Translation of "interest rate hedging strategy" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Hedging - translation : Interest - translation : Rate - translation : Strategy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The entity designates the interest rate risk it is hedging.
De entiteit wijst het renterisico aan dat zij aan het afdekken is.
(q) the prohibition of hedging or selling the retained interest
(q) het verbod op het afdekken of verkopen van het behouden belang
An entity s documentation of its hedging strategy includes its procedures for assessing effectiveness.
In de documentatie van de afdekkingsstrategie van een entiteit zullen ook de procedures voor beoordeling van de effectiviteit worden opgenomen.
The liquidity of the interest rate swap market has been enhanced , inter alia , by the systematic use of this market segment for hedging and positiontaking purposes .
De liquiditeit van de renteswapmarkt werd onder meer verruimd door het stelselmatig gebruik van dit marktsegment bij het afdekken en innemen van posities .
the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised (for this purpose, the replacement or rollover of a hedging instrument into another hedging instrument is not an expiration or termination if such replacement or rollover is part of the entity s documented hedging strategy)
het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend (voor de toepassing van dit lid wordt vervanging of telkens vernieuwen ( rollover ) van een afdekkingsinstrument in een ander afdekkingsinstrument niet beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of vernieuwing deel uitmaakt van de gedocumenteerde afdekkingsstrategie van de entiteit) of
The hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised (for this purpose, the replacement or rollover of a hedging instrument into another hedging instrument is not an expiration or termination if such replacement or rollover is part of the entity s documented hedging strategy).
Het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend (voor de toepassing van dit lid wordt vervanging of telkens vernieuwen ( rollover ) van een afdekkingsinstrument in een ander afdekkingsinstrument niet beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of vernieuwing deel uitmaakt van de gedocumenteerde afdekkingsstrategie van de entiteit).
Interest rate
Rentevoet Bedrag
Interest rate
Rente
interest rate
rentepercentage
Interest Rate
Rentepercentage
Interest rate
Rentepercentage
Interest rate
Rentepercentage
Interest rate
Rentevoet
Interest rate
Rentetarief
Since futures contracts are very often used for the hedging of interest rate risk on dealers bond portfolios , the number of futures traded for this purpose may have declined .
Toelichting De theoretische omvang van elk contract bedraagt Euros 100.000 voor de futures op de Euro Bobl en Euro Bunds , en USD 100.000 voor de futures op vijfjaars en tienjaars overheidspapier .
r m 1 interest rate before the marginal interest rate ( last interest rate at which bids are completely satisfied )
rm 1 rm rm rm 1 all ( r s ) i all i voor een liquiditeitsverruimende tender voor een liquiditeitsverkrappende tender
Hedging
Afdekking
Rate is the periodic interest rate.
Rente is het periodieke rentepercentage.
Periodic Interest Rate
Periodieke rente ratio
INTEREST RATE SWAPS
ECB Jaarverslag 2008
interest rate transactions ,
rentetransacties
Nominal interest rate
Nominale rente
Market interest rate
Marktrentevoet
Effective interest rate
Effectieve rente
Interest rate is
Rentepercentage is
Fixed interest rate
Vast rentepercentage
Variable interest rate
Variabel rentepercentage
4.1.2.1 Interest rate
4.1.2.1 Rentevoet
Interest rate swaps
Renteswaps
Effective Interest Rate
Effectieve rentevoet
Interest rate futures
Rentefutures
The hedging instrument referred to in paragraph AG114(e) may be a single derivative or a portfolio of derivatives all of which contain exposure to the hedged interest rate risk designated in paragraph AG114(d) (eg a portfolio of interest rate swaps all of which contain exposure to LIBOR).
Het afdekkingsinstrument waarnaar in alinea TL114(e) wordt verwezen, kan één derivaat zijn of een portefeuille van derivaten die allemaal blootstaan aan het afgedekte renterisico dat in alinea TL114(d) is aangewezen (bijvoorbeeld een portefeuille van renteswaps die allemaal blootstaan aan de ontwikkeling van de LIBOR).
These ten interest rate series are based on existing national interest rate statistics.
Deze tien reeksen rentetarieven zijn gebaseerd op bestaande nationale statistieken van rentetarieven.
Hedging Instruments
Afdekkingsinstrumenten
For example, an interest rate swap is likely to be an effective hedge if the notional and principal amounts, term, repricing dates, dates of interest and principal receipts and payments, and basis for measuring interest rates are the same for the hedging instrument and the hedged item.
Een renteswap, bijvoorbeeld, zal als afdekkingstransactie waarschijnlijk effectief zijn indien het referentiebedrag en de hoofdsom, looptijd, renteherzieningsdata, data van ontvangst en betaling van rente en aflossingen, en de basis voor het bepalen van de rentevoet voor het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie gelijk zijn.
National retail interest rate
Nationale bancaire rentevoet
National retail interest rate
NL Nationale bancaire rentevoet
Interest rate swaps 7 .
Compensatiebetalingen per renteswap zijn toegestaan .
Rate of the interest
Rente
Modify the interest rate
Wijzig het rentepercentage
Type of interest rate
Type rente
10.1 Statutory interest rate
10.1 Wettelijke rentevoet
11.1 Statutory interest rate
11.1 Wettelijke rentevoet
Exchange rate and interest
Wisselkoers en rente
Long term interest rate
De lange rente

 

Related searches: Interest Rate Hedging Strategy - Both Hedging And Non-hedging Purposes - Hedging And Non-hedging Purposes - Interest Rate Hedging - Interest Rate Hedging Products - Interest Rate Risk Hedging - Hedging Interest Rate - Interest Rate Hedging Instruments - Interest Rate Hedging Agreement - Hedging Interest Rate Risk -