Translation of "invoice address must be" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Address - translation : Invoice - translation : Must - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

MAC address must be a string.
MAC adres moet een tekenreeks zijn.
A MAC address must be entered.
Een MAC adres moet ingevuld worden.
Byte address required. must be even.
Byte adres vereist. moet even zijn.
Virtual IP address must be enabled.
Virtueel IP adres moet worden ingeschakeld!
References to the re exporter's invoice must be given in Box 10.
Verwijzingen naar de factuur van de persoon die weder uitvoert, worden in vak 10 opgenomen.
References to the re exporter's invoice must be given in box 10.
Verwijzingen naar de factuur van degene die de produkten wederuitvoert, moeten in vak 10 worden opgenomen.
The network must be an IPv4 address
Het netwerk moet een IPv4 adres zijn
source operand must be 16bit absolute address
too many operands
The official address must be fixed either
Deze zetel moet zijn gevestigd in
Address to which candidatures must be sent
Adres waar zij moeten worden ingediend.
Address to which they must be sent
Adres waaraan zij moeten worden gezonden
Address to which they must be sent.
Adres waar zij moeten worden ingediend.
address to which they must be sent
Adres waar deze moeten worden ingediend.
Any payment over UKL 20 must be evidenced by an invoice or receipt.
Elke betaling van een bedrag van meer dan 20 UKL moet met een rekening of een kwitantie verklaard kunnen worden.
The invoice declaration must be drawn up in accordance with the respective footnotes.
Bij de opstelling van de factuurverklaring moeten de respectieve voetnoten in acht worden genomen.
MAC address must be of the format AA BB CC DD EE FF
MAC adres moet het formaat AA BB CC DD EE FF hebben
Email address must be in a proper format.
E mailadres moet de correcte opmaak hebben.
The email must be a valid email address.
Het e mailadres moet een bestaand adres zijn.
Each consignment of goods must be accompanied by a certificate of origin or invoice declaration.
Elke zending goederen dient van een certificaat van oorsprong of van een factuurverklaring te zijn vergezeld.
The request must be sent to the following address
Het verzoek wordt gezonden aan het volgende adres
The request must be sent to the following address
Het verzoek moet naar onderstaand adres worden gezonden
The request must be sent to the following address
Het verzoek moet aan onderstaand adres worden gezonden
The request must be sent to the following address
Het verzoek moet aan het volgende adres worden gericht
The request must be sent to the following address
De verzoeken dienen aan volgend adres te worden gericht
That invoice must not indicate any value added tax separately.
Op deze factuur mag de belasting over de toegevoegde waarde niet afzonderlijk zijn vermeld.
We must address that.
Daar moet wat aan gedaan worden.
Mechanisms must, therefore, be planned forthwith to address these situations.
Er moeten dan nu reeds mechanismen worden ontworpen om met zulke situaties om te kunnen gaan.
Where applicants must submit an invoice before they can be paid and where this invoice is not submitted within the time limit laid down in the preceding subparagraph, payment shall be made within five working days of the actual submission of the invoice.
Wanneer overlegging van een factuur door de aanbieder als voorwaarde voor de betaling geldt en deze factuur niet binnen de in de vorige alinea voorgeschreven termijn wordt overgelegd, vindt de betaling plaats uiterlijk op de vijfde werkdag na de datum waarop de factuur daadwerkelijk wordt overgelegd.
Where applicants must submit an invoice before they can be paid and where this invoice is not submitted within the time limit laid down in the first subparagraph, payment shall be made within five working days of the actual submission of the invoice.
Wanneer overlegging van een factuur door de aanbieder als voorwaarde voor de betaling geldt en deze factuur niet binnen de in de eerste alinea voorgeschreven termijn wordt overgelegd, vindt de betaling plaats uiterlijk op de vijfde werkdag na de datum waarop de factuur daadwerkelijk wordt overgelegd.
According to the terms of this paragraph, every invoice must mention
Uit hoofde van dit lid moet in iedere factuur worden vermeld
The inventory number shall be entered on each invoice before the invoice is paid.
Op elke factuur wordt voor de betaling het inventarisnummer aangebracht.
The name and address of the exhibition must be indicated thereon.
Op dit certificaat zijn de naam en het adres van de tentoonstelling vermeld.
The name and address of the exhibition must be indicated thereon.
Daarop dienen naam en adres van de betrokken tentoonstelling te worden vermeld.
The name and address of the exhibition must be indicated thereon.
Verbod op de teruggave of vrijstelling van douanerechten
The name and address of the exhibition must be indicated thereon.
Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 1702.
The name and address of the exhibition must be indicated thereon.
alle gebruikte plantaardige materialen volledig moeten zijn verkregen.
We must address its causes.
Wij moeten de wortels van het probleem aanpakken.
Moreover, countries imposing sanctions must be prepared to address their own vulnerabilities.
Bovendien moeten landen die sancties opleggen bereid zijn hun eigen kwetsbaarheden onder ogen te zien.
The name and address of the exhibition must be indicated on it.
Op dit bewijs zijn de naam en het adres van de tentoonstelling vermeld.
The purchase invoice, bill of lading or airway bill must be drawn up in the name of the applicant.
De aankoopfactuur en het connossement of de luchtvrachtbrief moeten op naam van de aanvrager van het certificaat zijn gesteld.
The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes.
Bij het opstellen van de factuurverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, dient rekening te worden gehouden met de voetnoten.
The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes.
Wanneer de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, wordt het gedeelte tussen haakjes weggelaten of wordt niets ingevuld.
The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes.
Duitse versie
The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes.
), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i 2 Aanduiding van de oorsprong van de producten.
You must enter a printer address.
U moet een printeradres invoeren.

 

Related searches: Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - Invoice Address Must Be - Invoice Invalidating The Original Invoice - To Invoice To Invoice Addressee - The Invoice Is Payable Immediately On Receipt Of Invoice - An Invoice Showing The Invoice Number And Other Allocation R - Invoice Address - Address The Invoice - Invoice Email Address - Address For Invoice -