Translation of "persons other than us persons" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Other - translation : Than - translation :
Dan

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Article 10 Persons other than suspects and accused persons
Artikel 10 Andere personen dan verdachten en beklaagden
Persons other than the aforementioned
Andere
carriage of persons other than flight crew
het vervoer van andere personen dan de bemanning
where they make payments to persons other than those entitled.
wanneer zij betalen aan een ander dan de rechthebbende.
he she makes payments to persons other than those entitled
aan een ander dan de rechthebbende betalen
Persons residing in a country other than the competent country
Personen die in een ander dan het bevoegde land wonen
The following side effects were reported as follows very common (more than 1 out of 10 persons), common (more than 1 out of 100 persons and less than 1 out of 10 persons), uncommon (more than 1 out of 1,000 persons and less than 1 out of 100 persons), rare (more than 1 out of 10,000 persons and less than 1 out of 1,000 persons), very rare (less than 1 out of 10,000 persons).
De volgende bijwerkingen werden als volgt gemeld zeer vaak (meer dan 1 op de 10 personen), vaak (meer dan 1 op de 100 personen en minder dan 1 op de 10 personen), soms (meer dan 1 op de 1.000 personen en minder dan 1 op de 100 personen), zelden (meer dan 1 op de 10.000 personen en minder dan 1 op de 1.000 personen), zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 personen).
(c) he she makes payments to persons other than those entitled
c) aan een ander dan de rechthebbende betalen
(c) he she makes payments to persons other than those entitled
c) aan anderen dan rechthebbenden betalen
(b) where they make payments to persons other than those entitled.
b) wanneer zij betalen aan een ander dan de rechthebbende.
The Treaty does not provide powers other than those of Article 308 to take appropriate measures within the field of social security for persons other than employed persons.
In het Verdrag zijn geen andere bevoegdheden opgenomen dan die waarin artikel 308 voorziet om passende maatregelen te nemen op het gebied van de sociale zekerheid voor anders dan in loondienst werkende personen.
Unemployment persons going to a Member State other than the competent State
Werklozen die zich naar het grondgebied van een andere dan de bevoegde Lid Staat begeven
Special rules applicable to persons, other than mariners, engaged in paid employment
Bijzondere regels voor personen in loondienst, met uitzondering van zeelieden
Special rules applicable to persons, other than mariners, who are self employed
Bijzondere regels voor personen die anders dan in loondienst werkzaam zijn, met uitzondering van zeelieden
benefit gained or likely to be gained by any persons involved in the body or any other persons (other than as members of the public), and
de voordelen of te verwachten voordelen voor bij de instelling betrokken personen of andere personen (niet in hun hoedanigheid als burgers), en
Interim and other support persons
Salarissen Uitzendkrachten en overig
interim and other support persons
772 000 35,03 379 000 2,22
Unemployed persons who resided in a Member State other than the competent State
Werklozen die tijdens het verrichten van hun laatste werkzaamheden in een andere dan de bevoegde lidstaat woonden
(c) employ more than 500 persons
c) meer dan vijfhonderd werknemers in dienst te hebben
PROVISIONS APPLICABLE TO IMPORTATIONS CARRIED OUT BY BLIND PERSONS AND OTHER HANDICAPPED PERSONS
BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP INVOER VERRICHT DOOR BLINDEN EN ANDERE GEHANDICAPTEN
salaries interim and other supporting persons
Personeelsuitgaven
Obligations of other groups of persons
Verplichtingen van andere groepen personen
forming companies or other legal persons
oprichten van vennootschappen of andere rechtspersonen
(a) employs fewer than 250 persons and
(a) minder dan 250 personen in dienst heeft, en
MORE THAN NINE PERSONS INCLUDING THE DRIVER ,
van meer dan 9 personen , met inbegrip van de bestuurder ,
more than nine persons including the driver,
van meer dan negen personen, met inbegrip van de bestuurder,
(b) information produced by persons other than the persons referred to in (a) which directly recommends a particular investment decision in respect of a financial instrument
b) door andere dan de onder a) bedoelde personen voortgebrachte informatie waarin rechtstreeks een specifieke beleggingsbeslissing in verband met een financieel instrument wordt aanbevolen
As a rough estimate, about 70 thereof (85 000 persons) have problems other than unemployment.
Ruw geschat wordt ongeveer 70 (85.000 mensen) daarvan geconfronteerd met andere problemen dan werkloosheid.
Persons other than listed in points 1, 2 and 4 of the E 401 form.
Personen die niet vermeld zijn in punt 1, 2 en 4 van formulier E 401.
Employed persons Self employed persons
Vervulde verzekeringstijdvakken en daarmee gelijkgestelde tijdvakken Weken Maanden Weken Maanden
Persons shall be heard separately or in the presence of other persons called upon to attend .
Personen worden afzonderlijk gehoord of in aanwezigheid van andere daartoe uitgenodigden .
Persons shall be heard separately or in the presence of other persons called upon to attend.
Personen worden afzonderlijk gehoord of in aanwezigheid van andere daartoe uitgenodigden.
an enterprise employing fewer than 250 persons or
een onderneming met minder dan 250 werknemers of
(a) more than nine persons, including the driver
a) van meer dan negen personen, met inbegrip van de bestuurder
Do not know but less than 11 persons
Onbekend, maar minder dan 11 personen
(a) forming companies or other legal persons
a) oprichten van vennootschappen of andere rechtspersonen
Relationship to other rights of transferred persons
Verband met de andere rechten van de overgedragen personen
(a) Means of transport for persons or goods other than those operated by a stationary motor.
(a) middelen voor personen of goederenvervoer die niet door een stationaire motor worden aangedreven.
ARTICLES SPECIALLY DESIGNED FOR THE EDUCATION , EMPLOYMENT OR SOCIAL ADVANCEMENT OF PHYSICALLY OR MENTALLY HANDICAPPED PERSONS OTHER THAN BLIND PERSONS SHALL BE ADMITTED FREE OF IMPORT DUTIES WHERE
Voorwerpen die speciaal zijn ontworpen voor onderwijs aan en tewerkstelling en verbetering van de maatschappelijke positie van andere lichamelijk of geestelijk gehandicapten dan blinden , zijn van rechten bij invoer vrijgesteld wanneer
Articles for the use of other handicapped persons
Voorwerpen voor andere gehandicapten
ARTICLES FOR THE USE OF OTHER HANDICAPPED PERSONS
Voorwerpen voor andere gehandicapten
the natural persons entering the other Party possess
de natuurlijke personen die het grondgebied van de andere partij binnenkomen, zijn in het bezit van
Alimony paid in favour of other persons (4)
Alimentatie betaald voor andere personen (4)
PERSONS COVERED BY THE REGULATION I. Employed persons and or self employed persons
PERSONELE WERKINGSSFEER VAN DE VERORDENING I. Werknemers en of zelfstandigen
debt securities issued by legal persons, other than companies, which are nationals of a Member State, and
op obligaties, uitgegeven door andere rechtspersonen dan vennootschappen die onder de wetgeving van een Lid Staat vallen,

 

Related searches: For Persons Other Than Employed Persons - Persons Other Than Us Persons - Persons Other Than - By Persons Other Than - To Any Persons Other Than - Other Than To Persons - Persons Or Entities Other Than The Intended Recipient - From Persons Other Than States - Persons Other Than Those - Other Than That, No Other -