Translation of "must not be identical" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Identical - translation : Must - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They must be identical to each other.
Ze moesten identiek zijn.
This name must not be identical to a generic name published under the ICBN .
Deze naam mag niet gelijk zijn aan een naam die onder de ICBN gepubliceerd is.
The rates do not have to be identical, but must be approximated within sufficiently narrow limits to be effective.
Het tweede voorstel voor een richtlijn betreft de harmonisatie van de accijnzen op wijn met toegevoegde alcohol.
The elements and stages included in each subtest must be decided in advance and must be identical for each subtest.
De elementen en stappen van elke subtest worden vooraf bepaald en zijn voor alle subtests gelijk.
The content of electronic certificates must be identical to that of certificates on paper.
Het elektronische certificaat moet qua inhoud identiek zijn met het papieren certificaat.
Also I must reply to Mr Graefe zu Baringdorf by saying that the two, as he describes, almost identical references to comitology procedure are not in fact identical.
Ik moet de heer Graefe zu Baringdorf tevens antwoorden dat de twee, zoals hij beschrijft, vrijwel identieke verwijzingen naar de comitologieprocedure in feite niet identiek zijn.
They are not the same and therefore should not be voted as identical amendments.
Ze zijn niet hetzelfde en er zou daarom niet gestemd moeten worden als waren het identieke amendementen.
Passwords are not identical. Try again.
Wachtwoorden zijn niet gelijk. Probeer het nogmaals.
R1 and R2 may be identical or different and must be chosen from substituted or unsubstituted alkyl or aryl groups.
R1 en R2 kunnen identiek of verschillend zijn en moeten gekozen worden uit gesubstitueerde of niet gesubstitueerde alkyl of arylgroepen.
The passphrases you entered were not identical
De ingevoerde sleutelwaarden komen niet overeen
12.2.3 Investment is not identical to trade.
12.2.3 Investeringen zijn iets anders dan handel.
The content of electronic licences and certificates must be identical to that of licences and certificates on paper.
Het elektronische certificaat moet qua inhoud identiek zijn met het papieren certificaat.
We take an identical view of the amendments which establish criteria to define what must be considered recycling.
We nemen hetzelfde standpunt in met betrekking tot de amendementen waarin geprobeerd wordt criteria voor nuttige toepassing vast te leggen.
all holders of securities of the offeree company who are in identical situations must be given equal treatment
gelijke behandeling van alle in eenzelfde situatie verkerende houders van effecten van de doelvennootschap
Our democracies must support one another, act jointly and follow, identical rules.
Onze democratieën dienen elkaar onderling te steunen ten einde gezamenlijk en volgens dezelfde regels te werk te kunnen gaan.
Beneficiaries should not be able to benefit from double subsidisation of identical research results.
Begunstigden mogen geen dubbele subsidiëring kunnen ontvangen voor dezelfde onderzoeksresultaten.
Other abelian groups are not free groups because in free groups ab must be different from ba if a and b are different elements of the basis, while in free abelian groups they must be identical.
Andere abelse groepen zijn geen vrije groepen, omdat ab in vrije groepen moet verschillen van ba , indien a en b verschillende elementen van de basis zijn.
Mr Arndt. (DE) Yes, but by that he meant that Amendment No 197 must still be put to the vote, because the two amendments are not identical.
De heer Arndt. (DE) Ja, dit is zo, maar daarmee wou hij zeggen dat over amendement nr. 197 nog moet worden gestemd omdat de beide amendementen niet identiek zijn.
President. I do not think they are identical.
De Voorzitter. Ik geloof niet dat zij identiek zijn.
The unit price need not be indicated if it is identical to the sales price.
De eenheidsprijs hoeft niet te worden aangeduid als deze identiek is aan de verkoopprijs.
This d would be identical to C.
Deze d moet dan gelijk zijn met C.
To this end, identical procedures for testing blood and plasma must be adopted which comply with the most recent techniques.
Dat vereist identieke onderzoeks en controlemethodes volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
Though similar in appearance, the two are not identical.
Als er lucht tussen de twee pleurabladen komt, bv.
Well, clearly this is not identical to this triangle.
Deze is duidelijk niet identiek aan deze driehoek.
Accordingly, each Member State needs specially tailored measures for a social model that does not have to be identical in every country, yet which must nonetheless be based on the same principles.
Dus elke lidstaat heeft op de eigen situatie toegesneden maatwerk nodig voor een sociaal model dat weliswaar niet identiek hoeft te zijn maar dat wel op dezelfde uitgangspunten is gebaseerd.
And partnership means that both partners have equal rights, although they need not and perhaps should not be identical.
Partnerschap betekent dat beide partijen gelijkwaardig moeten zijn. Zij hoeven niet, en moeten wellicht ook helemaal niet gelijk zijn.
Bills, invoices, financial statements and other non identical messages shall not be regarded as direct mail.
Rekeningen, facturen, bankafschriften, en andere niet identieke boodschappen worden niet als direct mail aangemerkt.
I do not believe that all the national systems of social protection should be made identical.
Ik ben niet van mening dat we alle nationale sociale zekerheidsstelsels over een kam moeten gaan scheren.
But for items that were identical in the comparison their color also is identical even if the age is not.
Maar voor items die hetzelfde waren in de vergelijking, is ook de kleur hetzelfde, ook al zijn ze niet even oud.
identical communications software and identical applications software enabling each unit to be connected to the computerized veterinary network.
een identiek communicatie en een identiek applicatieprogramma, zodat elke eenheid op het computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten kan worden aangesloten.
When performing correlation tests between laboratories or between a manufacturer and an approval authority, filters of identical quality must be used.
Wanneer correlatietests tussen laboratoria of tussen fabrikanten en een keuringsinstantie worden uitgevoerd, moeten filters van dezelfde kwaliteit worden gebruikt.
The rest of each banknote would be identical .
Verder zouden de bankbiljetten identiek zijn .
As Sir Jack himself said, the countries are not identical.
Zoals Sir Jack Stewart Clark zelf al gezegd heeft, zijn de landen niet gelijk.
But our interpretation of these values is not always identical.
Maar wij interpreteren deze waarden niet altijd eender.
They must be so identical that you could pick one up from New Zealand and ship them to Canada and he would be instantly functional.
Ze moesten zo identiek zijn dat je iemand uit Nieuw Zeeland kon inschepen naar Canada, waar hij meteen aan de slag kon.
Identical Files
Identieke Bestanden
Identical pieces
Gelijke delen
Only identical
Alleen identiek
Identical arrangements may be made for subsequent delivery periods.
Voor latere leveringsperioden kunnen dezelfde regelingen worden ge troffen.
If consumer policy is to be genuinely implemented, consumers must be accorded the same importance as an identical guarantee covering the whole of the Union's territory.
Als men een daadwerkelijk consumentenbeleid wil voeren, moet men deze aspecten dezelfde betekenis toekennen als aan een dekkingsgarantie voor het hele grondgebied van de Unie.
We must not be judges we must be brothers.
Handelingen van het Europese Parlement
4.1.1.2 It points out that the term used must cover identical services at each financial institution.
4.1.1.2 Het wijst erop dat de gekozen term in iedere financiële instelling dezelfde diensten moet omvatten.
Similarly, quality levels would be identical in the alternative locations.
Evenzo zou het kwaliteitsniveau op de alternatieve locaties identiek zijn.
We affirm also that these expenses must be dealt with in the framework of special identical rules for the Members of the European Parliament.
Het was een zware dag en een debat over een moeilijk probleem, en ik zou dan ook in de eerste plaats mijn waardering willen uitspreken voor het begrip van onze vrienden aan deze zijde van het Parlement, die in voor hen netelige omstandigheden moeilijke beslissingen hebben moeten nemen.
an entirely identical name or of a compound name, one term of which is identical to the name to be registered or
een geheel identieke naam of van een samengestelde naam waarvan een term identiek is aan de te registreren naam of

 

Related searches: Must Not Be Identical - Must Be Identical - Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - Must Be Totally Identical - File Must Be Identical - Passwords Must Be Identical - Selection Must Be Identical - Not Identical - Are Not Identical - Is Not Identical -