Translation of "identical with similar to" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Identical - translation : Similar - translation : With - translation :
Met

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

5.6.1 The two directives contain regulations with identical or similar content.
5.6.1 In de twee voorstellen voor een richtlijn is identieke of soortgelijke regelgeving geformuleerd.
Though similar in appearance, the two are not identical.
Als er lucht tussen de twee pleurabladen komt, bv.
All these transactions have similar, even identical, economic effects.
Al deze transacties hebben een vergelijkbare, zelfs identieke, economische werking.
They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
Ze hebben een identieke of zeer vergelijkbare elektrische en magnetische eigenschappen.
Support the grouping of projects pursuing identical, similar and or complementary aims.
Het samenbrengen van projecten met identieke, soortgelijke en of complementaire doelstellingen ondersteunen.
By connecting places of identical temperatures, he created contour maps with lines of similar temperatures, which he called isotherms .
Door plekken met dezelfde temperaturen te verbinden, maakte hij landkaarten met lijnen van gelijke temperaturen. Deze lijnen noemde hij 'isothermen'.
You mentioned, Commissioner, that our models of society are identical or very similar.
U heeft gezegd dat we hetzelfde of een soortgelijk maatschappelijk bestel hebben.
Autogroup with identical
Autogroup met identieken
Often lines that are similar but not identical appear next to each other but sometimes not. Why?
Regels die op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn, verschijnen vaak naast elkaar, maar soms niet. Waarom?
(b) the court other than the court first seized may stay its proceedings where the trade marks concerned are identical and valid for similar goods or services and where the trade marks concerned are similar and valid for identical or similar goods or services.
b) kan het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak aanhouden indien de betrokken merken dezelfde zijn en gelden voor soortgelijke waren of diensten en ook indien de betrokken merken overeenstemmen en voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gelden.
It relies on the same documentation and procedures, is subject to (almost) identical rules and has similar guarantee arrangements.
Het is gebaseerd op dezelfde documenten en procedures, is onderworpen aan (vrijwel) identieke bepalingen en heeft soortgelijke zekerheidsregelingen.
The lessons of the outbreak of last year are virtually identical to those of similar outbreaks in the past.
De lessen van de uitbraak van vorig jaar zijn vrijwel dezelfde als die van soortgelijke uitbraken in het verleden.
aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
These trials were identical in design and similar efficacy for INTELENCE was seen in each trial.
Deze studies waren identiek van opzet en in elke studie werd een vergelijkbare werkzaamheid van INTELENCE gezien.
(ii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (c)
ii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder c), is vastgesteld
(iii) the customs value of identical or similar goods, as determined under Article 30 (2) (d).
iii) de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen, zoals deze met toepassing van artikel 30, lid 2, onder d), is vastgesteld.
By coincidence, identical with ours.
Toevallig hetzelfde als de onze.
Counterfeiting is not a legal expression except for coins but it is very seriously wrong if honest manufacturers, traders and consumers are badly affected because goods can be produced which are similar or identical to well known goods with trademarks which are identical or almost identical to the trademarks of the true owner.
Het is voorts een bevestiging van datgene waarover wij het allen eens zijn, namelijk dat zonder convergentie van de economieën te beginnen met de fundamentele landbouwsector een serieuze discussie over een verenigd Europa met gelijkwaardige leden niet mogelijk is.
Plot Danny Kaye plays a double role as a pair of estranged super identical twins , with very similar looks, but very different personalities.
Verhaal Danny Kaye speelt een vervreemde identieke tweeling, met een identiek uiterlijk, maar compleet verschillende persoonlijkheden.
(e) aiming at developing and transferring know how which can be used in identical or similar situations
e) gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van knowhow die in identieke of soortgelijke situaties kan worden gebruikt
of products or services identical or similar to the product or service which is the subject of an obstacle to trade, or
van produkten of diensten die identiek of vergelijkbaar zijn met het produkt of de dienst die het voorwerp vormt van een belemmering voor het handelsverkeer,
Since all types of fluorspar have identical or similar physical and chemical characteristics and identical uses, as in the investigation leading to the measures presently reviewed, they are considered as one single product.
Omdat alle soorten vloeispaat dezelfde of vergelijkbare fysische en chemische hoedanigheden hebben en voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt, worden zij, zoals in het kader van het onderzoek dat leidde tot de maatregelen die nu aan een nieuw onderzoek worden onderworpen, als één enkel product beschouwd.
(15) This Directive should be without prejudice to Member States maintaining or introducing ADR procedures dealing jointly with identical or similar disputes between a trader and several consumers.
(15) Deze richtlijn mag het recht van de lidstaten om ADR procedures te handhaven of in te voeren voor de gezamenlijke behandeling van identieke of soortgelijke geschillen tussen een ondernemer en diverse consumenten, niet aantasten.
(d) the cost of production, other than computed values which have been determined for identical or similar goods in accordance with Article 30 (2) (d)
d) de kosten van voortbrenging, andere dan de berekende waarden die overeenkomstig artikel 30, lid 2, onder d), voor identieke of soortgelijke goederen zijn vastgesteld
This means that institutions shall demonstrate that the internal model is sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions
Dat wil zeggen dat instellingen aantonen dat het interne model gevoelig is voor wezenlijke individuele verschillen tussen soortgelijke maar niet identieke posities
Although not identical, certain elements of the audit market for large companies are similar to the market of Credit Rating Agencies (CRAs).
Alhoewel de markten niet identiek zijn, zijn bepaalde elementen van de auditmarkt voor grote ondernemingen vergelijkbaar met die van de markt voor ratingbureaus.
is identical with V2 of Figure 8.
correspondeert met V2 in figuur 8.
is identical with R3 of Figure 8.
correspondeert met R3 in figuur 8.
(609) It was found that all flanges have identical characteristics or similar physical and technical characteristics, uses and applications.
(609) Vastgesteld werd dat alle flenzen dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben.
Because the identical words have already been used here before by the Greek socialists asking for a similar extension.
Want in precies dezelfde bewoordingen is een dergelijk uitstel al eens door de Griekse socialisten gevraagd.
(d) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier collective trade mark conferring a right which expired within a period of a maximum of three years preceding application
d) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder collectief merk waaraan een recht verbonden was dat ten hoogste drie jaar vóór het depot is vervallen
the customs value, determined at or about the same time of identical or similar goods produced in any third country,
de douanewaarde van in enig derde land vervaardigde identieke of soortgelijke goederen, vastgesteld op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip
Your mental states are identical with your behavior?
Zijn je mentale toestanden identiek met je gedrag?
any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered
wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
any sign which is identical or similar to the trademark in relation to goods or services which are identical or similar to those for which the trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion on the part of the public, including the likelihood of association between the sign and the trademark.
Bekende handelsmerken
The situation is identical with respect to the other agricultural structural measures.
Ik wil slechts een van de vele voorbeelden aanhalen.
(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
Identical twins, or any siblings, who are separated at birth are no less similar than if they had grown up together.
Eeneiige tweelingen, of alle broers en zussen, die bij de geboorte gescheiden worden, lijken niet minder op elkaar dan als ze samen waren opgegroeid.
It can be concluded that the dossiers on which the Member States took their decisions were largely similar but not identical.
6 19 Er kan worden geconcludeerd dat de dossiers op grond waarvan de lidstaten hun beslissing namen, grotendeels overeenkwamen maar niet identiek waren.
any sign which is identical with the trademark in relation to goods or services which are identical to those for which the trademark is registered and
Artikel 227
Identical, almost to the word!
Het is praktisch hetzelfde tekst.
So we could also say this angle is identical to this angle. And if all the angles are the same, then we know that we are dealing with similar triangles. What useful thing can we now do once we know that a triangle is similar?
Of je kunt zeggen dat die hoek identiek is aan deze hoek en als alle hoeken gelijk zijn dan hebben we we te maken met gelijkzijdige driehoeken wat kunnen we dan nog meer doen als we weten dat we een gelijkzijdige driehoek hebben?
any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered
dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
The district is identical with the city of Brno.
De hoofdstad is Brno.
The Nordic States have extradition laws with identical wording.
De noordse landen hebben identiek geformuleerde uitleveringswetten vastgesteld.

 

Related searches: Identical Or Similar - Identical Or Similar To Those - Similar If Not Identical - Projects Similar Or Identical To - Identical And Similar - Identical With Or Similar To - Protection Against Use Of Later Identical Or Similar Mark - Similar But Not Identical - Identical With Similar To - Identical Or Substantially Similar -