Translation of "identical and similar" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
Ze hebben een identieke of zeer vergelijkbare elektrische en magnetische eigenschappen.
Though similar in appearance, the two are not identical.
Als er lucht tussen de twee pleurabladen komt, bv.
All these transactions have similar, even identical, economic effects.
Al deze transacties hebben een vergelijkbare, zelfs identieke, economische werking.
Support the grouping of projects pursuing identical, similar and or complementary aims.
Het samenbrengen van projecten met identieke, soortgelijke en of complementaire doelstellingen ondersteunen.
5.6.1 The two directives contain regulations with identical or similar content.
5.6.1 In de twee voorstellen voor een richtlijn is identieke of soortgelijke regelgeving geformuleerd.
(b) the court other than the court first seized may stay its proceedings where the trade marks concerned are identical and valid for similar goods or services and where the trade marks concerned are similar and valid for identical or similar goods or services.
b) kan het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak aanhouden indien de betrokken merken dezelfde zijn en gelden voor soortgelijke waren of diensten en ook indien de betrokken merken overeenstemmen en voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gelden.
You mentioned, Commissioner, that our models of society are identical or very similar.
U heeft gezegd dat we hetzelfde of een soortgelijk maatschappelijk bestel hebben.
aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
These trials were identical in design and similar efficacy for INTELENCE was seen in each trial.
Deze studies waren identiek van opzet en in elke studie werd een vergelijkbare werkzaamheid van INTELENCE gezien.
(e) aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
e) gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
(609) It was found that all flanges have identical characteristics or similar physical and technical characteristics, uses and applications.
(609) Vastgesteld werd dat alle flenzen dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben.
It relies on the same documentation and procedures, is subject to (almost) identical rules and has similar guarantee arrangements.
Het is gebaseerd op dezelfde documenten en procedures, is onderworpen aan (vrijwel) identieke bepalingen en heeft soortgelijke zekerheidsregelingen.
(ii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (c)
ii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder c), is vastgesteld
(iii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (d).
iii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder d), is vastgesteld.
Since all types of fluorspar have identical or similar physical and chemical characteristics and identical uses, as in the investigation leading to the measures presently reviewed, they are considered as one single product.
Omdat alle soorten vloeispaat dezelfde of vergelijkbare fysische en chemische hoedanigheden hebben en voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt, worden zij, zoals in het kader van het onderzoek dat leidde tot de maatregelen die nu aan een nieuw onderzoek worden onderworpen, als één enkel product beschouwd.
Often lines that are similar but not identical appear next to each other but sometimes not. Why?
Regels die op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn, verschijnen vaak naast elkaar, maar soms niet. Waarom?
A question shall be inadmissible if an identical or similar question has been put down and answered during the preceding three months.
Een vraag wordt niet aanvaard indien in de periode van drie maanden, voorafgaande aan het tijdstip waarop de vraag gesteld wordt, dezelfde of een soortgelijke vraag gesteld en beantwoord werd.
By connecting places of identical temperatures, he created contour maps with lines of similar temperatures, which he called isotherms .
Door plekken met dezelfde temperaturen te verbinden, maakte hij landkaarten met lijnen van gelijke temperaturen. Deze lijnen noemde hij 'isothermen'.
Because the identical words have already been used here before by the Greek socialists asking for a similar extension.
Want in precies dezelfde bewoordingen is een dergelijk uitstel al eens door de Griekse socialisten gevraagd.
The lessons of the outbreak of last year are virtually identical to those of similar outbreaks in the past.
De lessen van de uitbraak van vorig jaar zijn vrijwel dezelfde als die van soortgelijke uitbraken in het verleden.
the selling price in the Community of identical or similar goods, provided this is not influenced by a relationship between buyer and seller,
de verkoopprijs in de Gemeenschap van identieke of soortgelijke goederen, mits deze prijs niet is beïnvloed door verbondenheid van de koper met de verkoper
aiming at developing and transferring innovative technologies or methods which can be used in identical or similar situations, particularly in new Member States
gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van innovatieve technologieën of methodes die in identieke of soortgelijke situaties kunnen worden gebruikt, met name in nieuwe lidstaten
the customs value, determined at or about the same time of identical or similar goods produced in any third country,
de douanewaarde van in enig derde land vervaardigde identieke of soortgelijke goederen, vastgesteld op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip
Identical twins, or any siblings, who are separated at birth are no less similar than if they had grown up together.
Eeneiige tweelingen, of alle broers en zussen, die bij de geboorte gescheiden worden, lijken niet minder op elkaar dan als ze samen waren opgegroeid.
It can be concluded that the dossiers on which the Member States took their decisions were largely similar but not identical.
6 19 Er kan worden geconcludeerd dat de dossiers op grond waarvan de lidstaten hun beslissing namen, grotendeels overeenkwamen maar niet identiek waren.
Although the like product sold in the analogue country and the one sold in the Community market may be of a similar quality and may have similar characteristics, differences in the product concerned are not necessarily identical.
Ofschoon het betrokken product uit het referentieland en het in de Europese Unie verkochte product dezelfde kwaliteit en kenmerken kunnen hebben, zijn de verschillen ten opzichte van het betrokken product uit de betrokken exportlanden niet noodzakelijkerwijs dezelfde.
Counterfeiting is not a legal expression except for coins but it is very seriously wrong if honest manufacturers, traders and consumers are badly affected because goods can be produced which are similar or identical to well known goods with trademarks which are identical or almost identical to the trademarks of the true owner.
Het is voorts een bevestiging van datgene waarover wij het allen eens zijn, namelijk dat zonder convergentie van de economieën te beginnen met de fundamentele landbouwsector een serieuze discussie over een verenigd Europa met gelijkwaardige leden niet mogelijk is.
Source and Destination Files Identical
Bron en bestemming zijn gelijk aan elkaar
Identical timeframes and closing times,
identieke tijdsbestekken en sluitingstijden
They do have a very rich repertoire of postures and gestures, many of which are similar, or even identical, to ours and formed in the same context.
Ze hebben wel een rijk arsenaal aan houdingen en gebaren, die vaak lijken op, of zelfs gelijk zijn aan die van ons en in dezelfde context ontstonden.
Wrong. Identical twins, or any siblings, who are separated at birth are no less similar than if they had grown up together.
Fout. Eén eiïge tweelingen, of alle broers en zussen, die bij de geboorte gescheiden worden, lijken niet minder op elkaar dan als ze samen waren opgegroeid.
This means that institutions shall demonstrate that the internal model is sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions
Dat wil zeggen dat instellingen aantonen dat het interne model gevoelig is voor wezenlijke individuele verschillen tussen soortgelijke maar niet identieke posities
Although not identical, certain elements of the audit market for large companies are similar to the market of Credit Rating Agencies (CRAs).
Alhoewel de markten niet identiek zijn, zijn bepaalde elementen van de auditmarkt voor grote ondernemingen vergelijkbaar met die van de markt voor ratingbureaus.
of products or services identical or similar to the product or service which is the subject of an obstacle to trade, or
van produkten of diensten die identiek of vergelijkbaar zijn met het produkt of de dienst die het voorwerp vormt van een belemmering voor het handelsverkeer,
Only identical
Alleen identiek
Identical Files
Identieke Bestanden
Identical pieces
Gelijke delen
any sign which is identical or similar to the trademark in relation to goods or services which are identical or similar to those for which the trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion on the part of the public, including the likelihood of association between the sign and the trademark.
Bekende handelsmerken
Plot Danny Kaye plays a double role as a pair of estranged super identical twins , with very similar looks, but very different personalities.
Verhaal Danny Kaye speelt een vervreemde identieke tweeling, met een identiek uiterlijk, maar compleet verschillende persoonlijkheden.
Legal separation implies neither a change of ownership of assets and nothing prevents similar or identical employment conditions applying throughout the whole of the vertically integrated undertakings.
Juridische scheiding impliceert geen verandering van de eigendom van de activa, en niets staat soortgelijke of identieke arbeidsvoorwaarden voor het gehele verticaal geïntegreerde gasbedrijf in de weg.
(15) This Directive should be without prejudice to Member States maintaining or introducing ADR procedures dealing jointly with identical or similar disputes between a trader and several consumers.
(15) Deze richtlijn mag het recht van de lidstaten om ADR procedures te handhaven of in te voeren voor de gezamenlijke behandeling van identieke of soortgelijke geschillen tussen een ondernemer en diverse consumenten, niet aantasten.
Epoetin zeta is identical in its amino acid sequence and similar in carbohydrate composition to endogenous human erythropoietin that has been isolated from the urine of anaemic patients.
11 van de koolhydraten aan endogeen humaan erythropoëtine dat geïsoleerd werd uit de urine van anemische patiënten.
Epoetin zeta is identical in its amino acid sequence and similar in carbohydrate composition to endogenous human erythropoietin that has been isolated from the urine of anaemic patients.
Epoëtine zeta is identiek qua aminozuursequentie en samenstelling van de koolhydraten aan endogeen humaan erythropoëtine dat geïsoleerd werd uit de urine van anemische patiënten.
Epoetin zeta is identical in its amino acid sequence and similar in carbohydrate composition to endogenous human erythropoietin that has been isolated from the urine of anaemic patients.
54 van de koolhydraten aan endogeen humaan erythropoëtine dat geïsoleerd werd uit de urine van anemische patiënten.
Epoetin zeta is identical in its amino acid sequence and similar in carbohydrate composition to endogenous human erythropoietin that has been isolated from the urine of anaemic patients.
110 van de koolhydraten aan endogeen humaan erythropoëtine dat geïsoleerd werd uit de urine van anemische patiënten.

 

Related searches: Identical And Similar - Identical Or Similar - Identical Or Similar To Those - Similar If Not Identical - Projects Similar Or Identical To - Identical With Or Similar To - Protection Against Use Of Later Identical Or Similar Mark - Similar But Not Identical - Identical With Similar To - Identical Or Substantially Similar -