Translation of "it is received" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

It is received - translation : Received - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Is it the time the request is received?
De heer Arndt. (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wens twee vragen te stellen.
How is it that he has received guidance?
Zou de taak van waarschuwing hem, boven het overige gedeelte van ons, opgedragen zijn?
How is it that he has received guidance?
Zou uit ons midden de vermaning aan hem zijn opgelegd?
It has received
Dit zijn
It is recalled that two Ukrainian companies received MES.
Aan twee van deze ondernemingen was de status van marktgericht bedrijf toegekend.
As soon as notification is received it is made known to the House.
Zodra deze mededeling is ontvangen wordt zij bekendgemaakt aan het Huis.
It is not disputed that KWW received aid classified as Wettbewerbshilfe.
Het feit dat KWW als Wettbewerbshilfe aangemerkte steun ontving, wordt niet betwist.
It is not disputed that KWW received aid classified as Wettbewerbshilfe.
Het feit dat KWW als Wettbewerbshilfe aangemerkte steun ontving, wordt niet betwist.
I have not received it.
Die heb ik niet gekregen.
The Commission shall examine the notification as soon as it is received.
De Commissie onderzoekt de aanmelding meteen na ontvangst .
The Commission shall examine the notification as soon as it is received.
De Commissie onderzoekt de aanmelding onverwijld na ontvangst.
It is a very positive report and has received great approbation here.
Het is een zeer positief verslag en is hier zeer goedkeurend ontvangen.
The Commission shall examine the communication as soon as it is received.
De Commissie onderzoekt de mededeling zodra zij deze heeft ontvangen.
The Commission shall examine the notification as soon as it is received.
De Commissie onderzoekt de aanmelding terstond na ontvangst.
It was not particularly well received.
Vervolgens bleef het drie jaar stil.
It received town status in 2006.
De gemeente kreeg stadsrechten in 2006.
Yes. It was very well received.
Ja, het werd alom goed ontvangen
This is an area of activity which in the past has perhaps received nothing like the attention that it should have received.
Dit is een sector die in het verleden misschien op verre na niet de aandacht heeft gekregen die hij had moeten krijgen.
It is simpler than steel, it has received much less publicity than steel, but it is no less important for that.
Het ligt een voudiger en heeft ook minder publiciteit gekregen dan het staalconflict, maar ondanks dat is de kwestie toch niet minder belangrijk.
It is now Wednesday morning and I have still not received these documents.
Het is woensdagochtend en ik heb deze documenten nog steeds niet ontvangen.
So it is not the case that in October they only received 11 .
Het is dus niet zo dat men in oktober slechts 11 heeft ontvangen.
It is evident that neither of the two defendants received a fair trial.
Het is duidelijk dat beide veroordeelden geen eerlijk proces hebben gekregen.
It is for Parliament to decide on this request, once it has been received in due form.
Het is aan het Parlement om over dit reglementair ont vankelijke verzoek te beslissen.
It received its current name in 1845.
In 1845 kreeg de academie haar huidige benaming.
I received and email and it said,
Ik kreeg een email waarin stond
I received it directly from his hands.
Ik heb het van hem ontvangen.
I have not received it, Mr President.
Ik heb dat amendement niet gekregen, mijnheer de Voor zitter, en kan het dus niet steunen.
It received no comments from interested parties.
De Commissie heeft geen opmerkingen ontvangen.
It is, of course, for the Commission to consider complaints received from the public.
Ik denk dat het belangrijk is dat we die moeilijkheden nauwkeurig indentificeren omdat het geen zin heeft te doen alsof ze niet bestaan en vervolgens een soort politieke botsing te krijgen, waar niemand iets aan heeft.
I have received many letters about the fact that it is an emotive issue.
Ik heb veel brieven ontvangen waaruit blijkt hoe gevoelig het onderwerp is.
Is it clear how complaints are received, documented, escalated (where necessary) and responded to?
Indonesiƫ heeft vergunningverlenende autoriteiten belast met de algemene verantwoordelijkheid voor het afgeven van gecontroleerde wettelijke documenten en FLEGT vergunningen.
When the payment is received.
Wanneer de betaling is ontvangen.
when the payment is received
Wanneer de betaling is ontvangen
I think it is very disagreeable of Parliament to tell us that it received the proposal too late.
Mijnheer de Voorzitter, ik vind het erg ondankbaar van het Parlement als het ons vertelt dat het het voorstel te laat heeft ontvangen.
And would he not agree that it is high time this backlog received the urgency which it needs?
Is hij ook niet van mening dat het hoog tijd wordt dat deze achterstand zo snel mogelijk wordt weggewerkt ?
It received German town law privileges in 1299.
In 1299 verkreeg de plaats Duitse stadsrechten.
And it received quite a bit of attention.
En het kreeg heel wat aandacht.
Therefore, I assume that you have received it.
Ik neem dus aan dat die tekst in uw bezit is.
It subsequently received comments from several interested parties.
Vervolgens ontving zij ook opmerkingen van andere belanghebbenden.
As soon as it has received the two
Dit orgaan vult deel B van het formulier in
For every creature of God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with thanksgiving.
Want alles wat God gemaakt heeft, is goed. Wij mogen het gerust eten, als we er maar dankbaar voor zijn.
It is no secret that Mr Van der Klaauw was not well received in Israel.
Het is nodig dat wij zijn standpunten begrijpen en daartoe heeft hij ons deze morgen zeker een kans gegeven en ik dank hem nogmaals voor zijn toespraak.
It is these factors which determine the share of Fund aid received by any country.
Deze factoren bepalen welk aandeel aan steun uit het Fonds elke Lid Staat ontvangt.
For our part, the European Union has just received the plan and is studying it.
Wij als Europese Unie hebben dit plan onlangs ontvangen en zijn het nu aan het bestuderen.
It is true that I, at any rate, have not received any invitation to attend.
Ik heb in ieder geval geen uitnodiging mogen ontvangen.

 

Related searches: Received Has Received - Well Received - Have Received - Received From - We Received - We Have Received - Was Received - I Have Received - I Received - Has Been Received -