Translation of "identical" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Identical - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Identical Files
Identieke Bestanden
Identical pieces
Gelijke delen
Only identical
Alleen identiek
Show Identical Files
Identieke bestanden tonen
Autogroup with identical
Autogroup met identieken
Two identical rubies.
Identieke robijnen.
Turns out they're identical.
Blijkt dat ze identiek zijn.
The files are identical.
De bestanden zijn identiek.
Project identities are identical
Project identiteiten zijn identiek
An almost identical structure.
Een bijna identieke structuur.
They're identical aren't they?
Deze zijn precies eender, niet?
Product in identical category
Product in een identieke categorie
identical in all Member States.
2001
Source and Destination Files Identical
Bron en bestemming zijn gelijk aan elkaar
Corke on an identical machine.
Corke, op een identieke machine.
These two functions are identical.
Deze twee functies zijn identiek.
These two statements are identical.
Deze 2 verklaringen zijn hetzelfde.
Membership identical from January 1987.
) Samenstelling ongewijzigd sinds januari 1987.
Our kids are almost identical.
Onze kinderen zijn bijna het zelfde.
Identical, almost to the word!
Het is praktisch hetzelfde tekst.
By coincidence, identical with ours.
Toevallig hetzelfde als de onze.
Identical timeframes and closing times,
identieke tijdsbestekken en sluitingstijden
Can anybody see them as identical?
Kan iemand ze als identiek zien?
ACE is identical to kininase II.
Het ACE is identiek met kininase II.
Passwords are not identical. Try again.
Wachtwoorden zijn niet gelijk. Probeer het nogmaals.
It is identical to the province.
De hoofdstad is Santiago de Huari.
They're identical in every single way.
Ze zijn volledig identiek.
Identical in shape, size, spectral content.
Dezelfde vorm, afmeting, spectrale inhoud.
So that's A, two identical lines.
Dus is dat A, twee identieke lijnen. ..
The quality of advice was identical.
De kwaliteit van het advies was identiek.
We're all identical to each other.
We zijn allemaal identiek aan mekaar.
The question now asked is identical.
Nu krijg ik dezelfde vraag opnieuw.
identical communications software and identical applications software enabling each unit to be connected to the computerized veterinary network.
een identiek communicatie en een identiek applicatieprogramma, zodat elke eenheid op het computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten kan worden aangesloten.
They are identical in every single way.
Ze zijn volledig identiek.
Yet we share 98 99 identical DNA.
Toch is ons DNA voor 98 99 identiek met het hunne.
The passphrases you entered were not identical
De ingevoerde sleutelwaarden komen niet overeen
Keep only meta data that are identical
Alleen identieke metagegevens behouden
This d would be identical to C.
Deze d moet dan gelijk zijn met C.
12.2.3 Investment is not identical to trade.
12.2.3 Investeringen zijn iets anders dan handel.
They must be identical to each other.
Ze moesten identiek zijn.
Everything but the contents are virtually identical.
Het is dus niet mogelijk maatregelen betreffende de ontwerpen en modellen op te nemen.
Three identical musical boxes about so large.
Om drie identieke speeldozen.
Everything else is virtually identical in content.
Al het andere is vrijwel geheel identiek.
The conditions for eligibility are largely identical.
De voorwaarden om voor beide regelingen in aanmerking te komen zijn grotendeels identiek.
is identical with V2 of Figure 8.
correspondeert met V2 in figuur 8.

 

Related searches: Identical - Identical With - Virtually Identical - Are Identical - Is Identical To - Almost Identical - Identical Twins - Is Identical With - Essentially Identical - Substantially Identical -