Translation of "must be identical" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Identical - translation : Must - translation : Must be identical - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They must be identical to each other.
Ze moesten identiek zijn.
The elements and stages included in each subtest must be decided in advance and must be identical for each subtest.
De elementen en stappen van elke subtest worden vooraf bepaald en zijn voor alle subtests gelijk.
This name must not be identical to a generic name published under the ICBN .
Deze naam mag niet gelijk zijn aan een naam die onder de ICBN gepubliceerd is.
The content of electronic certificates must be identical to that of certificates on paper.
Het elektronische certificaat moet qua inhoud identiek zijn met het papieren certificaat.
The rates do not have to be identical, but must be approximated within sufficiently narrow limits to be effective.
Het tweede voorstel voor een richtlijn betreft de harmonisatie van de accijnzen op wijn met toegevoegde alcohol.
R1 and R2 may be identical or different and must be chosen from substituted or unsubstituted alkyl or aryl groups.
R1 en R2 kunnen identiek of verschillend zijn en moeten gekozen worden uit gesubstitueerde of niet gesubstitueerde alkyl of arylgroepen.
The content of electronic licences and certificates must be identical to that of licences and certificates on paper.
Het elektronische certificaat moet qua inhoud identiek zijn met het papieren certificaat.
We take an identical view of the amendments which establish criteria to define what must be considered recycling.
We nemen hetzelfde standpunt in met betrekking tot de amendementen waarin geprobeerd wordt criteria voor nuttige toepassing vast te leggen.
all holders of securities of the offeree company who are in identical situations must be given equal treatment
gelijke behandeling van alle in eenzelfde situatie verkerende houders van effecten van de doelvennootschap
Our democracies must support one another, act jointly and follow, identical rules.
Onze democratieën dienen elkaar onderling te steunen ten einde gezamenlijk en volgens dezelfde regels te werk te kunnen gaan.
This d would be identical to C.
Deze d moet dan gelijk zijn met C.
To this end, identical procedures for testing blood and plasma must be adopted which comply with the most recent techniques.
Dat vereist identieke onderzoeks en controlemethodes volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
identical communications software and identical applications software enabling each unit to be connected to the computerized veterinary network.
een identiek communicatie en een identiek applicatieprogramma, zodat elke eenheid op het computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten kan worden aangesloten.
When performing correlation tests between laboratories or between a manufacturer and an approval authority, filters of identical quality must be used.
Wanneer correlatietests tussen laboratoria of tussen fabrikanten en een keuringsinstantie worden uitgevoerd, moeten filters van dezelfde kwaliteit worden gebruikt.
The rest of each banknote would be identical .
Verder zouden de bankbiljetten identiek zijn .
They must be so identical that you could pick one up from New Zealand and ship them to Canada and he would be instantly functional.
Ze moesten zo identiek zijn dat je iemand uit Nieuw Zeeland kon inschepen naar Canada, waar hij meteen aan de slag kon.
Also I must reply to Mr Graefe zu Baringdorf by saying that the two, as he describes, almost identical references to comitology procedure are not in fact identical.
Ik moet de heer Graefe zu Baringdorf tevens antwoorden dat de twee, zoals hij beschrijft, vrijwel identieke verwijzingen naar de comitologieprocedure in feite niet identiek zijn.
Identical Files
Identieke Bestanden
Identical pieces
Gelijke delen
Only identical
Alleen identiek
Identical arrangements may be made for subsequent delivery periods.
Voor latere leveringsperioden kunnen dezelfde regelingen worden ge troffen.
If consumer policy is to be genuinely implemented, consumers must be accorded the same importance as an identical guarantee covering the whole of the Union's territory.
Als men een daadwerkelijk consumentenbeleid wil voeren, moet men deze aspecten dezelfde betekenis toekennen als aan een dekkingsgarantie voor het hele grondgebied van de Unie.
4.1.1.2 It points out that the term used must cover identical services at each financial institution.
4.1.1.2 Het wijst erop dat de gekozen term in iedere financiële instelling dezelfde diensten moet omvatten.
Similarly, quality levels would be identical in the alternative locations.
Evenzo zou het kwaliteitsniveau op de alternatieve locaties identiek zijn.
We affirm also that these expenses must be dealt with in the framework of special identical rules for the Members of the European Parliament.
Het was een zware dag en een debat over een moeilijk probleem, en ik zou dan ook in de eerste plaats mijn waardering willen uitspreken voor het begrip van onze vrienden aan deze zijde van het Parlement, die in voor hen netelige omstandigheden moeilijke beslissingen hebben moeten nemen.
an entirely identical name or of a compound name, one term of which is identical to the name to be registered or
een geheel identieke naam of van een samengestelde naam waarvan een term identiek is aan de te registreren naam of
Show Identical Files
Identieke bestanden tonen
Autogroup with identical
Autogroup met identieken
Two identical rubies.
Identieke robijnen.
Other abelian groups are not free groups because in free groups ab must be different from ba if a and b are different elements of the basis, while in free abelian groups they must be identical.
Andere abelse groepen zijn geen vrije groepen, omdat ab in vrije groepen moet verschillen van ba , indien a en b verschillende elementen van de basis zijn.
However, the rules and procedures enabling a coherent operation of the new structural subsystems intended to be used in the TEN, and in particular those that are linked directly to the operation of a new train control and signalling system, must be identical where identical situations exist.
Niettemin moeten de voorschriften en procedures die een coherente exploitatie van de nieuwe structurele subsystemen op TEN lijnen mogelijk moeten maken en met name die, welke rechtstreeks aansluiten op de exploitatie van een nieuw treinbesturings en seingevingssysteem, identiek zijn waar ook de situaties dat zijn.
denominations which are identical or may be confused with other designations,
de benaming is identiek aan of kan worden verward met andere aanduidingen
(3) Two identical copies of the video record shall be produced.
(3) Er dienen twee identieke kopieën van de video opname te worden gemaakt.
(3) Two identical copies of the video record shall be produced.
3 Er dienen twee identieke kopieën van de video opname te worden gemaakt.
Turns out they're identical.
Blijkt dat ze identiek zijn.
The files are identical.
De bestanden zijn identiek.
Project identities are identical
Project identiteiten zijn identiek
An almost identical structure.
Een bijna identieke structuur.
They're identical aren't they?
Deze zijn precies eender, niet?
Product in identical category
Product in een identieke categorie
For example, a set of triplets may be composed of identical twins from one egg and a third non identical sibling from a second egg.
Een meerling bestaande uit twee personen noemt men een tweeling, een meerling bestaande uit drie personen een drieling, enzovoorts.
In short, the emphasis must lie on simple, enforceable provisions, adequate controls and identical assessment standards by regulatory authorities.
Kortom, mijnheer de Voorzitter, de nadruk moet liggen op eenvoudige en handhaafbare bepalingen, afdoende controles en identieke beoordelingsnormen door controle instanties.
The nominal value of shares in a single class shall be identical.
Alle aandelen van eenzelfde categorie hebben dezelfde nominale waarde.
Mr President, Commissioner, the qualitative leap represented by Article 299(2) must be matched by an identical qualitative step forward in the special treatment that the European Union must give to the outermost regions.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, met artikel 299, lid 2, hebben wij onmiskenbaar een kwalitatieve sprong voorwaarts gemaakt. Deze dient evenwel gepaard te gaan met een kwalitatieve aanpassing van de specifieke behandeling die de Europese Unie aan de ultraperifere regio's moet toekennen.
2.5 At the same time, the key mandatory requirements and procedures for assessing conformity which manufacturers have to follow must be identical in all the Member States.
2.5 Bovendien moeten de verplichte essentiële eisen en de door de fabrikanten te volgen conformiteitsbeoordelingsprocedures in alle lidstaten hetzelfde zijn.

 

Related searches: Must Be Identical - Must Not Be Identical - Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - Must Be Totally Identical - File Must Be Identical - Passwords Must Be Identical - Selection Must Be Identical - Identical - Identical With - Virtually Identical -