Translation of "must be totally identical" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Identical - translation : Must - translation : Totally - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They must be identical to each other.
Ze moesten identiek zijn.
A totally different approach must be taken.
Er moet een heel andere weg ingeslagen worden.
The elements and stages included in each subtest must be decided in advance and must be identical for each subtest.
De elementen en stappen van elke subtest worden vooraf bepaald en zijn voor alle subtests gelijk.
Aquaculture and agriculture are totally different sectors that must be addressed separately.
De aquacultuur en de landbouw zijn totaal verschillende sectoren, die afzonderlijk behandeld moeten worden.
This name must not be identical to a generic name published under the ICBN .
Deze naam mag niet gelijk zijn aan een naam die onder de ICBN gepubliceerd is.
The content of electronic certificates must be identical to that of certificates on paper.
Het elektronische certificaat moet qua inhoud identiek zijn met het papieren certificaat.
All labels and foreign matter must be totally removed immediately prior to boning.
Alle etiketten en ongerechtigheden worden onmiddellijk vóór uitbening geheel verwijderd.
We must not be totally dependent upon them for all our future automation.
Daardoor is 40 van de arbeidskrachten in gebieden waar vroeger staalfabrieken waren nu werkloos.
The rates do not have to be identical, but must be approximated within sufficiently narrow limits to be effective.
Het tweede voorstel voor een richtlijn betreft de harmonisatie van de accijnzen op wijn met toegevoegde alcohol.
We must not be totally dependent upon the USA and Japan for our microelectronics.
Wanneer wij kijken naar de manier waarop de herstructurering momenteel wordt uitgevoerd, dan zien wij bij voorbeeld in het Verenigd Koninkrijk een daling van ongeveer 26 miljoen ton staal tot iets minder dan 14 miljoen.
If conventional vaccines are used, the stock affected must be totally isolated for long periods.
Het gebruik van traditionele vaccins gaat gepaard met lange periodes van volledige isolering van het vee van de betrokken regio' s.
We must be totally responsible in our use of it, and that is our aim.
Wij moeten op absoluut verantwoorde wijze hiervan gebruik maken dat is ons doel.
The European Union must be totally unambiguous, unequivocal and show no complacency on this point.
De Europese Unie dient zich in dit opzicht inderdaad ondubbelzinnig en standvastig op te stellen.
R1 and R2 may be identical or different and must be chosen from substituted or unsubstituted alkyl or aryl groups.
R1 en R2 kunnen identiek of verschillend zijn en moeten gekozen worden uit gesubstitueerde of niet gesubstitueerde alkyl of arylgroepen.
The content of electronic licences and certificates must be identical to that of licences and certificates on paper.
Het elektronische certificaat moet qua inhoud identiek zijn met het papieren certificaat.
We take an identical view of the amendments which establish criteria to define what must be considered recycling.
We nemen hetzelfde standpunt in met betrekking tot de amendementen waarin geprobeerd wordt criteria voor nuttige toepassing vast te leggen.
all holders of securities of the offeree company who are in identical situations must be given equal treatment
gelijke behandeling van alle in eenzelfde situatie verkerende houders van effecten van de doelvennootschap
This authority must be totally dissociated from the interests of private companies or the Member States.
Die onafhankelijkheid is essentieel. De autoriteit moet volledig losstaan van de belangen van privé ondernemingen of lidstaten.
Our democracies must support one another, act jointly and follow, identical rules.
Onze democratieën dienen elkaar onderling te steunen ten einde gezamenlijk en volgens dezelfde regels te werk te kunnen gaan.
This is a view we must reject utterly and totally.
In vele landen van de Gemeenschap werd deze in 1973 74 tijdens de eerste grote energiecrisis ingevoerd.
All the elements must therefore be totally consistent from the start in order to achieve optimal homogeneity.
Alle onderdelen moeten dus i.v.m. optimale coherentie van het systeem van meet af aan volkomen op elkaar afgestemd zijn.
Therefore, men must be involved in a totally different way than at present in working towards equality.
Daarom moeten mannen op een heel andere manier dan nu betrokken worden bij het werk voor gelijkheid.
This d would be identical to C.
Deze d moet dan gelijk zijn met C.
To this end, identical procedures for testing blood and plasma must be adopted which comply with the most recent techniques.
Dat vereist identieke onderzoeks en controlemethodes volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
After arrival at the game handling establishment, game carcases must be totally or partially eviscerated without undue delay.
Na aankomst van de karkassen in de wildbewerkingsinrichting moeten de ingewanden zonder onnodige vertraging geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.
However, this assumption does not require that it be made totally unavailable for research, although such research must be properly justified.
Het zou niet te verantwoorden zijn als van vele genetisch behandelde eicellen slechts enkele eicellen gezonde individuen zouden opleveren (27).
identical communications software and identical applications software enabling each unit to be connected to the computerized veterinary network.
een identiek communicatie en een identiek applicatieprogramma, zodat elke eenheid op het computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten kan worden aangesloten.
When performing correlation tests between laboratories or between a manufacturer and an approval authority, filters of identical quality must be used.
Wanneer correlatietests tussen laboratoria of tussen fabrikanten en een keuringsinstantie worden uitgevoerd, moeten filters van dezelfde kwaliteit worden gebruikt.
The rest of each banknote would be identical .
Verder zouden de bankbiljetten identiek zijn .
So it would be totally renewable.
Het zou volledig duurzaam zijn.
Why, he may be totally innocent.
Waarom, hij kan volkomen onschuldig zijn.
The vote will be totally distorted.
Die zal een volkomen vertekend beeld opleveren.
They must be so identical that you could pick one up from New Zealand and ship them to Canada and he would be instantly functional.
Ze moesten zo identiek zijn dat je iemand uit Nieuw Zeeland kon inschepen naar Canada, waar hij meteen aan de slag kon.
Also I must reply to Mr Graefe zu Baringdorf by saying that the two, as he describes, almost identical references to comitology procedure are not in fact identical.
Ik moet de heer Graefe zu Baringdorf tevens antwoorden dat de twee, zoals hij beschrijft, vrijwel identieke verwijzingen naar de comitologieprocedure in feite niet identiek zijn.
Identical Files
Identieke Bestanden
Identical pieces
Gelijke delen
Only identical
Alleen identiek
Identical arrangements may be made for subsequent delivery periods.
Voor latere leveringsperioden kunnen dezelfde regelingen worden ge troffen.
If consumer policy is to be genuinely implemented, consumers must be accorded the same importance as an identical guarantee covering the whole of the Union's territory.
Als men een daadwerkelijk consumentenbeleid wil voeren, moet men deze aspecten dezelfde betekenis toekennen als aan een dekkingsgarantie voor het hele grondgebied van de Unie.
It was going to be totally traditional.
Het zou helemaal traditioneel worden.
We'll totally be caught up in it.
We zullen ons er in helemaal gesloten voelen.
This would be totally unacceptable to Parliament.
Dit zou voor het Parlement volledig onaanvaardbaar zijn.
To ignore this would be totally unrealistic.
Lopen de standpunten van de Commissie en het Parlement uiteen ?
That would of course be totally unacceptable.
Dit zou ook volstrekt onaanvaardbaar zijn.
4.1.1.2 It points out that the term used must cover identical services at each financial institution.
4.1.1.2 Het wijst erop dat de gekozen term in iedere financiële instelling dezelfde diensten moet omvatten.

 

Related searches: Must Be Totally Identical - Must Be Identical - Must Not Be Identical - Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - File Must Be Identical - Passwords Must Be Identical - Selection Must Be Identical - Must Be Totally Empty - I Must Totally Change - Identical -