Translation of "identical with or similar to" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Identical - translation : Similar - translation : With - translation :
Met

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

5.6.1 The two directives contain regulations with identical or similar content.
5.6.1 In de twee voorstellen voor een richtlijn is identieke of soortgelijke regelgeving geformuleerd.
They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
Ze hebben een identieke of zeer vergelijkbare elektrische en magnetische eigenschappen.
Support the grouping of projects pursuing identical, similar and or complementary aims.
Het samenbrengen van projecten met identieke, soortgelijke en of complementaire doelstellingen ondersteunen.
You mentioned, Commissioner, that our models of society are identical or very similar.
U heeft gezegd dat we hetzelfde of een soortgelijk maatschappelijk bestel hebben.
of products or services identical or similar to the product or service which is the subject of an obstacle to trade, or
van produkten of diensten die identiek of vergelijkbaar zijn met het produkt of de dienst die het voorwerp vormt van een belemmering voor het handelsverkeer,
(b) the court other than the court first seized may stay its proceedings where the trade marks concerned are identical and valid for similar goods or services and where the trade marks concerned are similar and valid for identical or similar goods or services.
b) kan het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak aanhouden indien de betrokken merken dezelfde zijn en gelden voor soortgelijke waren of diensten en ook indien de betrokken merken overeenstemmen en voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gelden.
Though similar in appearance, the two are not identical.
Als er lucht tussen de twee pleurabladen komt, bv.
All these transactions have similar, even identical, economic effects.
Al deze transacties hebben een vergelijkbare, zelfs identieke, economische werking.
aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
(ii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (c)
ii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder c), is vastgesteld
(iii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (d).
iii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder d), is vastgesteld.
(15) This Directive should be without prejudice to Member States maintaining or introducing ADR procedures dealing jointly with identical or similar disputes between a trader and several consumers.
(15) Deze richtlijn mag het recht van de lidstaten om ADR procedures te handhaven of in te voeren voor de gezamenlijke behandeling van identieke of soortgelijke geschillen tussen een ondernemer en diverse consumenten, niet aantasten.
(e) aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
e) gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
Counterfeiting is not a legal expression except for coins but it is very seriously wrong if honest manufacturers, traders and consumers are badly affected because goods can be produced which are similar or identical to well known goods with trademarks which are identical or almost identical to the trademarks of the true owner.
Het is voorts een bevestiging van datgene waarover wij het allen eens zijn, namelijk dat zonder convergentie van de economieën te beginnen met de fundamentele landbouwsector een serieuze discussie over een verenigd Europa met gelijkwaardige leden niet mogelijk is.
the customs value, determined at or about the same time of identical or similar goods produced in any third country,
de douanewaarde van in enig derde land vervaardigde identieke of soortgelijke goederen, vastgesteld op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip
In their plasterboard business they shall refrain from any agreement or concerted practice that might have an identical or similar object or effect to the infringement.
Zij onthouden zich bij hun activiteiten in de gipsplaatsector van iedere overeenkomst en iedere onderling afgestemde feitelijke gedraging die eenzelfde of vergelijkbaar doel of effect zouden kunnen hebben als de inbreuk.
(d) the cost of production, other than computed values which have been determined for identical or similar goods in accordance with Article 30 (2) (d)
d) de kosten van voortbrenging, andere dan de berekende waarden die overeenkomstig artikel 30, lid 2, onder d), voor identieke of soortgelijke goederen zijn vastgesteld
(609) It was found that all flanges have identical characteristics or similar physical and technical characteristics, uses and applications.
(609) Vastgesteld werd dat alle flenzen dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben.
Since all types of fluorspar have identical or similar physical and chemical characteristics and identical uses, as in the investigation leading to the measures presently reviewed, they are considered as one single product.
Omdat alle soorten vloeispaat dezelfde of vergelijkbare fysische en chemische hoedanigheden hebben en voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt, worden zij, zoals in het kader van het onderzoek dat leidde tot de maatregelen die nu aan een nieuw onderzoek worden onderworpen, als één enkel product beschouwd.
Paragraph 1 shall also apply to any identical or similar taxes imposed subsequently, whether in addition to or in place of the taxes listed in paragraph 3.
Lid 1 is eveneens van toepassing op alle gelijke of in wezen soortgelijke belastingen die in de toekomst naast of in de plaats van de in lid 3 bedoelde belastingen worden geheven .
any sign which is identical or similar to the trademark in relation to goods or services which are identical or similar to those for which the trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion on the part of the public, including the likelihood of association between the sign and the trademark.
Bekende handelsmerken
aiming at developing and transferring innovative technologies or methods which can be used in identical or similar situations, particularly in new Member States
gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van innovatieve technologieën of methodes die in identieke of soortgelijke situaties kunnen worden gebruikt, met name in nieuwe lidstaten
the trade name is identical with the ingredient name, or
wanneer de verkoopbenaming en de naam van het ingrediënt identiek zijn, of
By connecting places of identical temperatures, he created contour maps with lines of similar temperatures, which he called isotherms .
Door plekken met dezelfde temperaturen te verbinden, maakte hij landkaarten met lijnen van gelijke temperaturen. Deze lijnen noemde hij 'isothermen'.
when any design appearing on the surface of medals and tokens is similar to any of the national obverse designs or to the common reverse face of euro coins, or is identical or similar to the edge design of the two euro coin.
wanneer een ontwerp op medailles en penningen gelijkenis vertoont met een van de nationale ontwerpen voor de voorzijde of op de gezamenlijke keerzijde van de euromunten, of wanneer een ontwerp gelijk is aan of gelijkenis vertoont met het ontwerp voor de rand van de 2 euro munt.
(j) indication by the applicant whether to his knowledge binding tariff information for identical or similar goods has already been applied for or issued in the Community
j) vermelding door de aanvrager of bij zijn weten reeds een bindende tariefinlichting voor identieke of soortgelijke goederen in de Gemeenschap is aangevraagd of verstrekt
(j) indication by the applicant whether, to his knowledge, binding tariff information for identical or similar goods has already been applied for, or issued in the Community
j) de vermelding door de aanvrager of bij zijn weten reeds een bindende tariefinlichting voor identieke of gelijkaardige goederen in de Gemeenschap is gevraagd of verstrekt
Autogroup with identical
Autogroup met identieken
Identical twins, or any siblings, who are separated at birth are no less similar than if they had grown up together.
Eeneiige tweelingen, of alle broers en zussen, die bij de geboorte gescheiden worden, lijken niet minder op elkaar dan als ze samen waren opgegroeid.
any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered
wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
denominations which are identical or may be confused with other designations,
de benaming is identiek aan of kan worden verward met andere aanduidingen
(d) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier collective trade mark conferring a right which expired within a period of a maximum of three years preceding application
d) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder collectief merk waaraan een recht verbonden was dat ten hoogste drie jaar vóór het depot is vervallen
(c) when any design appearing on the surface of medals and tokens is similar to any of the national obverse designs or to the common reverse face of euro coins, or is identical or similar to the edge design of the two euro coin.
c) wanneer een ontwerp op medailles en penningen gelijkenis vertoont met een van de nationale ontwerpen voor de voorzijde of op de gezamenlijke keerzijde van de euromunten, of wanneer een ontwerp gelijk is aan of gelijkenis vertoont met het ontwerp voor de rand van de 2 euro munt.
Often lines that are similar but not identical appear next to each other but sometimes not. Why?
Regels die op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn, verschijnen vaak naast elkaar, maar soms niet. Waarom?
any sign which is identical with the trademark in relation to goods or services which are identical to those for which the trademark is registered and
Artikel 227
(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
an entirely identical name or of a compound name, one term of which is identical to the name to be registered or
een geheel identieke naam of van een samengestelde naam waarvan een term identiek is aan de te registreren naam of
Wrong. Identical twins, or any siblings, who are separated at birth are no less similar than if they had grown up together.
Fout. Eén eiïge tweelingen, of alle broers en zussen, die bij de geboorte gescheiden worden, lijken niet minder op elkaar dan als ze samen waren opgegroeid.
A question shall be inadmissible if an identical or similar question has been put down and answered during the preceding three months.
Een vraag wordt niet aanvaard indien in de periode van drie maanden, voorafgaande aan het tijdstip waarop de vraag gesteld wordt, dezelfde of een soortgelijke vraag gesteld en beantwoord werd.
(e) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier guarantee or certification mark conferring a right which expired within a period preceding application the length of which is fixed by the Member State
e) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder garantie of kwaliteitsmerk waaraan een recht verbonden was dat vervallen is binnen een termijn voorafgaande aan de aanvrage om inschrijving van het merk, waarvan de duur door de Lid Staat wordt vastgesteld
evidence that the requested derogation would not cause damage to the essential interests of Community producers of products identical or similar to the compensating products to be reimported.
dat door de gevraagde afwijking de wezenlijke belangen van de communautaire producenten van produkten die identiek of soortgelijk zijn aan de veredelingsprodukten die naar verwachting weer zullen worden ingevoerd, niet worden geschaad.
any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered
dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
the selling price in the Community of identical or similar goods, provided this is not influenced by a relationship between buyer and seller,
de verkoopprijs in de Gemeenschap van identieke of soortgelijke goederen, mits deze prijs niet is beïnvloed door verbondenheid van de koper met de verkoper
(a) any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered
a) dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
ask delegations which have identical or similar positions on a particular item, text or part thereof to choose one of them to express their shared position at the meeting or in writing before the meeting.
de delegaties die over een bepaald punt, een bepaalde tekst of een gedeelte daarvan een identiek of vergelijkbaar standpunt innemen, verzoeken een woordvoerder aan te wijzen die tijdens de zitting of vooraf schriftelijk hun gedeelde standpunt presenteert.

 

Related searches: Identical Or Similar - Identical Or Similar To Those - Similar If Not Identical - Projects Similar Or Identical To - Identical And Similar - Identical With Or Similar To - Protection Against Use Of Later Identical Or Similar Mark - Similar But Not Identical - Identical With Similar To - Identical Or Substantially Similar -