Translation of "no further interest" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Further - translation : Interest - translation : No further interest - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(21) The parties have presented no further facts or arguments concerning Community interest to the Commission.
(21) Geen enkele partij heeft de Commissie andere gegevens verstrekt of haar argumenten in verband met het belang van de Gemeenschap verschaft.
A further point might be of interest.
Het is duidelijk dat wij geen krachtige middelen hebben.
No further evidence has been provided that the interest rate on the aid in question was modified.
Er zijn evenwel geen bewijsstukken verstrekt waaruit blijkt dat de rentevoet met betrekking tot de steun in kwestie daadwerkelijk is aangepast.
Since the Paris Summit of 1972, there has been no further interest in consumer protection at least not publicly.
Sedert de Top van Parijs van 1972 is er, publiek althans, geen enkele belangstelling meer geweest voor het belang van de verbruikers.
A further adjustment of interest rates was therefore warranted .
Een verdere aanpassing van de rentetarieven was derhalve geboden .
A further adjustment of interest rates was therefore warranted .
Een verdere aanpassing van de rentetarieven was daarom gewettigd .
Finally, referring to another motion for a resolution, there was no move towards a further coordinated reduction in interest rates.
De heer Herman (PPE). (FR) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de Voorzitter van de Commissie, als media evenement is de top van Tokio beslist een groot succes geweest.
No further.
Ik ben het zat.
No further.
Niet zo ver.
No further.
Nee.
She showed no pain, no pleasure, no interest.
Ne. Ze toonde geen pijn, geen plezier, geen interesse.
There is no interest.
Dit onderwerp heeft niet hun belangstelling.
No, I've lost interest.
Nee, ik heb geen interesse.
Civil aviation cooperation projects of mutual interest should be further promoted.
De partijen zullen op deze basis zoeken naar mogelijkheden voor bredere samenwerking op het gebied van de burgerluchtvaart
Air transport cooperation projects of mutual interest should be further promoted
het doeltreffend beheer van havens en doelmatige zeevervoersdiensten en
We joined the EMS there were no further green pound adjustments inflation and bank interest rates soared to 20 input costs rocketed.
We sloten ons aan bij het EMS er volgden geen verdere aanpassingen van het groene pond de inflatie en de bankrente vlogen omhoog tot 20 de invoerkosten stegen bliksemsnel.
Further information no
Aanvullende informatie
Further information no
Hoe bewaart u Nespo Aanvullende informatie t la ie
No further questions.
Ik heb geen vragen meer.
No further questions.
Geen vragen.
Stop! No further!
Kom niet verder.
(20) Given the need to further examine certain aspects of dumping, injury, causality and Community interest, no provisional anti dumping measures were imposed.
(20) Omdat een aantal aspecten van dumping, schade, oorzakelijk verband en het belang van de Gemeenschap verder moesten worden onderzocht, werden geen voorlopige antidumpingmaatregelen genomen.
In the course of February , money market interest rates gradually increased further .
In de loop van februari ging de geldmarktrente geleidelijk verder in de hoogte .
This is likely to attract still further interest from third country exporters.
Hierdoor zal de interesse van exporteurs uit derde landen waarschijnlijk verder toenemen.
National retail interest rate No
NL Nationale bancaire rentevoet
That serves no one's interest.
Daar heeft niemand baat bij.
You interest me no end.
Dit interesseert me echt enorm.
Show no interest or excitement.
Toon geen interesse of emotie.
No further noteworthy incidents.
Geen verdere noemenswaardige incidenten.
Go no further, commander.
Blijf staan, commandant.
No further questions, sir.
Geen vragen meer.
No further action required
Geen verder actie nodig
series starts in January 1991 No interest paid on sight deposits No interest paid on sight deposits
reeks start in januari 1991 Geen rente betaald op onmiddellijk opvraagbare deposito 's Geen rente betaald op onmiddellijk opvraagbare deposito 's
Conditions in several other EU countries supported a further reduction in interest rates .
In verscheidene andere EU landen maakte de economische situatie een verdere renteverlaging mogelijk .
to further develop and strengthen political dialogue on all areas of mutual interest
het verder ontwikkelen en versterken van een politieke dialoog over alle zaken van wederzijds belang
Tom has no interest in science.
Tom toont geen interesse in wetenschap.
I had no interest in it.
Ik had geen belangstelling voor.
You would have collected no interest.
Sal, ik ben bereid om je 100 nu te geven, maar alleen als jij mij 110 terugbetaalt na een jaar.
No interest in politics since 1933.
Je hebt niets met politiek. Jou gaat het goed sinds '31.
As central banks brought policy interest rates down to zero, no one cared that gold yields no interest.
Toen de centrale banken de rente omlaag brachten naar nul, gaf niemand er iets om dat goud geen rente oplevert.
Huck accompanied them no further.
Huck vergezelde hen niet verder hij verborg zich achter een rotsblok en luisterde.
He could get no further.
Hij kon het niet verder brengen.
I have no further questions.
Ik heb geen verdere vragen.
No further HotSyncs are possible.
Er zijn geen verdere HotSyncs meer mogelijk.
No further comments were received.
Er werden geen verdere opmerkingen ontvangen.

 

Related searches: Legal Interest Interest - Show Particular Interest Interest - Low-interest Or Interest-free Loans - Interest And Compound Interest - Non Interest And Low Interest - Interest-earning Assets And Interest-bearing Liabilities - Interest Income And Interest Expense - Interest Over The Base Interest - Interest Expense Less Interest Income - Interest Income Or Interest Expense -