aangewezen voor slechts een deel van de tijd dat een afdekkingsinstrument uitstaat.
(q) the prohibition of hedging or selling the retained interest
(q) het verbod op het afdekken of verkopen van het behouden belang
The way he's hedging, maybe the army didn't hold 'em!
Kon het leger ze soms niet houden?
derivative liabilities that are not accounted for as hedging instruments
afgeleide verplichtingen die administratief niet als afdekkingsinstrument worden verwerkt
The entity designates the interest rate risk it is hedging.
De entiteit wijst het renterisico aan dat zij aan het afdekken is.
However, the whole of the hedging instrument must be allocated to those repricing time periods because the Standard 6 does not permit a hedging relationship to be designated for only a portion of the time period during which a hedging instrument remains outstanding.
Het afdekkingsinstrument dient echter in zijn geheel aan die renteherzieningsperioden te worden toegerekend omdat de standaard 6 niet toestaat dat een afdekkingsrelatie wordt aangewezen voor slechts een deel van een periode waarin een afdekkingsinstrument blijft uitstaan.
For example, if the entity s risk management strategy is to adjust the amount of the hedging instrument periodically to reflect changes in the hedged position, the entity needs to demonstrate that the hedge is expected to be highly effective only for the period until the amount of the hedging instrument is next adjusted.
Indien de strategie van de entiteit met betrekking tot risicobeheer bijvoorbeeld is om het bedrag van het afdekkingsinstrument periodiek aan te passen aan veranderingen in de afgedekte positie, dan moet de entiteit alleen aantonen dat de afdekking naar verwachting zeer effectief zal zijn voor de periode tot de eerstvolgende aanpassing van het bedrag van het afdekkingsinstrument.
the gain or loss from remeasuring the hedging instrument at fair value (for a derivative hedging instrument) or the foreign currency component of its carrying amount measured in accordance with IAS 21 (for a non derivative hedging instrument) shall be recognised in profit or loss
de winst of het verlies uit herwaardering van het afdekkingsinstrument op reële waarde (bij een afgeleid afdekkingsinstrument) of de vreemde valutacomponent in de overeenkomstig IAS 21 bepaalde boekwaarde (bij een niet afgeleid afdekkingsinstrument) dient onmiddellijk in de winst en verliesrekening te worden opgenomen
a the hedging relationship is formally designated and documented in advance
a de afdekkingsrelatie is tevoren formeel aangemerkt en gedocumenteerd
Sometimes the hedging instrument offsets only part of the hedged risk.
In sommige gevallen wordt met het afdekkingsinstrument slechts een deel van het afgedekte risico afgedekt.
If there is a designated hedging relationship between a hedging instrument and a hedged item as described in paragraphs 85 88 and Appendix A paragraphs AG102 AG104, accounting for the gain or loss on the hedging instrument and the hedged item shall follow paragraphs 89 102.
Indien er sprake is van een aangewezen afdekkingsrelatie tussen een afdekkingsinstrument en een afgedekte positie zoals beschreven in alinea 85 tot en met 88 en bijlage A, alinea TL102 tot en met TL104 dient de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie administratief te worden verwerkt overeenkomstig alinea 89 tot en met 102.
For this purpose, the amount of the hedging instrument may be greater or less than that of the hedged item if this improves the effectiveness of the hedging relationship.
In dit verband kan het bedrag van het afdekkingsinstrument hoger of lager zijn dan dat van de afgedekte positie, indien hierdoor de effectiviteit van de afdekkingsrelatie wordt bevorderd.
Amendments proposed by the ECB ( 1 ) this requirement by using hedging strategies .
Naar de mening van de ECB kunnen entiteiten , ook indien de eersteverliestranche binnen de groep wordt behouden , dit vereiste gemakkelijk omzeilen door middel van afdekkingsstrategieën .
These hedging transactions bore an annual cost in the form of a premium.
Aan deze hedging transacties waren jaarlijkse kosten verbonden in de vorm van een premie.
The entity designates one or more hedging instruments for each repricing time period.
De entiteit wijst voor iedere renteherzieningsperiode een of meer afdekkingsinstrumenten aan.
the payment dates of the hedging instrument and the hedged item being different
de betaaldata van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie verschillen
CCRMj CCR Multiplier set out in Table 5 with respect to hedging set j
CCRMj de CCR vermenigvuldigingsfactor van tabel 5 met betrekking tot het samenstel van afdekkingsinstrumenten j
a derivative (except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument).
een derivaat is (behalve een derivaat dat wordt aangewezen als een afdekkingsinstrument en een effectieve afdekking betreft)
the cumulative gain or loss on the hedging instrument from inception of the hedge
de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies op het afdekkingsinstrument vanaf afsluiting van de afdekkingstransactie
In addition, the capital injection combined with the risk hedging guarantee provided double cover.
Bovendien zou de cumulatieve verstrekking van de kapitaalinjectie en de garantie in de vorm van het risicoschild tot een dubbele dekking leiden.
(d) Derivative Liabilities (DL) are derivatives with negative replacement values not identified as hedging instruments.
(d) derivatenpassiva (DL) derivaten zijn met een negatieve vervangingswaarde die niet als afdekkingsinstrumenten zijn aangewezen.
Any residual risks resulting from dynamic hedging strategies must be reflected in the capital charge.
Uit dynamische afdekkingsstrategieën voortvloeiende restrisico's moeten in het kapitaalvereiste tot uiting komen.
( ) This restriction does not encompass swaps used in asset backed securities transactions strictly for hedging purposes .
( ) Deze beperking omvat geen swaps die in transacties van effecten op onderpand van activa strikt voor risico dekkingsdoeleinden worden gebruikt .
Any residual risks resulting from dynamic hedging strategies must be reflected in the capital charge . 5f .
Uit dynamische afdekkingsstrategieën voortvloeiende restrisico 's moeten in het kapitaalvereiste tot uiting komen .
(21) Information on asset encumbrance, liquid assets, off balance sheet activities, hedging strategies and booking practices.
(21) informatie over bezwaring van activa, liquide activa, activiteiten buiten de balanstelling, hedgingstrategieën en boekingspraktijken.
The liquidity horizon shall be measured under conservative assumptions and shall be sufficiently long that the act of selling or hedging , in itself , would not materially affect the price at which the selling or hedging would be executed .
De liquiditeitshorizon wordt bepaald op basis van conservatieve aannames en is lang genoeg opdat de handeling van het verkopen of afdekken op zich geen wezenlijk effect heeft op de prijs waartegen het verkopen of afdekken geschiedt .
(c) Derivative Assets (DA) are derivatives with positive replacement values not identified as hedging or embedded derivatives
(c) derivatenactiva (DA) derivaten zijn met een positieve vervangingswaarde die niet als afdekkings of ingebedde derivaten zijn aangewezen

 

Related searches: Both Hedging And Non-hedging Purposes - Hedging And Non-hedging Purposes - Hedging Strategy - Hedging And Investment Strategy - Documented Hedging Strategy - Traditional Hedging Strategy Involves Purchasing A Standardized, Eurex - Risk Hedging Strategy - Currency Hedging Strategy - Interest Rate Hedging Strategy - Pursue Hedging Strategy -