Translation of "no turning back" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Back - translation : No turning back - translation : Turning - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

No turning back!
Terug kan niet meer!
There is no turning back!
Er is geen terugkeren!
There is no turning back now.
Nu is er geen terugkeren meer aan.
It's hopeless. There's no turning back.
Laat alle hoop varen, er is geen weg terug.
03 45 PM Abhisit No turning back ...
03 45 Premier Abhisit Geen weg terug ...
They're on a journey there's no turning back.
Ze zijn op een reis, een weg terug is er niet.
There is going to be no turning back.
Er zal geen weg terug zijn.
Stray too close, and there's no turning back
Dwaal er te dichtbij, en er is geen weg terug.
As one MEP put it 'There is no turning back.
Bovendien moet de Gemeen schap een antwoord vinden op de technologische uitdaging van Amerika en Japan.
And then it started, there was no turning back after that.
En daarna was er geen weg terug meer.
No turning back now. Nothing for it but to push on.
Er was nu geen weg meer terug.
We're not turning back.
We gaan niet weer terug.
Well, we're turning back.
We gaan terug.
Strange Life Records 2007Where Is Carlos (12 , Ltd) No Turning Back (Legow...
Strange Life Records 2007 Where Is Carlos (12 , Ltd) No Turning Back (Legow...
Try turning it off and then turning it back on.
Probeer het eens uit te zetten en daarna weer aan te doen.
This project has already made considerable progress and there is no turning back.
Dit project is reeds ver gevorderd er is geen weg terug meer.
Now when there is no turning back you tell him of your intrigue.
Nu er geen weg terug meer is verteld u hem van uw intriges.
Our turning' back don't mean nothin'.
Onze terugtrekking betekent niets.
No, Mr Aigner, you will not succeed in turning back the clock of history.
Neen, mijnheer Aigner, U zult er niet in slagen om de klok terug te draaien.
Have you tried turning it off and then turning it back on?
Heb je geprobeerd om het uit te zetten en daarna weer aan te doen?
Yet these represent a serious threat to the principle of 'non refoulement' no turning back .
Deze clausules vormen een ernstige bedreiging voor het beginsel van niet uitwijzing.
Surely to Us is their turning back,
Waarlijk, tot ons zullen zij terugkeeren.
Surely to Us is their turning back,
Tot Ons is hun terugkeer.
Surely to Us is their turning back,
Voorwaar, tot Ons is hun terugkeer.
They're all against me. They're turning back.
Ze willen niet verder, ze willen terug.
Turning back they asked What have you lost?
Zij keerden zich om en zeiden Wat vermist gij?
Turning back they asked What have you lost?
Zij zeiden terwijl zij op hem toekwamen Wat missen jullie dan?
Turning back they asked What have you lost?
Zij zeiden, terwijl zij op hen toekwamen Wat missen jullie?
So they went away from him, turning back.
En zij keerden zich af en verlieten hem.
So they went away from him, turning back.
Dus keerden zij hem de rug toe.
So they went away from him, turning back.
Toen wendden zij zich af, hem de rug toekerend.
You have, so don't go turning your back.
Jij wel, dus pas maar op.
Whensover God desires evil for a people, there is no turning it back apart from Him, they have no protector.
Als hij hen wil straffen, kan niets hem dat verhinderen naast hem hebben zij geen beschermer.
Whensover God desires evil for a people, there is no turning it back apart from Him, they have no protector.
En als Allah iets kwaads voor een volk wil, dan is er niemand die het kan afwenden en er is voor hen naast Hem geen Helper.
It may be that here also is a Rubicon from which there will be no turning back.
Het zou kunnen dat hier ook een Rubicon is, vanwaar geen terugkeer mogelijk is.
The Commission is cruelly proposing with no turning back to abolish tobacco farming and subsidies by 2013.
De Commissie stelt zonder blikken of blozen en onomwonden voor de tabaksteelt en de tabakssteun tegen 2013 af te schaffen.
Indeed, he was one repeatedly turning back to Allah .
Welk een uitmuntend dienaar was hij want hij was iemand, die zich dikwijls tot ons wendde.
Indeed, he was one repeatedly turning back to Allah .
Voorwaar, hij is de meest berouwtonende.
Eighty chances! replied the passenger, turning his back on him.
Tachtig kansen! antwoordde de reiziger, die hem den rug toekeerde.
But when Allah wills a people's punishment, there can be no turning back of it, and they will find besides Him no protector.
Als hij hen wil straffen, kan niets hem dat verhinderen naast hem hebben zij geen beschermer.
But when Allah wills a people's punishment, there can be no turning back of it, and they will find besides Him no protector.
En als Allah iets kwaads voor een volk wil, dan is er niemand die het kan afwenden en er is voor hen naast Hem geen Helper.
And if God wills any hardship for a people, there is no turning it back , and apart from Him they have no protector.
Als hij hen wil straffen, kan niets hem dat verhinderen naast hem hebben zij geen beschermer.
And if God wills any hardship for a people, there is no turning it back , and apart from Him they have no protector.
En als Allah iets kwaads voor een volk wil, dan is er niemand die het kan afwenden en er is voor hen naast Hem geen Helper.
Smith traveled to England in January 2006, appearing with One Pro Wrestling at No Turning Back on January 6, 2006.
In januari 2006 ging Smith naar Engeland en verscheen op 6 januari 2006 in No Turning Back van One Pro Wrestling.
Maximus responds by turning his back on Commodus and walking away.
Hierna volgt er een confrontatie tussen Maximus en Commodus.

 

Related searches: Turning Back - No Turning Back - Back Turning - There Is No Turning Back - Turning Its Back - Turning Her Back - There Will Be No Turning Back - Turning My Back - Turning Back Time - There Was No Turning Back -