Translation of "persons are not identical" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Passwords are not identical. Try again.
Wachtwoorden zijn niet gelijk. Probeer het nogmaals.
President. I do not think they are identical.
De Voorzitter. Ik geloof niet dat zij identiek zijn.
Though similar in appearance, the two are not identical.
Als er lucht tussen de twee pleurabladen komt, bv.
The two questions are very closely connected, although they are not identical.
De tekst die ons vandaag wordt voorgelegd, is niet volmaakt.
They are not all identical but they are along the same lines.
De vragen zijn niet precies hetzelfde, maar ze gaan wel alledrie in dezelfde richting.
As Sir Jack himself said, the countries are not identical.
Zoals Sir Jack Stewart Clark zelf al gezegd heeft, zijn de landen niet gelijk.
In the case of the Czech republic, when family benefits are claimed by a student, persons specified under points 1 and 2 are identical.
Voor Tsjechische onderdanen is de in punt 1 genoemde persoon dezelfde als die in punt 2 wanneer gezinsbijslagen worden aangevraagd door een student.
The files are identical.
De bestanden zijn identiek.
Project identities are identical
Project identiteiten zijn identiek
They are not the same and therefore should not be voted as identical amendments.
Ze zijn niet hetzelfde en er zou daarom niet gestemd moeten worden als waren het identieke amendementen.
Although those rules are essentially the same, the wording is not identical.
Ofschoon deze regels in wezen dezelfde zijn, is de formulering verschillend.
What is the House to do if the votes are not identical?
Lord Cockfield. (EN) Ik geef toe dat het geachte lid eigenlijk wel gelijk heeft met zijn opmerking.
These two functions are identical.
Deze twee functies zijn identiek.
These two statements are identical.
Deze 2 verklaringen zijn hetzelfde.
Our kids are almost identical.
Onze kinderen zijn bijna het zelfde.
If the three bits received are not identical, an error occurred during transmission.
Als de drie ontvangen bits niet identiek waren, was er foutdetectie.
President. No, Mr Balfour, that is not possible, because the amendments are identical.
Hetzelfde amendement Adonnino komt evenwel bij de volgende paragraaf nogmaals dan zal de Commissie voor de begrotingen dit amendement steunen.
2.6 However, youth employment and unemployment trends are not identical in all Member States.
2.6 Toch vertonen niet alle lidstaten dezelfde tendens op het gebied van de werkgelegenheid en werkloosheid onder jongeren.
2.6 However, youth employment and unemployment trends are not identical in all Member States9.
2.6 Toch vertonen niet alle lidstaten dezelfde tendens op het gebied van de werkgelegenheid en werkloosheid onder jongeren9.
According to our information, the Hutton report and the Eisma report are not identical.
U weet dat de kwestie van de wetgeving inzake uitaatgassen aanvankelijk een initiatief van de Duitse sociaaldemocraten was, toen wij nog in de regering waren, en dat deze vraag nu in heel Duitsland ter discussie staat.
Mrs Viehoff (S). (NL) Mr President, I did not say that they are identical.
De heer Gautier (S). (DE) Mijnheer de Voorzitter, hoe doet U dat in technisch opzicht als geen van de stellers van de mondelinge vraag hier vrijdag aanwezig zal zijn ?
All the components likely to serve as supports for the protection structure are are not (2) identical.
Alle onderdelen die tot steun van de beveiligingsinrichting kunnen dienen zijn zijn niet(2) identiek.
All the components likely to serve as supports for the protection structure are are not (2) identical.
Alle onderdelen die tot steun van de kantelbeveiliging kunnen dienen zijn zijn niet(2) identiek.
Often lines that are similar but not identical appear next to each other but sometimes not. Why?
Regels die op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn, verschijnen vaak naast elkaar, maar soms niet. Waarom?
They are identical in every single way.
Ze zijn volledig identiek.
Keep only meta data that are identical
Alleen identieke metagegevens behouden
Everything but the contents are virtually identical.
Het is dus niet mogelijk maatregelen betreffende de ontwerpen en modellen op te nemen.
The conditions for eligibility are largely identical.
De voorwaarden om voor beide regelingen in aanmerking te komen zijn grotendeels identiek.
The passphrases you entered were not identical
De ingevoerde sleutelwaarden komen niet overeen
12.2.3 Investment is not identical to trade.
12.2.3 Investeringen zijn iets anders dan handel.
It follows that mind and body are not identical because they have radically different properties.
Hieruit volgt dat, volgens Descartes, geest en lichaam niet identiek zijn, aangezien zij radicaal verschillende eigenschappen hebben.
Our problems are not identical with the problems of twenty or even ten years ago.
Om de redenen die wij allemaal begrijpen, was de Britse regering de regering die het meest rechtstreeks betrokken was bij de gebreken en onvolkomenheden van de communautaire begroting.
Natural persons are not authorised to provide reinsurance services.
Alle genoemde kredietregelingen moeten bij de Bank van Slovenië worden geregistreerd.
Since these schemes are virtually identical, they are assessed jointly.
Aangezien deze regelingen in feite identiek zijn, worden zij hieronder samen besproken.
Besides white space changes, the files are identical.
Naast wijzigingen in de witruimte zijn beide documenten identiek.
Besides white space changes, the files are identical.
Naast verschillen in de witruimte zijn beide documenten identiek.
Thus, the question why are all electrons identical?
De vraag Waarom zijn alle elektronen identiek?
So Bolívar Municipality and Bolívar Province are identical.
De hoofdstad is Bolívar.
Your mental states are identical with your behavior?
Zijn je mentale toestanden identiek met je gedrag?
the field of security and peace are not always identical with those of the United States.
belangen op het gebied van de veiligheid en de vrede niet steeds dezelfde zijn als die van de Verenigde Staten.
Moreover, the different language versions just read the French, Dutch and English versions are not identical.
Bovendien zijn de onderscheiden taalversies lees de Franse, de Nederlandse en de Engelse versie er maar op na niet identiek.
Also I must reply to Mr Graefe zu Baringdorf by saying that the two, as he describes, almost identical references to comitology procedure are not in fact identical.
Ik moet de heer Graefe zu Baringdorf tevens antwoorden dat de twee, zoals hij beschrijft, vrijwel identieke verwijzingen naar de comitologieprocedure in feite niet identiek zijn.
(c) the value based on the unit price at which the imported goods for identical or similar imported goods are sold within the Community in the greatest aggregate quantity to persons not related to the sellers
c) de waarde die berust op de prijs per eenheid bij verkoop in de Gemeenschap van de ingevoerde goederen of van ingevoerde identieke of soortgelijke goederen in de grootste totale hoeveelheid, aan niet met de verkopers verbonden personen
are Nike T shirts that are almost identical to one another.
Nike T shirts die haast niet van elkaar te onderscheiden zijn.
The girls are not identical twins, but they both have the same sweet, kind of sad smile.
De meisjes zijn geen identieke tweeling, maar ze hebben allebei dezelfde lieve, ietwat droevige glimlach.

 

Related searches: Persons Are Not Identical - For Persons Other Than Employed Persons - Persons Other Than Us Persons - Not Identical - Are Not Identical - Is Not Identical - Are Not Identical With - If Not Identical - Not Identical With - Must Not Be Identical -