Translation of "identical or substantially similar" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
Ze hebben een identieke of zeer vergelijkbare elektrische en magnetische eigenschappen.
5.6.1 The two directives contain regulations with identical or similar content.
5.6.1 In de twee voorstellen voor een richtlijn is identieke of soortgelijke regelgeving geformuleerd.
Support the grouping of projects pursuing identical, similar and or complementary aims.
Het samenbrengen van projecten met identieke, soortgelijke en of complementaire doelstellingen ondersteunen.
You mentioned, Commissioner, that our models of society are identical or very similar.
U heeft gezegd dat we hetzelfde of een soortgelijk maatschappelijk bestel hebben.
(b) the court other than the court first seized may stay its proceedings where the trade marks concerned are identical and valid for similar goods or services and where the trade marks concerned are similar and valid for identical or similar goods or services.
b) kan het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak aanhouden indien de betrokken merken dezelfde zijn en gelden voor soortgelijke waren of diensten en ook indien de betrokken merken overeenstemmen en voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gelden.
Though similar in appearance, the two are not identical.
Als er lucht tussen de twee pleurabladen komt, bv.
All these transactions have similar, even identical, economic effects.
Al deze transacties hebben een vergelijkbare, zelfs identieke, economische werking.
aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
(ii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (c)
ii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder c), is vastgesteld
(iii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (d).
iii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder d), is vastgesteld.
of products or services identical or similar to the product or service which is the subject of an obstacle to trade, or
van produkten of diensten die identiek of vergelijkbaar zijn met het produkt of de dienst die het voorwerp vormt van een belemmering voor het handelsverkeer,
that has in effect a headquarters or substantially similar agreement with the Member State, Andorra or the other jurisdiction
3.
(e) aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
e) gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
the customs value, determined at or about the same time of identical or similar goods produced in any third country,
de douanewaarde van in enig derde land vervaardigde identieke of soortgelijke goederen, vastgesteld op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip
(iii) which is subject to one of the following taxes without being exempt, or to a tax which is identical or substantially similar and which is imposed after the date of entry into force of this Directive in addition to, or in place of, those existing taxes
iii) die onderworpen is aan een van de volgende belastingen of aan ongeacht welke gelijke of in wezen gelijksoortige belasting die na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn in aanvulling op of in de plaats van die bestaande belastingen wordt geheven
(609) It was found that all flanges have identical characteristics or similar physical and technical characteristics, uses and applications.
(609) Vastgesteld werd dat alle flenzen dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben.
aiming at developing and transferring innovative technologies or methods which can be used in identical or similar situations, particularly in new Member States
gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van innovatieve technologieën of methodes die in identieke of soortgelijke situaties kunnen worden gebruikt, met name in nieuwe lidstaten
The challenge was, however, suspended on account of the substantially identical procedure before the Court of First Instance.
Deze procedure werd echter geschorst met het oog op de inhoudelijk identieke procedure bij het Gerecht van eerste aanleg.
In their plasterboard business they shall refrain from any agreement or concerted practice that might have an identical or similar object or effect to the infringement.
Zij onthouden zich bij hun activiteiten in de gipsplaatsector van iedere overeenkomst en iedere onderling afgestemde feitelijke gedraging die eenzelfde of vergelijkbaar doel of effect zouden kunnen hebben als de inbreuk.
Identical twins, or any siblings, who are separated at birth are no less similar than if they had grown up together.
Eeneiige tweelingen, of alle broers en zussen, die bij de geboorte gescheiden worden, lijken niet minder op elkaar dan als ze samen waren opgegroeid.
Since all types of fluorspar have identical or similar physical and chemical characteristics and identical uses, as in the investigation leading to the measures presently reviewed, they are considered as one single product.
Omdat alle soorten vloeispaat dezelfde of vergelijkbare fysische en chemische hoedanigheden hebben en voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt, worden zij, zoals in het kader van het onderzoek dat leidde tot de maatregelen die nu aan een nieuw onderzoek worden onderworpen, als één enkel product beschouwd.
The Receiving Party shall pay by transferring to the Supplying Party Logistic Support, Supplies, and Services that are agreed between the Parties to be identical (or substantially identical) or to be of equal monetary value to the Logistic Support, Supplies, and Services delivered or performed by the Supplying Party.
Vaststelling van de prijs of waarde.
Wrong. Identical twins, or any siblings, who are separated at birth are no less similar than if they had grown up together.
Fout. Eén eiïge tweelingen, of alle broers en zussen, die bij de geboorte gescheiden worden, lijken niet minder op elkaar dan als ze samen waren opgegroeid.
A question shall be inadmissible if an identical or similar question has been put down and answered during the preceding three months.
Een vraag wordt niet aanvaard indien in de periode van drie maanden, voorafgaande aan het tijdstip waarop de vraag gesteld wordt, dezelfde of een soortgelijke vraag gesteld en beantwoord werd.
any sign which is identical or similar to the trademark in relation to goods or services which are identical or similar to those for which the trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion on the part of the public, including the likelihood of association between the sign and the trademark.
Bekende handelsmerken
the selling price in the Community of identical or similar goods, provided this is not influenced by a relationship between buyer and seller,
de verkoopprijs in de Gemeenschap van identieke of soortgelijke goederen, mits deze prijs niet is beïnvloed door verbondenheid van de koper met de verkoper
Paragraph 1 shall also apply to any identical or similar taxes imposed subsequently, whether in addition to or in place of the taxes listed in paragraph 3.
Lid 1 is eveneens van toepassing op alle gelijke of in wezen soortgelijke belastingen die in de toekomst naast of in de plaats van de in lid 3 bedoelde belastingen worden geheven .
(j) indication by the applicant whether to his knowledge binding tariff information for identical or similar goods has already been applied for or issued in the Community
j) vermelding door de aanvrager of bij zijn weten reeds een bindende tariefinlichting voor identieke of soortgelijke goederen in de Gemeenschap is aangevraagd of verstrekt
(j) indication by the applicant whether, to his knowledge, binding tariff information for identical or similar goods has already been applied for, or issued in the Community
j) de vermelding door de aanvrager of bij zijn weten reeds een bindende tariefinlichting voor identieke of gelijkaardige goederen in de Gemeenschap is gevraagd of verstrekt
Payment for a Transfer conducted under this Agreement in which it is agreed that the Receiving Party shall replace Logistic Support, Supplies, and Services that it receives with Logistic Support, Supplies, and Services of an identical, or substantially identical, nature under agreed conditions.
Betaling voor een overdracht uit hoofde van deze overeenkomst, waarbij wordt overeengekomen dat de ontvangende partij logistieke steun, goederen en diensten die zij ontvangt, onder overeengekomen voorwaarden vervangt door logistieke steun, goederen en diensten van gelijke of in wezen gelijke aard.
A biocidal product shall be considered as substantially identical to the reference product if one of the following conditions is met
Een biocide wordt geacht in wezen identiek te zijn aan het referentieproduct indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan
Counterfeiting is not a legal expression except for coins but it is very seriously wrong if honest manufacturers, traders and consumers are badly affected because goods can be produced which are similar or identical to well known goods with trademarks which are identical or almost identical to the trademarks of the true owner.
Het is voorts een bevestiging van datgene waarover wij het allen eens zijn, namelijk dat zonder convergentie van de economieën te beginnen met de fundamentele landbouwsector een serieuze discussie over een verenigd Europa met gelijkwaardige leden niet mogelijk is.
These trials were identical in design and similar efficacy for INTELENCE was seen in each trial.
Deze studies waren identiek van opzet en in elke studie werd een vergelijkbare werkzaamheid van INTELENCE gezien.
(15) This Directive should be without prejudice to Member States maintaining or introducing ADR procedures dealing jointly with identical or similar disputes between a trader and several consumers.
(15) Deze richtlijn mag het recht van de lidstaten om ADR procedures te handhaven of in te voeren voor de gezamenlijke behandeling van identieke of soortgelijke geschillen tussen een ondernemer en diverse consumenten, niet aantasten.
when any design appearing on the surface of medals and tokens is similar to any of the national obverse designs or to the common reverse face of euro coins, or is identical or similar to the edge design of the two euro coin.
wanneer een ontwerp op medailles en penningen gelijkenis vertoont met een van de nationale ontwerpen voor de voorzijde of op de gezamenlijke keerzijde van de euromunten, of wanneer een ontwerp gelijk is aan of gelijkenis vertoont met het ontwerp voor de rand van de 2 euro munt.
(e) 'goods of the same class or kind means goods which fall within a group or range of goods produced by a particular industry or industry sector, and includes identical or similar goods.
e) goederen van dezelfde aard of hetzelfde karakter goederen van een groep of reeks van goederen, de identieke of soortgelijke goederen hieronder begrepen, die worden voortgebracht door een bepaalde industrie of industriesector.
The result is that similar offences receive substantially different treatment depending on the place of prosecution.
Het gevolg hiervan is dat gelijksoortige overtredingen zeer uiteenlopend behandeld worden, afhankelijk van de plaats waar de vervolging wordt ingesteld
All these amendments have been incorporated in the Common Position, which the Council agreed upon unanimously on 9 December 2002, using identical or similar wording.
Al deze amendementen zijn in dezelfde of vergelijkbare bewoordingen overgenomen in het gemeenschappelijke standpunt waarover de Raad op 9 december 2002 met algemene stemmen overeenstemming heeft bereikt.
(d) the cost of production, other than computed values which have been determined for identical or similar goods in accordance with Article 30 (2) (d)
d) de kosten van voortbrenging, andere dan de berekende waarden die overeenkomstig artikel 30, lid 2, onder d), voor identieke of soortgelijke goederen zijn vastgesteld
Often lines that are similar but not identical appear next to each other but sometimes not. Why?
Regels die op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn, verschijnen vaak naast elkaar, maar soms niet. Waarom?
Any whole, or substantially whole, skins, raw or tanned.
Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden
(c) when any design appearing on the surface of medals and tokens is similar to any of the national obverse designs or to the common reverse face of euro coins, or is identical or similar to the edge design of the two euro coin.
c) wanneer een ontwerp op medailles en penningen gelijkenis vertoont met een van de nationale ontwerpen voor de voorzijde of op de gezamenlijke keerzijde van de euromunten, of wanneer een ontwerp gelijk is aan of gelijkenis vertoont met het ontwerp voor de rand van de 2 euro munt.
(5) that Member States adopt a Code of Ethics and Guidelines for Good Practice, which should be the same or very substantially similar throughout the EU,
(5) De lidstaten moeten een beroepscode en richtsnoeren voor goede werkwijzen opstellen die in de gehele EU hetzelfde moeten zijn of in sterke mate moeten overeenkomen.
an entirely identical name or of a compound name, one term of which is identical to the name to be registered or
een geheel identieke naam of van een samengestelde naam waarvan een term identiek is aan de te registreren naam of
They do have a very rich repertoire of postures and gestures, many of which are similar, or even identical, to ours and formed in the same context.
Ze hebben wel een rijk arsenaal aan houdingen en gebaren, die vaak lijken op, of zelfs gelijk zijn aan die van ons en in dezelfde context ontstonden.

 

Related searches: Identical Or Substantially Similar - Substantially Identical - Considered Substantially Identical - Substantially Identical With - Identical Or Similar - Identical Or Similar To Those - Similar If Not Identical - Projects Similar Or Identical To - Identical And Similar - Identical With Or Similar To -