Translation of "not identical" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Identical - translation : Not identical - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Passwords are not identical. Try again.
Wachtwoorden zijn niet gelijk. Probeer het nogmaals.
The passphrases you entered were not identical
De ingevoerde sleutelwaarden komen niet overeen
12.2.3 Investment is not identical to trade.
12.2.3 Investeringen zijn iets anders dan handel.
President. I do not think they are identical.
De Voorzitter. Ik geloof niet dat zij identiek zijn.
Though similar in appearance, the two are not identical.
Als er lucht tussen de twee pleurabladen komt, bv.
Well, clearly this is not identical to this triangle.
Deze is duidelijk niet identiek aan deze driehoek.
But for items that were identical in the comparison their color also is identical even if the age is not.
Maar voor items die hetzelfde waren in de vergelijking, is ook de kleur hetzelfde, ook al zijn ze niet even oud.
As Sir Jack himself said, the countries are not identical.
Zoals Sir Jack Stewart Clark zelf al gezegd heeft, zijn de landen niet gelijk.
But our interpretation of these values is not always identical.
Maar wij interpreteren deze waarden niet altijd eender.
Identical Files
Identieke Bestanden
Identical pieces
Gelijke delen
Only identical
Alleen identiek
They are not the same and therefore should not be voted as identical amendments.
Ze zijn niet hetzelfde en er zou daarom niet gestemd moeten worden als waren het identieke amendementen.
Show Identical Files
Identieke bestanden tonen
Autogroup with identical
Autogroup met identieken
Two identical rubies.
Identieke robijnen.
Although those rules are essentially the same, the wording is not identical.
Ofschoon deze regels in wezen dezelfde zijn, is de formulering verschillend.
President. No, I do not recall having said that it was identical.
De heer C. Jackson. (EN) Mijnheer de Voorzitter, zou misschien met betrekking tot de stemming over de Siberische gasleiding duidelijk vermeld kunnen worden dat U, toen U het amendement Hänsch introduceerde, gezegd hebt dat het identiek was met de tekst van het gecombineerde amendement ?
The two questions are very closely connected, although they are not identical.
De tekst die ons vandaag wordt voorgelegd, is niet volmaakt.
What is the House to do if the votes are not identical?
Lord Cockfield. (EN) Ik geef toe dat het geachte lid eigenlijk wel gelijk heeft met zijn opmerking.
They are not all identical but they are along the same lines.
De vragen zijn niet precies hetzelfde, maar ze gaan wel alledrie in dezelfde richting.
The word managerial is not identical to supervisory because some managers do not supervise other employees.
Leidinggevend is niet hetzelfde als toezichthoudend , want sommige leidinggevenden oefenen geen toezicht uit over andere werknemers.
If the three bits received are not identical, an error occurred during transmission.
Als de drie ontvangen bits niet identiek waren, was er foutdetectie.
President. No, Mr Balfour, that is not possible, because the amendments are identical.
Hetzelfde amendement Adonnino komt evenwel bij de volgende paragraaf nogmaals dan zal de Commissie voor de begrotingen dit amendement steunen.
President. Mr Sherlock, Amendment No 1 is not identical to Amendment No 3.
De Voorzitter. Waarde collega, amendement nr. 1 is niet identiek met amendement nr. 3.
However, I repeat, the information indicated that the two reports were not identical.
(Het Parlement verwerpt het verzoek de mondelinge vraag van de agenda te schrappen.)
Do those drivers and citizens who use the roads not face identical risks?
Lopen deze bestuurders en de burgers op de weg niet hetzelfde risico?
Turns out they're identical.
Blijkt dat ze identiek zijn.
The files are identical.
De bestanden zijn identiek.
Project identities are identical
Project identiteiten zijn identiek
An almost identical structure.
Een bijna identieke structuur.
They're identical aren't they?
Deze zijn precies eender, niet?
Product in identical category
Product in een identieke categorie
Often lines that are similar but not identical appear next to each other but sometimes not. Why?
Regels die op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn, verschijnen vaak naast elkaar, maar soms niet. Waarom?
Also I must reply to Mr Graefe zu Baringdorf by saying that the two, as he describes, almost identical references to comitology procedure are not in fact identical.
Ik moet de heer Graefe zu Baringdorf tevens antwoorden dat de twee, zoals hij beschrijft, vrijwel identieke verwijzingen naar de comitologieprocedure in feite niet identiek zijn.
The four identical bronze lions at the column's base were not added until 1867.
De vier leeuwen rond de zuil werden pas in 1867 toegevoegd.
This name must not be identical to a generic name published under the ICBN .
Deze naam mag niet gelijk zijn aan een naam die onder de ICBN gepubliceerd is.
2.6 However, youth employment and unemployment trends are not identical in all Member States.
2.6 Toch vertonen niet alle lidstaten dezelfde tendens op het gebied van de werkgelegenheid en werkloosheid onder jongeren.
2.6 However, youth employment and unemployment trends are not identical in all Member States9.
2.6 Toch vertonen niet alle lidstaten dezelfde tendens op het gebied van de werkgelegenheid en werkloosheid onder jongeren9.
The birth of a delayed identical twin is not going to shake western civilization.
De geboorte van een vertraagde identieke tweeling zal de westerse beschaving niet door elkaar schudden.
Beneficiaries should not be able to benefit from double subsidisation of identical research results.
Begunstigden mogen geen dubbele subsidiëring kunnen ontvangen voor dezelfde onderzoeksresultaten.
According to our information, the Hutton report and the Eisma report are not identical.
U weet dat de kwestie van de wetgeving inzake uitaatgassen aanvankelijk een initiatief van de Duitse sociaaldemocraten was, toen wij nog in de regering waren, en dat deze vraag nu in heel Duitsland ter discussie staat.
Mrs Viehoff (S). (NL) Mr President, I did not say that they are identical.
De heer Gautier (S). (DE) Mijnheer de Voorzitter, hoe doet U dat in technisch opzicht als geen van de stellers van de mondelinge vraag hier vrijdag aanwezig zal zijn ?
identical in all Member States.
2001
Source and Destination Files Identical
Bron en bestemming zijn gelijk aan elkaar

 

Related searches: Not Identical - Are Not Identical - Is Not Identical - Are Not Identical With - If Not Identical - Not Identical With - Must Not Be Identical - Persons Are Not Identical - Similar If Not Identical - May Not Be Identical To -